Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​​Fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkesvalgstyret skal ifølge § 10-9 kontrollere at gjennomføringen av stortingsvalget i den enkelte kommune i fylket er skjedd i samsvar med valglovens regler. I første rekke vil valgstyrets valgprotokoll danne grunnlaget for denne kontrollen. Møtebøkene utgjør valgmyndighetenes dokumentasjon på det som har foregått i forbindelse med gjennomføringen av valg, og er arkivverdig i medhold valglovens § 15-2.

Valgloven § 10-9 gir også fylkesvalgstyret hjemmel til å rette feil begått av valgstyrene. Fylkesvalgstyrene må således også kontrollere at alle stemmegivninger og stemmesedler er godkjent eller forkastet i samsvar med valglovens bestemmelser. I tillegg må fylkesvalgstyret foreta en ny og samlet opptelling av alle godkjente stemmesedler for alle kommunene i fylket som grunnlag for valgoppgjøret. Kontrollen må gjennomføres før valgoppgjøret tar til.

Valgprotokoll for valgstyret skal gjennomgås og kontrolleres i forhold til de poster som er oppgitt i fylkesvalgstyrets møtebok i kapittel B. Det er ikke nødvendig å gjennomgå stemmestyrenes møtebøker, med mindre forhold i valgstyrets møtebok tilsier dette. Fylkesvalgstyret skal i tillegg gjennomgå og kontrollere tilsendte godkjente og forkastede stemmegivninger og stemmesedler, samt annet materiell.

Dersom fylkesvalgstyret ved kontrollen finner feil ved valgstyrets beslutninger om å godkjenne eller forkaste stemmegivninger og stemmesedler, eller feil ved opptellingen, skal disse feilene rettes før det foretas valgoppgjør. Feil som rettes skal føres inn i møteboken.

Hva gjør man om man mister tilgang til EVA?

På Valgmedarbeiderportalen legges det ut blanke versjoner av møtebøkene. Dersom en kommune opplever en beredskapssituasjon ved at man har mistet tilgang til EVA, kan man fylle ut den blanke møteboken manuelt.

Fylkesvalgstyrets møtebok er delt inn i 2 deler:

  • Del 1: Wordfil som ikke kan hentes ut fra EVA men fylles ut manuelt
  • Del 2: Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - (skrives ut fra EVA)

Del 1 av fylkesvalgstyrets møtebok er en oppsummering av de feil og rettelser fylkes har gjort i sin kontroll av kommunene valggjennomføring. Denne delen av møteboken må fylles ut manuelt av fylkene basert på valgstyrets møtebok som er tilsendt fra alle kommuner i fylket. Dette er fylkeskommunens legalitetskontroll av valggjennomføringen.

A - Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker
A1 - Merknader til gjønnømføringen i kommunene. Dersom fylkesvalgstyret har merknader til valggjennomføringen i en kommune, skal dette fylles ut i denne tabellen.

B- Feil
B1 - Feil som fylkesvalgstyret har rettet. Dersom fylkesvalgstyret har funnet feil i valgstyrenes godkjenninger eller forkastelser som er mulig å korrigere, føres dette inn i denne tabellen.
B2 - Feil som fylkesvalgstyret ikke har kunnet rettet. Dersom fylkesvalgstyret har funnet feil i valgstyrets møtebok som ikke er mulig å korrigere, føres dette inn i denne tabellen.

 

Del 2 av fylkesvalgstyrets møtebok er en rapport som hentes direkte ut fra EVA. Nedenfor ønsker vi å presentere del 2 og vise hvor i EVA tallene til møteboken hentes fra.

