Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Stemmesedler, valgkort og valgmateriell

På denne siden finner du informasjon om anskaffelse, produksjon og distribusjon av stemmesedler, valgkort, konvolutter og plakater.

Rammeavtale om trykking av stemmesedler

Valgdirektoratet har etter konkurranse inngått en rammeavtale for trykking av stemmesedler med Andvord Grafisk AS. Kommuner og fylkeskommuner kan benytte seg av rammeavtalen til trykking av stemmesedler til kommunestyre- og fylkestingsvalg, samt valg til kommunedelsutvalg, gjennom å gjøre et avrop på denne. Valgdirektoratet vil kvalitetssikre trykkeriets produksjon av stemmesedler, men kommuner og fylkeskommuner må selv stå for korrektur av trykkegrunnlaget for stemmesedlene og dialogen med trykkeriet i forbindelse med bestilling og leveranse av stemmesedlene.

 Avropsskjemaet finner du her.

Dersom kommuner og fylkeskommuner som skal skanne velger å anskaffe stemmesedler utenfor rammeavtalen, må de selv sørge for kvalitetskontroll av stemmesedlene hos trykkeriet.

Vi viser også til informasjon om rammeavtale for skanningtjenester som kommunene og fylkeskommunene anbefales å benytte seg av: Skanning av stemmesedler.


Valgmateriell som kommunene får fra Valgdirektoratet:

  • Avkryssingsstemmesedler med punktskrift

Valgdirektoratet produserer og sender ut:

·        blå avkryssingsstemmeseddel med punktskrift til fylkestingsvalget

·        rosa avkryssingsstemmeseddel med punktskrift til kommunestyrevalget og

·        veiledning til stemmeseddelen i punktskrift

Avkryssingsstemmesedler skal brukes av blinde/svaksynte velgere og velgere som stemmer utenfor egen kommune/fylkeskommune. Stemmesedlene blir også brukt ved utenriksstemmegivning, og kan brukes ved tidligstemmegivningen frem til de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn kommer fra trykkeriet. Stemmesedlene inneholder en liste med alle de registrerte politiske partiene, og har forkortelsene av partinavnene i punktskrift.

Veiledningen til stemmeseddelen i punktskrift skal lånes ut til blinde/svaksynte velgere som bruker stemmeseddelen med punktskrift. Veiledningen inneholder den samme informasjonen som er trykket på avkryssingsstemmeseddelen med punktskrift.


  • Valgkort

Valgdirektoratet har ansvar for å produsere og sende ut valgkort.

Valgkortet er førstesiden av en folder/brosjyre, og har det samme offisielle preget som valgkortene har hatt ved tidligere valg. Baksiden har også et offisielt preg. Velgerne kan se at dette er valgkort og valginformasjon. Informasjonen på forsiden av valgkortet er grunnlagsdata og er beskrevet i valgforskriften. I tillegg inneholder folderen faktainformasjon om når, hvor og hvordan stemmegivningen foregår. Det blir dessuten henvist til hvor velger kan finne mer informasjon.

Det er kommunenes grunnlagsdata, innlagt i EVA, som brukes til å trykke informasjon om valglokaler, åpningstider, og andre opplysninger. Kommunene får anledning til å legge inn egne opplysninger på et fritekstfelt på 150 tegn. Utover dette er informasjonen lik for alle kommuner.

Valgkortet/folderen blir sendt til velgerne på enten bokmål eller nynorsk ut fra hvilken målform kommunen har valgt i EVA.

I 2019 blir det gjennomført en forsøksordning med elektronisk utsendelse av valgkort i utvalgte kommuner. Informasjon om forsøket legges ut på Valgmedarbeiderportalen.


  • Blankt valgkort

Valgdirektoratet produserer og sender ut blankt valgkort.

Blankt valgkort brukes til utfylling ved forhåndsstemmegivningen dersom velgeren stemmer utenfor egen kommune og/eller fylke, ikke har med seg valgkort og det ikke er tilgang til manntallet i EVA. Blankt valgkort brukes også hvis en stemmeberettiget til det ekstraordinære kommunestyrevalget for nye Færder kommune eller Sametingsvalget ønsker å forhåndsstemme i en annen kommune, og velger ikke har med eget valgkort.


  • Konvolutter

Direktoratet produserer og sender ut:

·        brun stemmeseddelkonvolutt til kommunestyre- og fylkestingsvalget

·        oransje beredskapskonvolutt

Stemmeseddelkonvolutten og omslagskonvolutt skal brukes til tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning (som beredskap dersom EVA er utilgjengelig og man ikke får krysset av i elektronisk manntall og/eller dersom velger stemmer utenfor egen kommune og/eller fylke). Konvolutten skal også brukes til stemmegivninger som skal legges i særskilt omslag på valgdagen.

Kommunene må selv vurdere om de ønsker å anskaffe egen beredskapskonvolutt til bruk hvis det elektroniske manntallet i EVA ikke er tilgjengelig under forhåndsstemmegivningen. Kommunene kan anskaffe egen beredskapskonvolutt eller de kan markere på omslagskonvolutten at den fungerer som beredskapskonvolutt.

Konvolutter fra tidligere valg kan gjenbrukes. Det er imidlertid lurt å sjekke om limet på konvolutter fremdeles virker. Limet har en varighet på ca. 2 år. Dersom limet ikke fungerer optimalt, må kommunen bestille nye konvolutter.

 

  • Plakat

Direktoratet produserer og sender ut:

·        plakat som informerer velgerne om fremgangsmåten for å stemme

Plakatene kan henges opp i valglokalet, og i lokaler for forhåndsstemming.

 

Distribusjon av valgmateriell

Valgdirektoratet har ansvaret for utsendingen av materiellet som direktoratet produserer.


Valgmateriell som kommunene selv må sørge for

Det skal brukes forsendelseskonvolutt ved fremsendelse av omslagskonvoluttene til andre kommuner, jf. valgforskriften § 27 (8). Det er ikke satt noen krav til hvordan forsendelseskonvolutten skal se ut. Kommunenes egne konvolutter kan brukes eller konvolutt kan bestilles fra leverandør. 

Kommunene må selv sørge for øvrig materiell som er nødvendig. Se valghåndboken kap. 9.2

 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Ingen roller.
Definisjoner