Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Grunnleggende informasjon om prøving av stemmegivninger i konvolutt


Alle stemmegivninger som er avgitt i konvolutt skal registreres og prøves i EVA Admin. Prøving av en stemmegivning betyr å gjøre en vurdering av hvorvidt stemmegivningen kan godkjennes eller må forkastes basert på krav i lovverket.

Ved registrering av stemmegivninger i konvolutt returnerer EVA Admin et løpenummer som skal føres på utsiden av omslagskonvolutten. Alle stemmegivninger avgitt i konvolutt knyttes til en stemmetype, som for eksempel "Forhåndsstemmegivning - utenriks". Denne stemmetypen følger stemmegivningen fra registrering til prøving i EVA Admin. Det er viktig at man holder orden og oversikt over hvilke stemmegivninger som er registrere innenfor hvilken stemmetype, slik at man også opprettholder oversikt og kontroll når stemmegivningen skal prøves. Resultatet av prøving av stemmegivninger i konvolutt vil fremkomme i valgstyrets møtebok. 

Hvilke roller kan foreta prøving av stemmegivninger i konvolutt?

 • Valgansvarlig kommune
 • Stemmemottaker kommune


prøving generell2.jpg

Menyvalg for prøving av alle stemmegivninger i konvolutt


Ved prøving av stemmegivninger i konvolutt skal de vurderes ut fra valglovens krav (Valglovens kapittel 10). Dette gjøres i EVA Admin ved at man enten godkjennes eller forkaster en stemmegivning. Ved godkjenning av en stemmegivning settes det et elektronisk kryss i manntallet ved vedkommende velger og stemmeseddelen gjøres klar til opptelling. Ved forkastelse av en stemmegivning påføres stemmegivningen en forkastelsesgrunn. 

Prøving generell1.jpg

Prøving av stemmegivninger - alle stemmetyper


Alle stemmetyper må prøves i EVA Admin. Siden for prøving av stemmegivninger følger samme struktur og inndeling som ved registrering av stemmegivninger i konvolutt. Siden har følgende fargekoder: 

 • Grå = stemmegivningsperioden for vedkommende stemmetype er ikke åpen, det er ikke mulig å registrere stemmegivninger eller foreta prøving
 • Blå = stemmegivningsperioden for vedkommende stemmetype er åpen, men det er ikke registrert noen stemmegivninger
 • Oransje = det ligger stemmegivninger til prøving
 • Grønn = alle registrerte stemmeginvinger er ferdig prøvet


Se hvordan man foretar prøving:

Prøv tidligstemmegivninger

Prøv forhåndsstemmegivninger 

Prøv valgtingsstemmegivning - Fremmdstemmer og stemmer i særskilt omslag

Prøv valgtingsstemmegivning - Beredskap og stemmer i særskilt omslag

Prøv sent innkomne forhåndsstemmegivninger
Prøv tidligstemmegivninger

Tidligstemmegivninger kan registreres fra og med 1.juli til og med 9. august i valgåret. I 2019 starter imidlertid forhåndsstemmeperioden 12. august, slik at tidligstemmegivninger kan prøves til og med 11. august. Stemmegivningen bør prøves fortløpende, men EVA Admin setter ingen tidsbegrensning for prøving av tidligsstemmegivninger. Alle tidligstemmegivninger registrert og prøvet som stemmetypen "Tidligstemmegivning" vil fremkomme i valgstyrets møtebok som nettopp dette. 

Prøv tidlig 1.jpg

Fase for registrering av tidligstemmegivninger er åpen. Ingen tidligstemmegivninger til prøving

Prosessen og rutinen for prøving av tidligstemmegivninger er den samme som for øvrige stemmetyper og stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt. Alle stemmegivninger må prøves ferdig før opptellingen kan begynne. 

prøv tidlig 2.jpg

Behandling av tidligstemmegivninger

I skjermbildet for prøving av stemmegivninger får man en oversikt over alle stemmegivninger som er registrert innenfor en stemmetype. Den øveste oversikten viser til antallet stemmegivninger som ligger til prøving innenfor stemmetypen, samt hvor mange av allerede behandlede stemmegivninger som er godkjent eller forkastet. Dette hjelpe brukerne med å holde kontinuerlig oversikt over stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet. Oversikten lenker også videre til 2 ulike samlesider som henholdsvis lister opp alle stemmegivninger med nærmere informasjon som enten ligger til prøving, eller som er godkjent eller forkastet ved behandling.

oversikt prøving.jpg

Oversikt over alle stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet

Det er også mulig å søke etter stemmegivninger basert på navn til velger eller løpenummer knyttet til stemmegivningen. Søket søker innenfor den særskilte stemmetypen man står i. 

forhånd søk.jpg

Søk etter navn eller løpenummer på stemmegivninger

Listevisningen kan tilpasses med mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning ved å klikke på tannhjulet til høyre. 

handlinger3.jpg

Tilpass listevisning

Når tidligstemmegivninger er registrert, vil menypunktet for prøving av tidligstemmegivninger skifte farge fra blått til oransje for i indikere at her ligger noe til prøving som man må ta stilling til. 

Prøv tidlig 3.jpg

Tidligstemmegivninger er registrert og klar til prøving

Prøving av stemmegivninger i konvolutt skiller mellom ordinære og særskilt behandling. Ved ordinære behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller flyttes til særskilt behandling. Ved særskilt behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller forkastes. Ved forkastelse av en stemmegivning tildeles stemmegivningen en forkastelsesgrunn basert på krav i lovverket til godkjenning av stemmegivninger avgitt i konvolutt


Ordinær behandling av tidligstemmegivninger

Alle ordinære stemmegivninger hvor EVA Admin ikke finner noen særskilte forhold knyttet til stemmegivningen, vil fremkomme under fanen "Ordinær behandling". 

MERK! Det kan være noe særskilt ved en stemmegivning i konvolutt uten at EVA Admin gir tilbakemelding om det. Det kan for eksempel være at stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid, eller at omslagskonvolutten er åpen eller forsøkt åpnet. I slike tilfeller skal stemmegivningen flyttes fra ordinær til særskilt behandling. 

Prøv tidlig 4a.jpg

Ordinær behandling av tidligstemmegivninger

Stemmegivninger som skal behandles ordinært kan godkjennes enkeltvis eller samlet. Samlet prøving gjøres ved å markere en eller flere velgere og klikke på "Godkjenn stemmegivning". Dette vil føre til at stemmegivningene blir godkjent og det settes et elektronisk kryss i manntallet knyttet til velgeren. Det er ikke mulig å omgjøre en godkjent stemmegivning.

prøv tidlig 6.jpg

Samlet prøving av ordinære stemmegivninger

Enkeltvis prøving gjøres ved å klikke på "Vis" i kolonnen "Handling". Man kommer da til personkortet knyttet til velgeren og vil få frem nærmere personinformasjon, og eventuell informasjon om uprøvde stemmegivninger, knyttet til velgeren. 

