Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​​Prøv sent innkomne forhåndsstemmegivninger 

Prøving av sent innkomne forhåndsstemmegivninger vil si å ta stilling til om stemmegivningen kan godkjennes eller om den må forkastes. Sent innkomne forhåndsstemmer må prøves sentralt i kommunen. Dette gjøres etter at stemmegivningene er registrert inn i EVA og er tildelt et løpenummer.

Hvilke roller kan foreta prøving av sent innkomne forhåndsstemmer:

  • Valgansvarlig kommune
  • Stemmemottaker kommune​

Prosessen for prøving av sent innkomne forhåndsstemmegivninger er noe ulik avhengig av om kommunen benytter elektronisk eller papirmanntall. 

For kommuner med papirmanntall

Sent innkomne forhåndsstemmer MÅ prøves både mauelt i papirmanntallet og i EVA Admin. ​ Stemmegivningene må manuelt kontrolleres mot papirmanntallet fra de ulike kretsene i kommunen, samt mot oversikten over velgere med hemmelig adresse. En sent innkommet forhåndsstemme kan godkjennes dersom kriteriene for godkjenning av forhåndsstemmegivninger i stemmeseddelkonvolutt er oppfylt.

Alle sent innkomne forhåndsstemmegivninger MÅ også eksplisitt godkjennes eller forkastes i EVA Admin. Godkjenning av sent innkomne forhåndsstemmegivninger kan KUN gjøres via oversikten over stemmegivninger til prøving, mens forkastelse av sent innkomne forhåndsstemmegivninger kan enten gjøres via oversikten eller i personkortet knyttet til hver enkelt velger. 


For kommuner med elektronisk manntall

Sent innkomne forhåndsstemmer prøves kun i EVA Admin, samt mot oversikt over velgere med hemmelig adresse. En sent innkommet forhåndsstemme kan godkjennes dersom kriteriene for godkjenning av forhåndsstemmegivninger  i stemmeseddelkonvolutt er oppfylt. EVA Admin har oversikt og gir tilbakemelding til brukeren dersom 1) velgere allerede har en godkjent stemmegivning - enten knyttet til forhåndstemmeperioden eller valgting, eller 2) velgere finnes ikke i kommunens manntall. 

MERK! Det kan være noe særskilt ved en stemmegivning i konvolutt uten at EVA Admin gir tilbakemelding om det. Det kan for eksempel være at stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid, eller at omslagskonvolutten er åpen eller forsøkt åpnet. I slike tilfeller skal stemmegivningen flyttes fra ordinær til særskilt behandling. 


prøv sent innkomne. . papirmanntalljpg.jpg

Fase for registrering av sent innkomne forhåndsstemmegivninger er åpen. Ingen sent innkomne forhåndsstememgivninger er registrert.


Prøv sent innkomne.jpg

Behandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger

I skjermbildet for prøving av stemmegivninger får man en oversikt over alle stemmegivninger som er registrert innenfor en stemmetype. Den øveste oversikten viser til antallet stemmegivninger som ligger til prøving innenfor stemmetypen, samt hvor mange av allerede behandlede stemmegivninger som er godkjent eller forkastet. Dette hjelpe brukerne med å holde kontinuerlig oversikt over stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet. Oversikten lenker også videre til to ulike samlesider som henholdsvis lister opp alle stemmegivninger med nærmere informasjon som enten ligger til prøving, eller som er godkjent eller forkastet ved behandling. [LENKER TIL SIDER]. 

oversikt prøving.jpg

Oversikt over alle stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet

Det er også mulig å søke etter stemmegivninger basert på navn til velger eller løpenummer knyttet til stemmegivningen. Søket søker innenfor den særskilte stemmetypen man står i. 

forhånd søk.jpg

Søk etter navn eller løpenummer på stemmegivninger

Listevisningen kan tilpasses med mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning ved å klikke på tannhjulet til høyre. 

handlinger3.jpg

Tilpass listevisning

Når sent innkomne forhåndsstemmegivninger er registrert, vil menypunktet skifte farge fra blått til oransje. Dette for å indikere at her ligger noe til prøving og som man må ta stilling til. 

SKJERMBILDE


Sent innkomne forhåndsstemmegivninger er registrert og klar til prøving

Prøving av stemmegivninger i konvolutt skiller mellom ordinære og særskilt behandling. Ved ordinære behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller flyttes til særskilt behandling. Ved særskilt behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller forkastes. Ved forkastelse av en stemmegivning tildeles stemmegivningen en forkastelsesgrunn basert på krav i lovveket til godkjenning av stemmegivninger avgitt i konvolutt. 


Ordinærbehandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger


Alle stemmegivninger som er ordinære og hvor EVA Admin ikke finner noen spesiell forhold knyttet til stemmegivningen, vil fremkomme under fanen "Ordinær behandling".