Valgprotokollen for fylkesvalgstyrets som hentes ut fra EVA er igjen delt inn i 6 kapitler:

A - Administrative forhold
B - Avvik mellom kommunenes endelig opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling
C - Avgitte godkjente stemmesedler
D - Fylkeskommunens endelige opptelling
E - Mandatfordeling
F - Kandidatkåring

Fylkesvalgstyrets møtebok, del 2, hentes direkte ut fra EVA. Dette gjøres under fasen "Opptelling" og menyvalget "Møtebok for fylkesvalgstyret" eller under Alle rapporter.

møtebok.png
​Fylkesvalgstyrets møtebok på Min Side

A - Administrative forhold

Det første kapittelet i fylkesvalgstyrets møtebok, "Administrative forhold", er informasjon knyttet til hvem som sitter i fylkesvalgstyret i fylkes. Dette er informasjon som ligger under Grunnlagsdata - "Legg inn medlemmer i styrer".

Fylkeskommunen har muligheter til å oppdatere, endre og slette medlemmer av fylkesvalgstyret helt frem til den dagen fylkesvalgstyrets møtebok skal skrives ut og godkjennes. 

styrer.png
Grunnlagsdata - Styrer og medlemmer

B - Avvik mellom kommunenes endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling

I kapittel B viser kommunenes endelige opptelling. Hver kommune i fylket har en egen del hvor kommunes opptelling blir gjennomgått.

B.1 viser kommunens Forkastede stemmegivninger med forkastelsesgrunn for forhåndsstemmer og for valgtingstemmer.

B.2 viser Behandling av stemmesedler, altså hvor mange forkastede, blanke og godkjente stemmesedler som finnes delt opp i forhånd og valgting. Fylkeskommunen kan her sammenligne sin telling med den tellingen som er gjort ute i kommunene. Det er denne sammenligningen som ligger til grunn for tallene fylkeskommunen henter til "Del 1 av fylkeskommunens møtebok". Det er spesielt avvik mellom valgstyrets telling i kommunen og fylkesvalgstyrets kontrolltelling som er interssant å se nærere på. 

B.2.1 viser Forkastede stemmesedler med forkastelsesgrunn for forhånd og valgting. Her ser man forkastelser gjort av kommunen, samt forkastelser gjort av fylkeskommunen og det eventuellt avviket mellom disse to.

B.2.2 viser Avvik mellom kommunenes endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling. Man kan se summen av antall partifordelte stemmesedler, både på forhånd og valgting, med kommunens antall og fylkeskommunens antall. I tillegg vil man se det eventuelle avviket mellom kommunens telling og fylkeskommunens telling.

B.2.3 viser antall Blanke stemmesedler på forhånd og på valgting. Også her ser man kommunens tall og fylkeskommunens tall, og det eventuelle avviket mellom de to.

B.2.4 viser Merknader for forhåndsstemmer og valgtingstemmer. Fylkeskommunen skal kommentere eventuelle avvik mellom kommunens endelige opptelling og fylkeskommunens opptelling og det er disse kommentarene som vises i dette feltet. Dersom kommunene har valgt kretsvis opptellingsmåte, vil merknadene være på kretsnivå.

Fylkeskommunen kan også sammenligne sin telling med kommunens endelige telling direkte i EVA. I EVA gjøres dette per opptellingskategori, mens i fylkesvalgstyrets møtebok sammenlignes alle opptellingskategorier samlet. Se skjermbilde under; "Sammenlign kontrolltellinger". Det ene kolonnen viser til kommunens endelige telling, mens tellingen fordelt mellom rettede og urettede stemmesedler viser til fylkeskommunens endelige telling. 

sammenlign.png
​Sammenlign tellinger for opptellingskategori Forhåndsstemmer ordinære

C - Avgitte godkjente stemmesedler

Denne delen av fylkesvalgstyrets møtebok viser avgitte godkjente stemmesedler fordelt på kommuner. Oversikten viser fylkeskommunens endelige telling av forhånds- og valgtingsstemmer. Videre er de godkjente stemmesedlene oppdelt i antall rettede og urettede sedler, og fordelt på parti.

D - Fylkeskommunens endelige telling

Kapittel D viser valgoppgjøret med fylkeskommunens totale tall, sammenlagt for alle kommuner.