Prøv tidlig 7.jpg

Enkeltvis prøving av ordinære stemmegivning 

En stemmegivning som ligger til ordinær behandling kan også flyttes til særskilt behandling dersom man mener at det er forhold knyttet til stemmegivningen som krever at den potensielt blir forkastet. 

knapper.jpg

Ordinære behandling av stemmegivninger - flytt til særskilt behandling eller godkjent stemmegivning

Når en stemmegivning flyttes fra ordinær til særskilt behandling må man foreslå en forkastelsesgrunn av stemmegivningen. De foreslåtte forkastelsesgrunnene i EVA Admin er basert på lovverket. 

MERK! Dersom man har registrert en stemmegivning ved en feil, må stemmegivningen flyttes til særskilt behandling med foreslått forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning".


Særskilt behandling av tidligstemmegivninger

Dersom det er noe særskilt knyttet til en stemmegivning, vil disse stemmegivningene fremkomme under fanen "Særskilt behandling". EVA Admin identifiserer kun to forhold som fører til at stemmegivningen skal behandles særskilt. Dette er (1) at velgeren ikke finnes i manntallet, eller (2) at velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg. 

MERK! Det kan være andre forhold knyttet til stemmegivningen som gjør at den skal behandles særskilt. Dette er forhold ved stemmegivningen som må kontrolleres manuelt utenfor systemet, som for eksempel at stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid, eller at omslagskonvolutten er åpen eller forsøkt åpnet. I slike tilfeller skal stemmegivningen flyttes fra ordinær til særskilt behandling. 

Prøv tidlig 5a.jpg

Særskilt behandling av tidligstemmegivninger

Stemmegivning som skal behandles særskilt kan enten forkastes eller godkjennes. Ved å forkaste en særskilt stemmegivning bekrefter man en foreslått forkastelsesgrunn knyttet til stemmegivningen. Ved å godkjenne blir stemmegivningen godkjent, og det settes et elektronisk kryss i manntallet ved vedkommende velger. Stemmegivningen er da klar til opptelling. 

særskilt behandling1.jpg

Forkast stemmegivning eller godkjenn stemmegivning som ligger til særskilt behandling

Stemmegivninger som skal behandles særskilt må i utgangspunktet behandles enkeltvis. Dersom en stemmegivning som skal behandles særskilt skal godkjennes kan dette kun gjøres en og en. Ved forkastelse av stemmegivninger som ligger til særskilt behandling er dette mulig å samleforkaste disse dersom stemmegivningene har samme forkastelsesgrunn, og det ikke foreligger noen allerede godkjent stemmegivning knyttet til velgeren eller en stemmegivning med annen foreslått forkastelsesgrunn.

særskilt behandling.jpg

Særskilt behandling - forkast eller godkjenn stemmegivning

Når en eller flere stemmegivninger skal forkastes må man bekrefte forkastelsesgrunnen. Med unntak av stemmegivninger som får forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning" vil forkastelsesgrunner fremkomme i Valgstyrets møtebok. 

forkastelse 2.jpg

Bekreft forkastelsesgrunn av særskilt behandlet stemmegivning

Når alle stemmegivninger som ligger til prøving er godkjent, skifter fanen knyttet til vedkommende stemmetype fra oransje til grønn. Husk at alle stemmegivninger som ligger til prøving MÅ behandles før man kan gå i gang med opptellingen. 

prøving tidlig ferdig.jpg

Tidligstemmegivninger er ferdig prøvet


​Prøv forhåndsstemmegivninger

Alle stemmegivninger som er avgitt i konvolutt skal registreres og senere prøves i EVA. Ved registrering påføres et løpenummer. Løpenummeret skal føres på utsiden av omslagskonvolutten og vil følge stemmegivningen videre i prøving av stemmegivningen i EVA Admin. Prøving av forhåndsstemmegivninger gjøres via samme menypunkt fra Min Side som øvrige stemmegivninger i konvolutt - "Prøv stemmegivninger i konvolutt"

Alle forhåndsstemmegivninger som er avgitt i konvolutt registreres som en av følgende 4 stemmetyper: "Forhåndsstemmegivning - innenriks", "Forhåndsstemmegivning - utenriks", "Forhåndsstemmegivning - brevstemmer", "Forhåndsstemmegivning - beredskap". Alle forhåndsstemmegivninger registrert og prøvet som en av de overnevnte stemmetypene vil fremkomme i valgstyrets møtebok som nettopp dette. 

Prøv forhånd1.jpg

 Fase for registrering av forhåndsstemmegivninger er åpen. Ingen forhåndsstemmegivninger i de ulike stemmetypene er registrert.

Prosessen og rutinen for prøving av forhåndsstemmegivning er den samme som for øvrige stemmetyper og stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt. Alle stemmegivninger i en opptellingskategori må prøves ferdig før opptellingen kan begynne. 

prøv forhånd2.jpg

Behandling av forhåndsstemmegivning - innenriks

I skjermbildet for prøving av stemmegivninger får man en oversikt over alle stemmegivninger som er registrert innenfor en stemmetype. Den øveste oversikten viser til antallet stemmegivninger som ligger til prøving innenfor stemmetypen, samt hvor mange av allerede behandlede stemmegivninger som er godkjent eller forkastet. Dette hjelpe brukerne med å holde kontinuerlig oversikt over stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet. Oversikten lenker også videre til to ulike samlesider som henholdsvis lister opp alle stemmegivninger med nærmere informasjon som enten ligger til prøving, eller som er godkjent eller forkastet ved behandling. [LENKER TIL SIDER]

oversikt prøving.jpg

Oversikt over alle stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet

Det er også mulig å søke etter stemmegivninger basert på navn til velger eller løpenummer knyttet til stemmegivningen. Søket søker innenfor den særskilte stemmetypen man står i. 

forhånd søk.jpg

Søk etter navn eller løpenummer på stemmegivninger

Listevisningen kan tilpasses med mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning ved å klikke på tannhjulet til høyre. 

handlinger3.jpg

Tilpass listevisning

Når forhåndsstemmegivninger er registrert, vil menypunktene de ulike stemmetypene er knyttet til, skifte farge fra blått til oransje. Dette for å indikere at her ligger noe til prøving og som man må ta stilling til. 

prøv forhånd4.jpg

Forhåndsstemmegivninger i flere stemmetyper er registrert og klar til prøving

Prøving av stemmegivninger i konvolutt skiller mellom ordinære og særskilt behandling. Ved ordinære behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller flyttes til særskilt behandling. Ved særskilt behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller forkastes. Ved forkastelse av en stemmegivning tildeles stemmegivningen en forkastelsesgrunn basert på krav i lovveket til godkjenning av stemmegivninger avgitt i konvolutt. 