MERK! Kommuner som benytter papirmanntall må kontrollere alle stemmegivninger mot avkryssingsmanntallet. EA Admin vil kun kontrollere om det er forhåndsstemmegivninger knyttet til velgerne, og ikke hvorvidt velgerne har avgitt stemmegivning på valgting. Dette finnes kun i papirmanntallet. 

forhånd ordinær.jpg

 Ordinær behandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger

Stemmegivninger som skal behandles ordinært kan godkjennes enkeltvis eller samlet. Samlet prøving gjøres ved å markere en eller flere velgere og klikke på "Godkjenn stemmegivning". Dette vil føre til at stemmegivningene blir godkjent og det settes et elektronisk kryss i manntallet knyttet til velgeren. 

MERK! For kommuner som benytter papirmanntall må sent innkomne forhåndsstemmegivninger godkjenes fra denne oversikten - enten enkeltvis eller samlet. Fra personkortet knyttet til velgeren er det kun mulig å avvise stemmegivningen enkeltvis. 


prøv tidlig 6.jpg

Samlet prøving av ordinære stemmegivninger

Enkeltvis prøving gjøres ved å klikke på "Vis" i kolonnen "Handling". Man kommer da til personkortet knyttet til velgeren og vil få frem nærmere personinformasjon, og eventuell informasjon om uprøvde stemmegivninger, knyttet til velgeren. 

MERK! For kommuner som benytter papirmanntall vil man kun kunne forkaste stemmegivninger fra personkoret. 

En stemmegivning som ligger til ordinær behandling kan også flyttes til særskilt behandling dersom man mener at det er forhold knyttet til stemmegivningen som krever at den potensielt blir forkastet. 

knapper.jpg

Ordinær behandling av stemmegivninger - flytt til særskilt behandling eller godkjenn stemmegivning

Når en stemmegivning flyttes fra ordinær til særskilt behandling må man foreslå en forkastelsesgrunn av stemmegivningen. De foreslåtte forkastelsesgrunnene er basert på lovverket. 

MERK! Dersom man har registrert en stemmegivning ved en feil, må stemmegivningen flyttes til særskilt behandling med foreslått forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning".


Særskilt behandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger


Dersom det er noe særskilt knyttet til en stemmegivning, vil disse stemmegivningene fremkomme under fanen "Særskilt behandling". EVA Admin identifiserer kun to forhold som fører til at stemmegivningen skal behandles særskilt. Dette er (1) at velgeren ikke finnes i manntallet, eller (2) at velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg.

MERK!  For kommuner med papirmanntall vil EVA Admin kun kontrollere om velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemmegivning, og ikke stemmegivninger knyttet til valgting. Kontroll for valgtingsstemmegivninger må gjøres mot papirmanntallet. For kommuner med elektronisk manntall vil EVA Admin kontrollere om velgeren har godkjent stemmegivning knyttet til forhånd eller valgting. 

forhånd særskilt.jpg

Særskilt behandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger

Stemmegivning som skal behandles særskilt kan enten forkastes eller godkjennes. Ved å forkaste en særskilt stemmegivning, bekrefter man en foreslått forkastelsesgrunn knyttet til stemmegivningen. Ved å godkjenne blir stemmegivningen godkjent, og det settes et elektronisk kryss i manntallet ved vedkommende velger. Stemmegivningen er da klar til opptelling. 

særskilt behandling1.jpg

Forkast stemmegivning eller godkjenn stemmegivning som ligger til særskilt behandling

Stemmegivninger som skal behandles særskilt må i utgangspunktet behandles enkeltvis. Dersom en stemmegivning som skal behandles særskilt skal godkjennes kan dette kun gjøres en og en. Ved forkastelse av stemmegivninger som ligger til særskilt behandling er dette mulig å samleforkaste disse dersom stemmegivningene har samme forkastelsesgrunn, og det ikke foreligger noen allerede godkjent stemmegivning knyttet til velgeren eller en stemmegivning med annen foreslått forkastelsesgrunn. 

særskilt behandling.jpg

Særskilt behandling - forkast eller godkjenn stemmegivning

Når en eller flere stemmegivninger skal forkastes må man bekrefte forkastelsesgrunnen. Med unntak av stemmegivninger som får forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning" vil forkastelsesgrunner fremkomme i Valgstyrets møtebok.  

forkastelse 2.jpg

Bekreft forkastelsesgrunn av særskilt behandlet stemmegivning

Når alle stemmegivninger som ligger til prøving er godkjent skifter fanen knyttet til vedkommende stemmetype fra oransje til grønn. Husk at alle stemmegivninger som ligger til prøving MÅ behandles før man kan gå igang med opptellingen. 


Huskeregel:

Papirmanntall:

Godkjenning av sent innkomne forhåndsstemmer = manuelt kryss i papirmanntallet OG godkjenning i EVA Admin
Forkastelse av sent innkome forhåndsstemmer = avvis stemmegivning ved å gi den en forkastelsesgrunn i EVA Admin


Elektronisk manntall:

Godkjenning av sent innkomne forhåndsstemmer = godkjenning i EVA Admin
Forkastelse av sent innkome forhåndsstemmer = avvis stemmegivning ved å gi den en forkastelsesgrunn i EVA Admin