Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Manntall

På denne siden finner du valgrutiner, brukerveiledning for EVA, rollebeskrivelser, regelverk, dokumenter og viktig informasjon som er knyttet til temaet "Manntall" samlet på ett sted.

Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de er registrert som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i kommunen. Personer som har vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 år sammenhengende, må søke om innføring i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet eller er en del av deres husstand. 

Les mer om manntallet i valghåndboken kap. 4. Her finner du informasjon om:
•  Oppdateringer
•  Klage
•  Manuell innføring

Kommunene får tilgang til det foreløpige manntallet i EVA den 10. januar i valgåret. Foreløpig manntall skal brukes til kontroll av listeforslag og vurdering av stemmekretser. Det kommer et nytt manntall med oppdaterte opplysninger hver måned fra februar til juni i valgåret. 

Det endelige manntallet, som skal brukes til valggjennomføringen (basert på data pr. 30. juni), blir tilgjengelig ca. 11. juli. Endelig manntall vil bli oppdatert fram til og med valgdagen.

Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor velgere har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Utleggingsmanntallet er en rapport som kan tas ut fra EVA. Hvordan dette gjøres, finner du i brukerveiledningen for EVA (klikk her for å bli tatt direkte til brukerveiledningen). 
Det er ikke lov å publisere utleggingsmanntallet elektronisk. 

Avkryssingsmanntall er manntallet som benyttes av kommunene i valglokalene på valgdagen til avkryssing av velgere etter hvert som de avgir sin stemmegivning. Avkryssingsmanntallet hentes ut som en rapport fra EVA og skrives ut på papir.

Stemmekretser

Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, bestemmer hvor mange stemmekretser og dermed hvor mange valglokaler det skal være i kommunen. Det er ikke tillat å ha flere valglokaler i samme stemmekrets, eller at en stemmekrets ikke har et valglokale.

Dersom valgstyret ønsker å gjøre endringer i antall stemmekretser fra foregående valg, må matrikkelmyndigheten få melding om dette innen 31. mars i valgåret. Vedtak om endring av stemmekretser må derfor gjøres i god tid før denne fristen. Kartverket informerer om rutiner for oppdatering/endring av stemmekretser når fristen nærmer seg.


Retningslinjer for registrerte politiske partiers og andre forslagsstilleres adgang til å bestille uttrekk fra manntallet og for bruken av opplysningene

Hjemmel: valgforskriftens § 3 og forskrift om folkeregistrering

Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for valgkretsen. Dette må bestilles av valgstyret i kommunen innen den fristen valgstyret setter. Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.

Forslagsstillerne kan få tilgang til tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere (typisk førstegangsvelgere) dersom de selv bærer de ekstra kostnadene knyttet til dette. Å lage oppgaver over bestemte grupper av velgere kan utføres av kommunen ved hjelp av rapporten «Partiservice» i systemet EVA.

Materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål. Det er ikke adgang til å overlate manntall til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Med utenforstående menes de som ikke er medlem av eller har annen tilknytning til partiet/gruppen. Dette er ikke til hinder for at partiene lar ikke-medlemmer – for eksempel en datasentral – få tilgang til opplysningene i manntallet for å bearbeide opplysningene til partiets/gruppens politiske formål. 

Uttrekk av manntallet skal ikke benyttes til kommersielle formål.

Manntallsopplysninger eller opplysninger som er basert på manntallet skal ikke selges eller lånes ut. 

Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre. 

Opplysningene skal kun gis ut i papirform. 

Utlevert materiale, med unntak av klebeetiketter, skal leveres tilbake til valgstyret innen den frist valgstyret setter.

Kommunene må ha en person som er ansvarlig for utlevering av opplysningene og som sørger for at forslagsstillerne blir gjort kjent med retningslinjer for bruk av opplysningene.

Rapporten «Partiservice» blir tilgjengelig i EVA i midten av juli, samtidig med utleggingsmanntallet.