Ordinære behandling av forhåndsstemmegivninger - alle stemmetyper

Alle stemmegivning som er ordinære og hvor EVA Admin ikke finner noen spesielle forhold knyttet til stemmegivningen, vil fremkomme under fanen "Ordinær behandling". 

MERK! Det kan være noe særskilt ved en stemmegivning i konvolutt uten at EVA Admin gir tilbakemelding om det. Det kan for eksempel være at stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid, eller at omslagskonvolutten er åpen eller forsøkt åpnet. I slike tilfeller skal stemmegivningen flyttes fra ordinær til særskilt behandling. 

forhånd ordinær.jpg

Ordinær behandling av forhåndsstemmegivning - gjelder alle stemmetyper

Stemmegivninger som skal behandles ordinært kan godkjennes enkeltvis eller samlet. Samlet prøving gjøres ved å markere en eller flere velgere og klikke på "Godkjenn stemmegivning". Dette vil føre til at stemmegivningene blir godkjent og det settes et elektronisk kryss i manntallet knyttet til velgeren. 

prøv tidlig 6.jpg

Samlet prøving av ordinære stemmegivninger

Enkeltvis prøving gjøres ved å klikke på "Vis" i kolonnen "Handling". Man kommer da til personkortet knyttet til velgeren og vil få frem nærmere personinformasjon, og eventuell informasjon om uprøvde stemmegivninger, knyttet til velgeren. 

Prøv tidlig 7.jpg

Enkeltvis prøving av ordinære stemmegivning 

En stemmegivning som ligger til ordinær behandling kan også flyttes til særskilt behandling dersom man mener at det er forhold knyttet til stemmegivningen som krever at den potensielt blir forkastet. 

knapper.jpg

Ordinære behandling av stemmegivninger - flytt til særskilt behandling eller godkjent stemmegivning

Når en stemmegivning flyttes fra ordinær til særskilt behandling må man foreslå en forkastelsesgrunn av stemmegivningen. De foreslåtte forkastelsesgrunnene er basert på lovverket. 

MERK! Dersom man har registrert en stemmegivning ved en feil, må stemmegivningen flyttes til særskilt behandling med foreslått forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning".


Særskilt behandling av forhåndsstemmegivninger - alle stemmetyper

Dersom det er noe særskilt knyttet til en stemmegivning, vil disse stemmegivningene fremkomme under fanen "Særskilt behandling". EVA Admin identifiserer kun to forhold som fører til at stemmegivningen skal behandles særskilt. Dette er (1) at velgeren ikke finnes i manntallet, eller (2) at velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg.

MERK! Det kan være andre forhold knyttet til stemmegivningen som gjør at den skal behandles særskilt. Dette er forhold ved stemmegivningen som må kontrolleres manuelt utenfor systemet, som for eksempel være at stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid, eller at omslagskonvolutten er åpen eller forsøkt åpnet. I slike tilfeller skal stemmegivningen flyttes fra ordinær til særskilt behandling. 

forhånd særskilt.jpg

Særskilt behandling av forhåndsstemmegivninger - alle stemmetyper

Stemmegivning som skal behandles særskilt kan enten forkastes eller godkjennes. Ved å forkaste en særskilt stemmegivning, bekrefter man en foreslått forkastelsesgrunn knyttet til stemmegivningen. Ved å godkjenne blir stemmegivningen godkjent, og det settes et elektronisk kryss i manntallet ved vedkommende velger. Stemmegivningen er da klar til opptelling. 

særskilt behandling1.jpg

Forkast stemmegivning eller godkjenn stemmegivning som ligger til særskilt behandling

Stemmegivninger som skal behandles særskilt må i utgangspunktet behandles enkeltvis. Dersom en stemmegivning som skal behandles særskilt skal godkjennes kan dette kun gjøres en og en. Ved forkastelse av stemmegivninger som ligger til særskilt behandling er dette mulig å samleforkaste disse dersom stemmegivningene har samme forkastelsesgrunn, og det ikke foreligger noen allerede godkjent stemmegivning knyttet til velgeren eller en stemmegivning med annen foreslått forkastelsesgrunn. 

særskilt behandling.jpg

Særskilt behandling - forkast eller godkjenn stemmegivning

Når en eller flere stemmegivninger skal forkastes må man bekrefte forkastelsesgrunnen. Med unntak av stemmegivninger som får forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning" vil forkastelsesgrunner fremkomme i Valgstyrets møtebok.  

forkastelse 2.jpg

Bekreft forkastelsesgrunn av særskilt behandlet stemmegivning

Når alle stemmegivninger som ligger til prøving er godkjent skifter fanen knyttet til vedkommende stemmetype fra oransje til grønn. Husk at alle stemmegivninger som ligger til prøving MÅ behandles før man kan gå igang med opptellingen. 

prøv forhånd6.jpg
Alle stemmetyper knyttet til forhåndsstemmeperiode er ferdig prøvet


Prøving av sent innkomne forhåndsstemmegivninger
Sent innkomne forhåndsstemmegivninger skal registreres og prøves som en egen stemmetype. Siden disse mottas etter at forhåndsstemmeperioden er avsluttet, er det egen brukerveiledning for prøving av disse. Manntall på valgdagen er avgjørende for hvordan disse håndteres. Se mer:

Prøv sent innkomne forhåndsstemmegivninger

 

 


Prøv valgtingsstemmegivning - beredskap og stemmer i særskilt omslag

Prøving av stemmegivninger vil si å godkjenne eller forkaste stemmegivningen. Ordinære valgtingsstemmer prøves i det stemmeseddelen stemples, legges i urnen og velgeren krysses av i papirmanntallet.

Beredskapsstemmer og stemmer i særskilt omslag er derimot stemmegivning avgitt på valgting ved bruk av omslagskonvolutt. Alle stemmegivninger som er avgitt i konvolutt skal registreres og senere prøves i EVA. Ved registrering påføres et løpenummer. Løpenummeret skal føres på utsiden av omslagskonvolutten og vil følge stemmegivningen videre i prøving av stemmegivningen i EVA Admin. Prøving av valgtingsstemmegivninger i konvolutt gjøres via samme menypunkt fra Min Side som øvrige stemmegivninger i konvolutt - "Prøv stemmegivninger i konvolutt". 

