Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

Prøv valgtingsstemmegivning - fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag

Prøving av stemmegivninger vil si å godkjenne eller forkaste stemmegivningen. Ordinære valgtingsstemmer prøves i det stemmeseddelen stemples, legges i urnen og velgeren krysses av i papirmanntallet.

Fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag er derimot stemmegivning avgitt på valgting ved bruk av omslagskonvolutt. Alle stemmegivninger som er avgitt i konvolutt skal registreres og senere prøves i EVA. Ved registrering påføres et løpenummer. Løpenummeret skal føres på utsiden av omslagskonvolutten og vil følge stemmegivningen videre i prøving av stemmegivningen i EVA Admin. Prøving av valgtingsstemmegivninger i konvolutt gjøres via samme menypunkt fra Min Side som øvrige stemmegivninger i konvolutt - "Prøv stemmegivninger i konvolutt". 

For kommuner som benytter avkryssingsmanntall på papir er prøving av fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag i stor grad en manuell prosess. Stemmegivningen må manuelt kontrolleres mot papirmanntall fra de ulike kretsene i kommunen, samt mot oversikten over velgere med hemmelig adresse. Stemmegivningen godkjennes dersom velgeren er manntallsført i kommunen og ikke har avgitt allerede godkjent stemmegivning. 

MERK! Alle stemmegivninger MÅ godkjennes eller forkastes i EVA Admin.

Hvilke roller kan foreta prøving av konvoluttstemmegivninger?

  • Valgansvarlig kommune
  • Stemmemottak kommune

prøv valgting a.jpg

Fase for registrering av valgtingsstemmegivning er åpen. Ingen valgtingsstemmegivninger i de ulike stemmetypene er registrert.

Prosessen og rutinen for prøving av valgtingsstemmegivning er den samme som for øvrige stemmetyper og stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt. Alle stemmegivninger må prøves ferdig før opptellingen kan begynne. 

prøv valgting1a.jpg

Behandling av valgtingsstemmegivning - særskilt omslag

I skjermbildet for prøving av stemmegivninger får man en oversikt over alle stemmegivninger som er registrert innenfor en stemmetype. Den øveste oversikten viser til antallet stemmegivninger som ligger til prøving innenfor stemmetypen, samt hvor mange av allerede behandlede stemmegivninger som er godkjent eller forkastet. Dette hjelpe brukerne med å holde kontinuerlig oversikt over stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet. Oversikten lenker også videre til 2 ulike samlesider som henholdsvis lister opp alle stemmegivninger med nærmere informasjon som enten ligger til prøving, eller som er godkjent eller forkastet ved behandling. [LENKER TIL SIDER]

oversikt prøving.jpg

Oversikt over alle stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet

Det er også mulig å søke etter stemmegivninger basert på navn til velger eller løpenummer knyttet til stemmegivningen. Søket søker innenfor den særskilte stemmetypen man står i. 

forhånd søk.jpg

Søk etter navn eller løpenummer på stemmegivninger

Listevisningen kan tilpasses med mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning ved å klikke på tannhjulet til høyre. 

handlinger3.jpg

Tilpass listevisning

Når valgtingsstemmegivninger er registrert, vil menypunkt for de ulike stemmetypene knyttet til prøving av valgtingsstemmegivninger skifte farge fra blått til oransje for i indikere at her ligger noe til prøving som man må ta stilling til. 

prøv valgting 2.jpg

Valgtingsstemmegivninger i flere stemmetyper er registrert og klar til prøving

Prøving av stemmegivninger i konvolutt skiller mellom ordinære og særskilt behandling. Ved ordinære behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller flyttes til "Særskilt behandling". Ved særskilt behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller forkastes. Ved forkastelse av en stemmegivning tildeles stemmegivningen en forkastelsesgrunn basert på krav i lovveket til godkjenning av stemmegivninger avgitt i konvolutt. 


Ordinære behandling av valgtingsstemmegivninger - alle stemmetyper

Alle stemmegivning som er ordinære og hvor EVA Admin ikke finner noen spesielle forhold knyttet til stemmegivningen, vil fremkomme under fanen "Ordinære behandling". 

MERK! For kommuner som benytter avkryssingsmanntall på papir og skal alle stemmegivninger i konvolutt avgitt på valgting kontrolleres mot avkryssingsmanntallet. 

