Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 

Temabeskrivelse:

Stemmesedler, valgkort og valgmateriell

På denne siden finner du informasjon om anskaffelse, produksjon og distribusjon av stemmesedler, valgkort, konvolutter og plakater.

Ordinære stemmesedler

Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med trykkeriet Andvord Grafisk AS, for trykking og distribusjon av stemmesedler. Alle som skal skanne stemmesedler anbefales å gjøre avrop på rammeavtalen. Det antas at rammeavtalen medfører besparelser for kommunene og fylkeskommunene, både økonomisk og arbeidsmessig. Avropsskjemaet finner du her.

Direktoratet inngår rammeavtale på trykking og distribusjon av stemmesedler for i størst mulig grad å kvalitetssikre produksjonen av stemmesedlene, både med hensyn til papirkvalitet, nøyaktig posisjonering, korrekte styremerker, nummerering og partikoding. Dermed reduseres risikoen for at feil oppstår ved opptellingen på valgdagen. Det er svært viktig å sikre at prosessen med skanning av stemmesedler og rapportering i EVA fungerer tilfredsstillende.

I følge valgloven § 7-1 er valgstyrene og fylkesvalgstyrene ansvarlig for trykking av stemmesedler. Ved å gjøre avrop på rammeavtalen inngår kommuner og fylkeskommuner kontrakt med trykkeriet, men må fortsatt selv sørge for at trykkegrunnlaget er korrekt i EVA Admin, og sørge for korrekturlesing av opplysningene på stemmesedlene. Valgdirektoratet sørger for kvalitetskontrollen av stemmesedlene opp mot EVA Skanning og EVA Admin hos trykkeriet. Dersom fylkeskommuner som skal skanne velger å anskaffe stemmesedler utenfor rammeavtalen, må de selv sørge for denne kvalitetskontrollen av stemmesedlene hos trykkeriet.

Det åpnes for avrop på nyåret 2019, Vi kommer tilbake til fristen for å gjøre avrop når denne er klar. Vi viser også til informasjon om rammeavtale for skanningtjenester som kommunene og fylkeskommunene anbefales å benytte seg av: Skanning av stemmesedler.


Avkryssingsstemmesedler med punktskrift

Valgdirektoratet produserer og sender ut:

·        blå avkryssingsstemmeseddel med punktskrift til fylkestingsvalget

·        hvit avkryssingsstemmeseddel med punktskrift til kommunestyrevalget og

·        veiledning til stemmeseddelen i punktskrift

Avkryssingsstemmesedler skal brukes av blinde velgere og velgere som stemmer utenfor eget fylke. Stemmesedlene blir også brukt ved utenriksstemmegivning, og kan brukes ved tidligstemmegivningen frem til de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn kommer fra trykkeriet. Stemmesedlene inneholder en liste med alle de registrerte politiske partiene, og har forkortelsene av partinavnene i punktskrift.

Veiledningen til stemmeseddelen i punktskrift skal lånes ut til blinde velgere som bruker stemmeseddelen med punktskrift. Veiledningen inneholder den samme informasjonen som er trykket på avkryssingsstemmeseddelen med punktskrift.


Valgkort

Valgdirektoratet har ansvar for å produsere og sende ut valgkort.

Valgkortet er førstesiden av en folder/brosjyre, og har det samme offisielle preget som valgkortene har hatt ved tidligere valg. Baksiden har også et offisielt preg. Velgerne kan se at dette er valgkort og valginformasjon. Informasjonen på forsiden av valgkortet er grunnlagsdata og er beskrevet i valgforskriften. I tillegg inneholder folderen faktainformasjon om når, hvor og hvordan stemmegivningen foregår. Det blir dessuten henvist til hvor velger kan finne mer informasjon.

Det er kommunenes grunnlagsdata, innlagt i EVA, som brukes til å trykke informasjon om valglokaler, åpningstider, og andre opplysninger. Kommunene får anledning til å legge inn egne opplysninger på et fritekstfelt på 150 tegn. Utover dette er informasjonen lik for alle kommuner.

Valgkortet/folderen blir sendt til velgerne på enten bokmål eller nynorsk ut fra hvilken målform kommunen har valgt i EVA.

Det vil i 2019 bli gjennomført en forsøksordning med elektronisk valgkort i utvalgte kommuner. Det elektroniske valgkortet vil bli sendt ut til velgernes elektroniske postkasse i e-Boks eller Digipost. 21 kommuner er invitert til å delta i forsøksordningen.


Blankt valgkort

Valgdirektoratet produserer og sender ut blankt valgkort.

Blankt valgkort brukes til utfylling ved forhåndsstemmegivningen dersom velgeren stemmer utenfor egen kommune og/eller fylke, ikke har med seg valgkort og det ikke er tilgang til manntallet i EVA. Blankt valgkort brukes også hvis en stemmeberettiget til det ekstraordinære kommunestyrevalget for nye Færder kommune eller Sametingsvalget ønsker å forhåndsstemme i en annen kommune, og velger ikke har med eget valgkort.


Konvolutter

Direktoratet produserer og sender ut:

·        brun stemmeseddelkonvolutt til kommunestyre- og fylkestingsvalget

·        oransje beredskapskonvolutt

Stemmeseddelkonvolutten og omslagskonvolutt skal brukes til tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning (som beredskap dersom EVA er utilgjengelig og man ikke får krysset av i elektronisk manntall og/eller dersom velger stemmer utenfor egen kommune og/eller fylke). Konvolutten skal også brukes til stemmegivninger som skal legges i særskilt omslag på valgdagen.

Kommunene må selv vurdere om de ønsker å anskaffe egen beredskapskonvolutt til bruk hvis det elektroniske manntallet i EVA ikke er tilgjengelig under forhåndsstemmegivningen. Kommunene kan anskaffe egen beredskapskonvolutt eller de kan markere på omslagskonvolutten at den fungerer som beredskapskonvolutt.

Konvolutter fra tidligere valg kan gjenbrukes. Det er imidlertid lurt å sjekke om limet på konvolutter fremdeles virker. Limet har en varighet på ca. 2 år. Dersom limet ikke fungerer optimalt, må kommunen bestille nye konvolutter.

 

Plakat

Direktoratet produserer og sender ut:

·        plakat som informerer velgerne om fremgangsmåten for å stemme

Plakatene kan henges opp i valglokalet, og i lokaler for forhåndsstemming.

 

Distribusjon av valgmateriell

Valgdirektoratet har ansvaret for utsendingen av materiellet som direktoratet produserer.

Bestillingsskjema for valgmateriell kommer på et senere tidspunkt.


Valgmateriell som kommunene selv må sørge for

Det skal brukes forsendelseskonvolutt ved fremsendelse av omslagskonvoluttene til andre kommuner, jf. valgforskriften § 27 (8). Det er ikke satt noen krav til hvordan forsendelseskonvolutten skal se ut. Kommunenes egne konvolutter kan brukes eller konvolutt kan bestilles fra leverandør. 

Kommunene må selv sørge for øvrig materiell som er nødvendig. Se valghåndboken kap. 9.2

 
 
Valgrutiner
Ingen rutinebeskrivelser.
Rollebeskrivelser
Ingen roller.
Dokumenter
Ingen dokumenter.
Definisjoner