MERK! Alle stemmegivninger i konvolutt MÅ godkjennes eller forkastes i EVA Admin.

Hvilke roller kan foreta prøving av konvoluttstemmegivninger?

 • Valgansvarlig kommune
 • Stemmemottak kommune

prøv valgting.jpgFase for registrering av valgtingsstemmegivning er åpen. Ingen valgtingsstemmegivninger i de ulike stemmetypene er registrert.

Prosessen og rutinen for prøving av valgtingsstemmegivning  er den samme som for øvrige stemmetyper og stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt. Alle stemmegivninger må prøves ferdig før opptellingen kan begynne. 

prøv valgting1.jpg

Behandling av valgtingsstemmegivning - særskilt omslag

I skjermbildet for prøving av stemmegivninger får man en oversikt over alle stemmegivninger som er registrert innenfor en stemmetype. Den øveste oversikten viser til antallet stemmegivninger som ligger til prøving innenfor stemmetypen, samt hvor mange av allerede behandlede stemmegivninger som er godkjent eller forkastet. Dette hjelpe brukerne med å holde kontinuerlig oversikt over stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet. Oversikten lenker også videre til 2 ulike samlesider som henholdsvis lister opp alle stemmegivninger med nærmere informasjon som enten ligger til prøving, eller som er godkjent eller forkastet ved behandling. [LENKER TIL SIDER]

oversikt prøving.jpg

Oversikt over alle stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet

Det er også mulig å søke etter stemmegivninger basert på navn til velger eller løpenummer knyttet til stemmegivningen. Søket søker innenfor den særskilte stemmetypen man står i. 

forhånd søk.jpg

Søk etter navn eller løpenummer på stemmegivninger

Listevisningen kan tilpasses med mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning ved å klikke på tannhjulet til høyre. 

handlinger3.jpg

Tilpass listevisning

Når valgtingsstemmegivninger er registrert, vil menypunkt for de ulike stemmetypene knyttet til prøving av valgtingsstemmegivninger skifte farge fra blått til oransje for i indikere at her ligger noe til prøving som man må ta stilling til. 

Prøving av stemmegivninger i konvolutt skiller mellom ordinære og særskilt behandling. Ved ordinære behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller flyttes til "Særskilt behandling". Ved særskilt behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller forkastes. Ved forkastelse av en stemmegivning tildeles stemmegivningen en forkastelsesgrunn basert på krav i lovveket til godkjenning av stemmegivninger avgitt i konvolutt. 


Ordinære behandling av valgtingsstemmegivninger - alle stemmetyper

Alle stemmegivning som er ordinære og hvor EVA Admin ikke finner noen spesielle forhold knyttet til stemmegivningen, vil fremkomme under fanen "Ordinære behandling". Prøving av valgtingsstemmer i EVA Admin betyr at man enten gir stemmegivningen en forkastelsesgrunn, eller godkjenner valgtingsstemmegivningen. 

forhånd ordinær.jpg

Ordinær behandling av valgtingsstemmegivning - gjelder alle stemmetyper

Stemmegivninger som skal behandles ordinært kan godkjennes enkeltvis eller samlet. Samlet prøving gjøres ved å markere en eller flere velgere og klikke på "Godkjenn stemmegivning". Dette vil føre til at stemmegivningene blir godkjent og det settes et elektronisk kryss i manntallet knyttet til velgeren. 

prøv tidlig 6.jpg

Samlet prøving av ordinære stemmegivninger

Enkeltvis prøving gjøres ved å klikke på "Vis" i kolonnen "Handling". Man kommer da til personkortet knyttet til velgeren og vil få frem nærmere personinformasjon, og eventuell informasjon om stemmegivninger, knyttet til velgeren. 


En stemmegivning som ligger til "Ordinær behandling" kan også flyttes til "Særskilt behandling" dersom man mener at det er forhold knyttet til stemmegivningen som krever at den potensielt blir forkastet. Dette vil være svært aktuelt for kommuner som har avkryssingsmanntall på papir, og hvor velgere både har avgitt godkjent stemmegivning i valglokalet og det foreligger en valgtingsstemmegivning i konvolutt. 

knapper.jpg

Ordinære behandling av stemmegivninger - flytt til særskilt behandling eller godkjent stemmegivning

Når en stemmegivning flyttes fra ordinær til særskilt behandling må man foreslå en forkastelsesgrunn av stemmegivningen. De foreslåtte forkastelsesgrunnene er basert på lovverket. 

MERK! Dersom man har registrert en stemmegivning ved en feil, må stemmegivningen flyttes til særskilt behandling med foreslått forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning".


Særskilt behandling av forhåndsstemmegivninger - alle stemmetyper

Dersom det er noe særskilt knyttet til en stemmegivining, vil disse stemmegivningene fremkomme under fanen "Særskilt behandling". EVA Admin vet henholdsvis kun om 2 forhold knyttet til en stemmegivning som gjør at systemet foreslår at stemmegivningen behandles særskilt. Dette er (1) at velgeren ikke finnes i manntallet, eller (2) at velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg. 

forhånd særskilt.jpg

Særskilt behandling av forhåndsstemmegivninger - alle stemmetyper

Stemmegivning som skal behandles særskilt kan enten forkastes eller godkjennes. Ved å forkaste en særskilt stemmegivning bekrefter man en foreslått forkastelsesgrunn knyttet til stemmegivningen. Ved å godkjenne blir stemmegivningen godkjent, og det settes et elektronisk kryss i manntallet ved vedkommende velger. Stemmegivningen er da klar til opptelling. 

særskilt behandling1.jpg

Forkast stemmegivning eller godkjenn stemmegivning som ligger til særskilt behandling

Stemmegivninger som skal behandles særskilt må i utgangspunktet behandles enkeltvis. Dersom en stemmegivning som skal behandles særskilt skal godkjennes kan dette kun gjøres en og en. Ved forkastelse av stemmegivninger som ligger til særskilt behandling er dette mulig å samleforkaste disse dersom stemmegivningene har samme forkastelsesgrunn, og det ikke foreligger noen allerede godkjent stemmegivning knyttet til velgeren eller en stemmegivning med annen foreslått forkastelsesgrunn. 

særskilt behandling.jpg

Særskilt behandling - forkast eller godkjenn stemmegivning

Når en eller flere stemmegivninger skal forkastes må man bekrefte forkastelsesgrunnen. Dette vil fremkomme i Valgstyrets møtebok. 

prøv valgting forkast.jpg

Bekreft forkastelsesgrunn av særskilt behandlet stemmegivning

Tirsdag etter valgdagen kl 17.00 og når alle stemmegivninger som ligger til prøving er godkjent, skifter fanen knyttet til vedkommende stemmetype fra oransje til grønn. Husk at alle stemmegivninger som ligger til prøving MÅ behandles før man kan gå igang med opptellingen. 