EVA Admin har ingen informasjon om velgere som har avgitt stemmegivning på valgting i de ulike valglokalene i kommunene når avkryssingsmanntallet foreligger på papir. De fleste valgtingsstemmegivninger i konvolutt for kommuner som benytter avkryssingsmanntall på papir, vil derfor fremkomme under "Ordinær behandling" ved prøving i EVA Admin. Dersom velgere har avgitt godkjent stemmegivning i valglokalet og er krysset av i avkryssingsmanntallet, må stemmegivninger i konvolutt knyttet til disse velgerene flyttes fra "Ordinær behandling" til "Særskilt behandling" i EVA Admin

Prøving av valgtingsstemmer i EVA Admin betyr at man enten gir stemmegivningen en forkastelsesgrunn, eller godkjenner valgtingsstemmegivningen. Husk at stemmegivninger som skal godkjennes også må markeres i avkryssingsmanntallet. 

forhånd ordinær.jpg

Ordinær behandling av valgtingsstemmegivning - gjelder alle stemmetyper

Stemmegivninger som skal behandles ordinært kan godkjennes enkeltvis eller samlet. Samlet prøving gjøres ved å markere en eller flere velgere og klikke på "Godkjenn stemmegivning". Dette vil føre til at stemmegivningene blir godkjent og det settes et elektronisk kryss i manntallet knyttet til velgeren. 

prøv tidlig 6.jpg

Samlet prøving av ordinære stemmegivninger

Enkeltvis prøving gjøres ved å klikke på "Vis" i kolonnen "Handling". Man kommer da til personkortet knyttet til velgeren og vil få frem nærmere personinformasjon, og eventuell informasjon om stemmegivninger, knyttet til velgeren. 


En stemmegivning som ligger til "Ordinær behandling" kan også flyttes til "Særskilt behandling" dersom man mener at det er forhold knyttet til stemmegivningen som krever at den potensielt blir forkastet. Dette vil være svært aktuelt for kommuner som har avkryssingsmanntall på papir, og hvor velgere både har avgitt godkjent stemmegivning i valglokalet og det foreligger en valgtingsstemmegivning i konvolutt. 

knapper.jpg

Ordinære behandling av stemmegivninger - flytt til særskilt behandling eller godkjent stemmegivning

Når en stemmegivning flyttes fra ordinær til særskilt behandling må man foreslå en forkastelsesgrunn av stemmegivningen. De foreslåtte forkastelsesgrunnene er basert på lovverket. 

MERK! Dersom man har registrert en stemmegivning ved en feil, må stemmegivningen flyttes til særskilt behandling med foreslått forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning".


Særskilt behandling av forhåndsstemmegivninger - alle stemmetyper

Dersom det er noe særskilt knyttet til en stemmegivining, vil disse stemmegivningene fremkomme under fanen "Særskilt behandling". EVA Admin vet henholdsvis kun om 2 forhold knyttet til en stemmegivning som gjør at systemet foreslår at stemmegivningen behandles særskilt. Dette er (1) at velgeren ikke finnes i manntallet, eller (2) at velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg. 

MERK! Det kan være andre forhold knyttet til stemmegivningen som gjør at den skal behandles særskilt. Dette er forhold ved stemmegivningen som må kontrolleres manuelt utenfor systemet, som for eksempel være at stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid, eller at omslagskonvolutten er åpen eller forsøkt åpnet. I slike tilfeller skal stemmegivningen flyttes fra ordinær til særskilt behandling. 

forhånd særskilt.jpg

Særskilt behandling av forhåndsstemmegivninger - alle stemmetyper

Stemmegivning som skal behandles særskilt kan enten forkastes eller godkjennes. Ved å forkaste en særskilt stemmegivning bekrefter man en foreslått forkastelsesgrunn knyttet til stemmegivningen. Ved å godkjenne blir stemmegivningen godkjent, og det settes et elektronisk kryss i manntallet ved vedkommende velger. Stemmegivningen er da klar til opptelling. 

særskilt behandling1.jpg

Forkast stemmegivning eller godkjenn stemmegivning som ligger til særskilt behandling

Stemmegivninger som skal behandles særskilt må i utgangspunktet behandles enkeltvis. Dersom en stemmegivning som skal behandles særskilt skal godkjennes kan dette kun gjøres en og en. Ved forkastelse av stemmegivninger som ligger til særskilt behandling er dette mulig å samleforkaste disse dersom stemmegivningene har samme forkastelsesgrunn, og det ikke foreligger noen allerede godkjent stemmegivning knyttet til velgeren eller en stemmegivning med annen foreslått forkastelsesgrunn. 

særskilt behandling.jpg

Særskilt behandling - forkast eller godkjenn stemmegivning

Når en eller flere stemmegivninger skal forkastes må man bekrefte forkastelsesgrunnen. Dette vil fremkomme i Valgstyrets møtebok. 

prøv valgting forkast.jpg

Bekreft forkastelsesgrunn av særskilt behandlet stemmegivning

Tirsdag etter valgdagen kl 17.00 og når alle stemmegivninger som ligger til prøving er godkjent, skifter fanen knyttet til vedkommende stemmetype fra oransje til grønn. Husk at alle stemmegivninger som ligger til prøving MÅ behandles før man kan gå igang med opptellingen. 

prøv valgting 3.jpg

Alle stemmetyper knyttet til valgting er ferdig prøvet