Prøv valgtingsstemmegivning - fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag

Prøving av stemmegivninger vil si å godkjenne eller forkaste stemmegivningen. Ordinære valgtingsstemmer prøves i det stemmeseddelen stemples, legges i urnen og velgeren krysses av i papirmanntallet.

Fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag er derimot stemmegivning avgitt på valgting ved bruk av omslagskonvolutt. Alle stemmegivninger som er avgitt i konvolutt skal registreres og senere prøves i EVA. Ved registrering påføres et løpenummer. Løpenummeret skal føres på utsiden av omslagskonvolutten og vil følge stemmegivningen videre i prøving av stemmegivningen i EVA Admin. Prøving av valgtingsstemmegivninger i konvolutt gjøres via samme menypunkt fra Min Side som øvrige stemmegivninger i konvolutt - "Prøv stemmegivninger i konvolutt". 

For kommuner som benytter avkryssingsmanntall på papir er prøving av fremmedstemmer og stemmer i særskilt omslag i stor grad en manuell prosess. Stemmegivningen må manuelt kontrolleres mot papirmanntall fra de ulike kretsene i kommunen, samt mot oversikten over velgere med hemmelig adresse. Stemmegivningen godkjennes dersom velgeren er manntallsført i kommunen og ikke har avgitt allerede godkjent stemmegivning. 

MERK! Alle stemmegivninger MÅ godkjennes eller forkastes i EVA Admin.

Hvilke roller kan foreta prøving av konvoluttstemmegivninger?

 • Valgansvarlig kommune
 • Stemmemottak kommune

prøv valgting a.jpg

Fase for registrering av valgtingsstemmegivning er åpen. Ingen valgtingsstemmegivninger i de ulike stemmetypene er registrert.

Prosessen og rutinen for prøving av valgtingsstemmegivning er den samme som for øvrige stemmetyper og stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt. Alle stemmegivninger må prøves ferdig før opptellingen kan begynne. 

prøv valgting1a.jpg

Behandling av valgtingsstemmegivning - særskilt omslag

I skjermbildet for prøving av stemmegivninger får man en oversikt over alle stemmegivninger som er registrert innenfor en stemmetype. Den øveste oversikten viser til antallet stemmegivninger som ligger til prøving innenfor stemmetypen, samt hvor mange av allerede behandlede stemmegivninger som er godkjent eller forkastet. Dette hjelpe brukerne med å holde kontinuerlig oversikt over stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet. Oversikten lenker også videre til 2 ulike samlesider som henholdsvis lister opp alle stemmegivninger med nærmere informasjon som enten ligger til prøving, eller som er godkjent eller forkastet ved behandling. [LENKER TIL SIDER]

oversikt prøving.jpg

Oversikt over alle stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet

Det er også mulig å søke etter stemmegivninger basert på navn til velger eller løpenummer knyttet til stemmegivningen. Søket søker innenfor den særskilte stemmetypen man står i. 

forhånd søk.jpg

Søk etter navn eller løpenummer på stemmegivninger

Listevisningen kan tilpasses med mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning ved å klikke på tannhjulet til høyre. 

handlinger3.jpg

Tilpass listevisning

Når valgtingsstemmegivninger er registrert, vil menypunkt for de ulike stemmetypene knyttet til prøving av valgtingsstemmegivninger skifte farge fra blått til oransje for i indikere at her ligger noe til prøving som man må ta stilling til. 

prøv valgting 2.jpg

Valgtingsstemmegivninger i flere stemmetyper er registrert og klar til prøving

Prøving av stemmegivninger i konvolutt skiller mellom ordinære og særskilt behandling. Ved ordinære behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller flyttes til "Særskilt behandling". Ved særskilt behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller forkastes. Ved forkastelse av en stemmegivning tildeles stemmegivningen en forkastelsesgrunn basert på krav i lovveket til godkjenning av stemmegivninger avgitt i konvolutt. 


Ordinære behandling av valgtingsstemmegivninger - alle stemmetyper

Alle stemmegivning som er ordinære og hvor EVA Admin ikke finner noen spesielle forhold knyttet til stemmegivningen, vil fremkomme under fanen "Ordinære behandling". 

MERK! For kommuner som benytter avkryssingsmanntall på papir og skal alle stemmegivninger i konvolutt avgitt på valgting kontrolleres mot avkryssingsmanntallet. 

EVA Admin har ingen informasjon om velgere som har avgitt stemmegivning på valgting i de ulike valglokalene i kommunene når avkryssingsmanntallet foreligger på papir. De fleste valgtingsstemmegivninger i konvolutt for kommuner som benytter avkryssingsmanntall på papir, vil derfor fremkomme under "Ordinær behandling" ved prøving i EVA Admin. Dersom velgere har avgitt godkjent stemmegivning i valglokalet og er krysset av i avkryssingsmanntallet, må stemmegivninger i konvolutt knyttet til disse velgerene flyttes fra "Ordinær behandling" til "Særskilt behandling" i EVA Admin

Prøving av valgtingsstemmer i EVA Admin betyr at man enten gir stemmegivningen en forkastelsesgrunn, eller godkjenner valgtingsstemmegivningen. Husk at stemmegivninger som skal godkjennes også må markeres i avkryssingsmanntallet. 

forhånd ordinær.jpg

Ordinær behandling av valgtingsstemmegivning - gjelder alle stemmetyper

Stemmegivninger som skal behandles ordinært kan godkjennes enkeltvis eller samlet. Samlet prøving gjøres ved å markere en eller flere velgere og klikke på "Godkjenn stemmegivning". Dette vil føre til at stemmegivningene blir godkjent og det settes et elektronisk kryss i manntallet knyttet til velgeren. 

prøv tidlig 6.jpg

Samlet prøving av ordinære stemmegivninger

Enkeltvis prøving gjøres ved å klikke på "Vis" i kolonnen "Handling". Man kommer da til personkortet knyttet til velgeren og vil få frem nærmere personinformasjon, og eventuell informasjon om stemmegivninger, knyttet til velgeren. 


En stemmegivning som ligger til "Ordinær behandling" kan også flyttes til "Særskilt behandling" dersom man mener at det er forhold knyttet til stemmegivningen som krever at den potensielt blir forkastet. Dette vil være svært aktuelt for kommuner som har avkryssingsmanntall på papir, og hvor velgere både har avgitt godkjent stemmegivning i valglokalet og det foreligger en valgtingsstemmegivning i konvolutt. 

knapper.jpg

Ordinære behandling av stemmegivninger - flytt til særskilt behandling eller godkjent stemmegivning

Når en stemmegivning flyttes fra ordinær til særskilt behandling må man foreslå en forkastelsesgrunn av stemmegivningen. De foreslåtte forkastelsesgrunnene er basert på lovverket. 

MERK! Dersom man har registrert en stemmegivning ved en feil, må stemmegivningen flyttes til særskilt behandling med foreslått forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning".


Særskilt behandling av forhåndsstemmegivninger - alle stemmetyper

Dersom det er noe særskilt knyttet til en stemmegivining, vil disse stemmegivningene fremkomme under fanen "Særskilt behandling". EVA Admin vet henholdsvis kun om 2 forhold knyttet til en stemmegivning som gjør at systemet foreslår at stemmegivningen behandles særskilt. Dette er (1) at velgeren ikke finnes i manntallet, eller (2) at velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg. 

MERK! Det kan være andre forhold knyttet til stemmegivningen som gjør at den skal behandles særskilt. Dette er forhold ved stemmegivningen som må kontrolleres manuelt utenfor systemet, som for eksempel være at stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid, eller at omslagskonvolutten er åpen eller forsøkt åpnet. I slike tilfeller skal stemmegivningen flyttes fra ordinær til særskilt behandling. 

forhånd særskilt.jpg

Særskilt behandling av forhåndsstemmegivninger - alle stemmetyper

Stemmegivning som skal behandles særskilt kan enten forkastes eller godkjennes. Ved å forkaste en særskilt stemmegivning bekrefter man en foreslått forkastelsesgrunn knyttet til stemmegivningen. Ved å godkjenne blir stemmegivningen godkjent, og det settes et elektronisk kryss i manntallet ved vedkommende velger. Stemmegivningen er da klar til opptelling. 

særskilt behandling1.jpg

Forkast stemmegivning eller godkjenn stemmegivning som ligger til særskilt behandling

Stemmegivninger som skal behandles særskilt må i utgangspunktet behandles enkeltvis. Dersom en stemmegivning som skal behandles særskilt skal godkjennes kan dette kun gjøres en og en. Ved forkastelse av stemmegivninger som ligger til særskilt behandling er dette mulig å samleforkaste disse dersom stemmegivningene har samme forkastelsesgrunn, og det ikke foreligger noen allerede godkjent stemmegivning knyttet til velgeren eller en stemmegivning med annen foreslått forkastelsesgrunn. 

særskilt behandling.jpg

Særskilt behandling - forkast eller godkjenn stemmegivning

Når en eller flere stemmegivninger skal forkastes må man bekrefte forkastelsesgrunnen. Dette vil fremkomme i Valgstyrets møtebok. 

prøv valgting forkast.jpg

Bekreft forkastelsesgrunn av særskilt behandlet stemmegivning

Tirsdag etter valgdagen kl 17.00 og når alle stemmegivninger som ligger til prøving er godkjent, skifter fanen knyttet til vedkommende stemmetype fra oransje til grønn. Husk at alle stemmegivninger som ligger til prøving MÅ behandles før man kan gå igang med opptellingen. 

prøv valgting 3.jpg

Alle stemmetyper knyttet til valgting er ferdig prøvet


​​Prøv sent innkomne forhåndsstemmegivninger 

Prøving av sent innkomne forhåndsstemmegivninger vil si å ta stilling til om stemmegivningen kan godkjennes eller om den må forkastes. Sent innkomne forhåndsstemmer må prøves sentralt i kommunen. Dette gjøres etter at stemmegivningene er registrert inn i EVA og er tildelt et løpenummer.

Hvilke roller kan foreta prøving av sent innkomne forhåndsstemmer:

 • Valgansvarlig kommune
 • Stemmemottaker kommune​

Prosessen for prøving av sent innkomne forhåndsstemmegivninger er noe ulik avhengig av om kommunen benytter elektronisk eller papirmanntall. 

For kommuner med papirmanntall

Sent innkomne forhåndsstemmer MÅ prøves både mauelt i papirmanntallet og i EVA Admin. ​ Stemmegivningene må manuelt kontrolleres mot papirmanntallet fra de ulike kretsene i kommunen, samt mot oversikten over velgere med hemmelig adresse. En sent innkommet forhåndsstemme kan godkjennes dersom kriteriene for godkjenning av forhåndsstemmegivninger i stemmeseddelkonvolutt er oppfylt.

Alle sent innkomne forhåndsstemmegivninger MÅ også eksplisitt godkjennes eller forkastes i EVA Admin. Godkjenning av sent innkomne forhåndsstemmegivninger kan KUN gjøres via oversikten over stemmegivninger til prøving, mens forkastelse av sent innkomne forhåndsstemmegivninger kan enten gjøres via oversikten eller i personkortet knyttet til hver enkelt velger. 


For kommuner med elektronisk manntall

Sent innkomne forhåndsstemmer prøves kun i EVA Admin, samt mot oversikt over velgere med hemmelig adresse. En sent innkommet forhåndsstemme kan godkjennes dersom kriteriene for godkjenning av forhåndsstemmegivninger  i stemmeseddelkonvolutt er oppfylt. EVA Admin har oversikt og gir tilbakemelding til brukeren dersom 1) velgere allerede har en godkjent stemmegivning - enten knyttet til forhåndstemmeperioden eller valgting, eller 2) velgere finnes ikke i kommunens manntall. 

MERK! Det kan være noe særskilt ved en stemmegivning i konvolutt uten at EVA Admin gir tilbakemelding om det. Det kan for eksempel være at stemmegivningen ikke er avgitt til rett tid, eller at omslagskonvolutten er åpen eller forsøkt åpnet. I slike tilfeller skal stemmegivningen flyttes fra ordinær til særskilt behandling. 


prøv sent innkomne. . papirmanntalljpg.jpg

Fase for registrering av sent innkomne forhåndsstemmegivninger er åpen. Ingen sent innkomne forhåndsstememgivninger er registrert.


Prøv sent innkomne.jpg

Behandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger

I skjermbildet for prøving av stemmegivninger får man en oversikt over alle stemmegivninger som er registrert innenfor en stemmetype. Den øveste oversikten viser til antallet stemmegivninger som ligger til prøving innenfor stemmetypen, samt hvor mange av allerede behandlede stemmegivninger som er godkjent eller forkastet. Dette hjelpe brukerne med å holde kontinuerlig oversikt over stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet. Oversikten lenker også videre til to ulike samlesider som henholdsvis lister opp alle stemmegivninger med nærmere informasjon som enten ligger til prøving, eller som er godkjent eller forkastet ved behandling. [LENKER TIL SIDER]. 

oversikt prøving.jpg

Oversikt over alle stemmegivninger som ligger til prøving og som er ferdig behandlet

Det er også mulig å søke etter stemmegivninger basert på navn til velger eller løpenummer knyttet til stemmegivningen. Søket søker innenfor den særskilte stemmetypen man står i. 

forhånd søk.jpg

Søk etter navn eller løpenummer på stemmegivninger

Listevisningen kan tilpasses med mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning ved å klikke på tannhjulet til høyre. 

handlinger3.jpg

Tilpass listevisning

Når sent innkomne forhåndsstemmegivninger er registrert, vil menypunktet skifte farge fra blått til oransje. Dette for å indikere at her ligger noe til prøving og som man må ta stilling til. 

SKJERMBILDE


Sent innkomne forhåndsstemmegivninger er registrert og klar til prøving

Prøving av stemmegivninger i konvolutt skiller mellom ordinære og særskilt behandling. Ved ordinære behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller flyttes til særskilt behandling. Ved særskilt behandling kan stemmegivningene enten godkjennes eller forkastes. Ved forkastelse av en stemmegivning tildeles stemmegivningen en forkastelsesgrunn basert på krav i lovveket til godkjenning av stemmegivninger avgitt i konvolutt. 


Ordinærbehandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger


Alle stemmegivninger som er ordinære og hvor EVA Admin ikke finner noen spesiell forhold knyttet til stemmegivningen, vil fremkomme under fanen "Ordinær behandling".

MERK! Kommuner som benytter papirmanntall må kontrollere alle stemmegivninger mot avkryssingsmanntallet. EA Admin vil kun kontrollere om det er forhåndsstemmegivninger knyttet til velgerne, og ikke hvorvidt velgerne har avgitt stemmegivning på valgting. Dette finnes kun i papirmanntallet. 

forhånd ordinær.jpg

 Ordinær behandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger

Stemmegivninger som skal behandles ordinært kan godkjennes enkeltvis eller samlet. Samlet prøving gjøres ved å markere en eller flere velgere og klikke på "Godkjenn stemmegivning". Dette vil føre til at stemmegivningene blir godkjent og det settes et elektronisk kryss i manntallet knyttet til velgeren. 

MERK! For kommuner som benytter papirmanntall må sent innkomne forhåndsstemmegivninger godkjenes fra denne oversikten - enten enkeltvis eller samlet. Fra personkortet knyttet til velgeren er det kun mulig å avvise stemmegivningen enkeltvis. 


prøv tidlig 6.jpg

Samlet prøving av ordinære stemmegivninger

Enkeltvis prøving gjøres ved å klikke på "Vis" i kolonnen "Handling". Man kommer da til personkortet knyttet til velgeren og vil få frem nærmere personinformasjon, og eventuell informasjon om uprøvde stemmegivninger, knyttet til velgeren. 

MERK! For kommuner som benytter papirmanntall vil man kun kunne forkaste stemmegivninger fra personkoret. 

En stemmegivning som ligger til ordinær behandling kan også flyttes til særskilt behandling dersom man mener at det er forhold knyttet til stemmegivningen som krever at den potensielt blir forkastet. 

knapper.jpg

Ordinær behandling av stemmegivninger - flytt til særskilt behandling eller godkjenn stemmegivning

Når en stemmegivning flyttes fra ordinær til særskilt behandling må man foreslå en forkastelsesgrunn av stemmegivningen. De foreslåtte forkastelsesgrunnene er basert på lovverket. 

MERK! Dersom man har registrert en stemmegivning ved en feil, må stemmegivningen flyttes til særskilt behandling med foreslått forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning".


Særskilt behandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger


Dersom det er noe særskilt knyttet til en stemmegivning, vil disse stemmegivningene fremkomme under fanen "Særskilt behandling". EVA Admin identifiserer kun to forhold som fører til at stemmegivningen skal behandles særskilt. Dette er (1) at velgeren ikke finnes i manntallet, eller (2) at velgeren allerede har en stemmegivning knyttet til seg.

MERK!  For kommuner med papirmanntall vil EVA Admin kun kontrollere om velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemmegivning, og ikke stemmegivninger knyttet til valgting. Kontroll for valgtingsstemmegivninger må gjøres mot papirmanntallet. For kommuner med elektronisk manntall vil EVA Admin kontrollere om velgeren har godkjent stemmegivning knyttet til forhånd eller valgting. 

forhånd særskilt.jpg

Særskilt behandling av sent innkomne forhåndsstemmegivninger

Stemmegivning som skal behandles særskilt kan enten forkastes eller godkjennes. Ved å forkaste en særskilt stemmegivning, bekrefter man en foreslått forkastelsesgrunn knyttet til stemmegivningen. Ved å godkjenne blir stemmegivningen godkjent, og det settes et elektronisk kryss i manntallet ved vedkommende velger. Stemmegivningen er da klar til opptelling. 

særskilt behandling1.jpg

Forkast stemmegivning eller godkjenn stemmegivning som ligger til særskilt behandling

Stemmegivninger som skal behandles særskilt må i utgangspunktet behandles enkeltvis. Dersom en stemmegivning som skal behandles særskilt skal godkjennes kan dette kun gjøres en og en. Ved forkastelse av stemmegivninger som ligger til særskilt behandling er dette mulig å samleforkaste disse dersom stemmegivningene har samme forkastelsesgrunn, og det ikke foreligger noen allerede godkjent stemmegivning knyttet til velgeren eller en stemmegivning med annen foreslått forkastelsesgrunn. 

særskilt behandling.jpg

Særskilt behandling - forkast eller godkjenn stemmegivning

Når en eller flere stemmegivninger skal forkastes må man bekrefte forkastelsesgrunnen. Med unntak av stemmegivninger som får forkastelsesgrunn "Feilregistrert stemmegivning" vil forkastelsesgrunner fremkomme i Valgstyrets møtebok.  

forkastelse 2.jpg

Bekreft forkastelsesgrunn av særskilt behandlet stemmegivning

Når alle stemmegivninger som ligger til prøving er godkjent skifter fanen knyttet til vedkommende stemmetype fra oransje til grønn. Husk at alle stemmegivninger som ligger til prøving MÅ behandles før man kan gå igang med opptellingen. 


Huskeregel:

Papirmanntall:

Godkjenning av sent innkomne forhåndsstemmer = manuelt kryss i papirmanntallet OG godkjenning i EVA Admin
Forkastelse av sent innkome forhåndsstemmer = avvis stemmegivning ved å gi den en forkastelsesgrunn i EVA Admin


Elektronisk manntall:

Godkjenning av sent innkomne forhåndsstemmer = godkjenning i EVA Admin
Forkastelse av sent innkome forhåndsstemmer = avvis stemmegivning ved å gi den en forkastelsesgrunn i EVA Admin


Oversikt over stemmegivninger til prøving

I EVA Admin finner man en oversikt over alle stemmegivninger i konvolutt som ligger til prøving. Oversikten finnes i menypunkt "Oversikt over stemmegivninger til prøving". 

Oversikt til prøving.jpg

Menypunkt "Oversikt over stemmegivninger til prøving"

Følgende roller har tilgang til oversikten: 

 • Valgansvarlig kommune

 • Stemmemottaker kommune


Brukere av EVA Admin kan også gå inn i oversikten via oversikt over stemmegivning til prøving. 

TIl prøving.jpg 
Tilgang til oversikt over stemmegivninger til prøving fra Stemmgivninger til prøving


Oversikt over stemmegivninger til prøving gir en detaljert oversikt over alle stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt som er registrert inn i EVA Admin og som er tildelt et løpenummer, og som fortsatt ligger til prøving. Oversikten kan filtreres og sorteres på en rekke kolonner. 

Dersom man går inn på oversikten via lenke i menypunkt "Prøv stemmegivninger i konvolutt" vil oversikten være forhåndsfiltrert og sorter på den stemmetypen man kommer inn fra og det datointervallet som er valgt. For eksempel; dersom man går inn i oversikten fra stemmetype "Tidligstemmegivning" vil man i oversikten få forhåndsfiltret og sortert alle stemmegivninger som er markert med stemmetype "Tidligstemmegivning" og som er registrere i tidsrommet 01.07. i valgåret til og med 09.08 i valgåret. 

Oversikt til prøving 2.jpg

I oversikten er det også mulig å hente frem mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning. Dette kan gjøres ved å klikke på "tannhjulet" i høyre hjørne.

Til prøving  tannhjul.jpg
Legg til eller fjern kolonner i oversikten

Til prøving  tannhjul 2.jpg
Legg til eller fjern kolonner i oversikten


Fra oversikten kan man også gå inn på hver enkelt stemmegivning ved å klikke på stemmegivningen. Man vil da komme til personkortet knyttet til velgere og få informasjon om alle stemmegivninger knyttet til vedkommende velger. Fra dette personkortet er det mulig å foreta enkeltvis prøving av stemmegivninger knyttet til velgeren. 

Enkeltvis prøving.jpg
Enkeltvis prøving kan gjøres med å klikke på stemmegivningen


enkeltvis prøving 1.jpg
Enkeltvis prøving av stemmegivning fra personkortetOversikt over godkjente og forkastede stemmegininger


I EVA Admin finner man en oversikt over alle stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt som ved prøving enten er godkjent eller forkastet. Oversikten finnes i menypunkt "Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger". 

Oversikt godkjent forkasta.jpg

Menypunkt "Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger"


Følgende roller har tilgang til oversikten: 

 • Valgansvarlig kommune

 • Stemmemottaker kommune

Brukere av EVA Admin kan også gå inn i oversikten via "Stemmegivninger til prøving" ved å klikke til høyre for enten "Godkjente" eller "Forkastede". 

godkjent og forkastede.jpg

Tilgang til oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger vis "Stemmegivninger til prøving"


Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger gir en detaljert oversikt over alle stemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt som er registrert inn i EVA Admin og som er ferdig prøvet - henholdsvis enten godkjent eller forkastet. Oversikten kan filtreres og sortere på en rekke kolonner. 


Oversikt godkjent forkasta 2.jpg

Oversikt over godkjente og forkastede stemmegivninger avgitt i omslagskonvolutt. 


Dersom man gå inn på oversikten via lenke i menypunkt "Prøv stemmegivninger i konvolutt" vil oversikten være forhåndsfiltrert og sortert på den stemmetypen man kommer inn fra, samt på om stemmegivningene er godkjent eller forkastet, og innenfor det datointervallet som er valgt. For eksempel; dersom man går inn i oversikten fra stemmetype "Forhåndsstemmegivning - innenriks" og velger "Godkjente", vil man i oversikten få forhåndsfiltrert og sortert alle stemmegivninger som er markert med stemmetype "Forhåndsstemmegivning - innenriks" som er godkjent ved prøving i tidsrommet 10.08 i valgåret til og med fredag før valgdagen. 

godkjente.jpg

Oversikt over stemmegivninger som er ferdig prøvet - filtret på godkjente stemmegivninger

I oversikten er det også mulig å hente frem mer informasjon knyttet til hver enkelt stemmegivning. Dette gjøres ved å klikke på "tannhjulet" i høyre hjørne.

godkjente tannhjul.jpg

Legg til eller fjern kolonner i oversikten

godkjente tannhjul2.jpg

Legg til eller fjern kolonner i oversikten

Fra oversikten kan man også gå inn på hver enktel stemmegivning ved å klikke på stemmegivningen. Man vil da komme til personkortet knyttet til velgeren og få informasjon om alle stemmegivninger knyttet til vedkommende velger. 

enkeltvis info.jpg

Informasjon om velger og tilhørende godkjente eller forkastede stemmegivninger fra personkortet
​​Oversikt over stemmegivninger

Kommuner med elektronisk manntall må prøve alle konvoluttstemmegivninger i EVA. Dette gjelder både godkjennelser og forkastelser. For å holde oversikt over hvor mange konvoluttstemmegivninger man har, kan man se på menypunktet "Oversikt over stemmegivninger". 
Oversikt over stemmegivninger.png
​Menypunkt - Oversikt over stemmegivninger

​Oversikt over stemmegivninger vil gi deg en oversikt over hvor mange stemmegivninger din kommune har mottatt og registrert i konvolutt (inkluderer forhåndsstemmer, stemmer i særskilt omslag, stemmer i beredskapskonvolutt og sent innkomne forhåndsstemmer), hvor mange av de registrerte konvoluttstemmegivningene som er prøvd, samt hvor mange man har igjen å prøve. 

Når man har prøvd alle konvoluttstemmegivningene i de forskjellige kategoriene, vil man få grønne haker. Dersom man har igjen å prøve noen konvoluttstemmer, vil oransje utropstegn vises (slik som på skjermbildet under):

Oversikt over stemmegivninger bilde.png
​Oversikt over stemmegivninger


Skrevet ut den 20.11.2019 13:33:31