D.1 Forhåndsstemmer.
D.1.1 viser totalt Opptalte stemmesedler; godkjente sedler, blanke, forkastede og totalt antall.
D.1.2 viser alle Forkastede stemmesedler, med forkastelsesgrunn.
D.1.3 viser alle Godkjente stemmesedler fordelt på parti. Her ser man hvor mange stemmesedler som er rettede, urettede og summen av disse.

D.2 Valgtingsstemmer
D.2.1 viser totalt Opptalte stemmesedler; godkjente sedler, blanke, forkastede og totalt antall.
D.2.2 viser Forkastede stemmesedler, med forkastelsesgrunn og hvilken stemmekategori disse forkastelsene er fra. Dvs. om det er ordinære valgtingsstemmer, fremmede stemmer eller beredskapsstemmer og særskilte stemmer. Man ser også totalt forkastede stemmesedler.
D.2.3 viser alle Godkjente stemmesedler fordelt på parti. Her ser man også hvor mange stemmesedler som er rettede, urettede og summen av disse.

D.3 Totaloversikt Siste punkt under fylkeskommunens telling viser en total oversikt over partifordelte stemmesedler fordelt på forhånd og valgting og totalt. Oversikten viser også det totale antallet rettede og urettede stemmesedler. Denne oversikten finnes i EVA under valgoppgjør, men er kun tilgjengelig i EVA etter at man har foretatt valgoppgjør

valgoppgjør fylke.png
​Valgoppgjør - vises som D4 i fylkesvalgstyrets møtebok

E - Mandatfordeling

Distriktsmandatene fordeltes på grunnlag av den enkelte valglistes samlede stemmetall i fylket, og basert på St. Laguës modifiserte metode etter valglovens § 11-4. Hver listes stemmetall finnes ved å telle hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver liste, sammenlagt for alle kommunene i fylkes. Dette vises i fylkesvalgstyrets møtebok, kapittel D.

Valglistenes stemmetall fra samtlige kommuner summeres og divideres deretter på 1,4 - 3 - 5 - 7 - 9 osv., så mange ganger som det er nødvendig for å få fordelt alle distriktsmandatene. Dette gjør EVA automatisk for fylkeskommunen når fylkeskommunen foretar valgoppgjør. Les mer om hvordan dette gjøres her.

E1 Beregning av antall mandater til listene. Her har hvert parti som stiller valgliste i fylket en tabell som beregner hver kandidats kvotient, som igjen danner grunnlaget for hvilken representantplass kandidaten fikk. Representantplassene fordeles til valglistene fortløpende på grunnlag av de fremkomne kvotienter.

E2 Mandatene ble fordelt som følger Her viser mandatfordelingen på parti. Dersom to valglister har samme kvotient, fordeles plassen til den listen med det høyeste stemmetallet. Dersom de to listene også ha samme stemmetall foretas det loddtrekning.

Mandatfordelingen skjer automatisk i EVA når fylkeskommunen klikket på "Foreta valgoppgjør" under menyvalget "Administrer opptelling". Dette kan først gjøres etter at fylkeskommunen er ferdig med sin endelige kontrolltelling av alle opptellingskategorier for alle kommunene i fylket.

F - Beregning av personstemmer

Kapittel F i fylkesvalgstyrets møtebok er delt inn i 2 deler:

F1 Beregning personstemmer: I del F1 har hvert parti en egen oversikt som viser antall stemmesedler partiet fikk i hele fylket, antall stemmesedler som inneholdt rettelser, som vises også i prosent. Videre viser tabellen endringer gjort pr kandidat, antall renummereringer og antall strykninger. Rettelser totalt er summering av antall renummereringer og antall strykninger. Neste kolonne viser en ev ny rangering for kandidaten.

F2 Valgte representanter og vararepresentanter: Del F2 viser hvilke representanter fra hvilke partier som er valgt som distriktsrepresentanter og hvilke som er valgt som vararepresentanter. Hver valgliste med kandidater vises i hver sin tabell. 2 stjerner (**) ved kandidatens navn betyr at kandidaten er valgt som fast representant, mens 1 stjerne (*) betyr at kandidaten er valgt som vararepresentant. Kandidatene uten stjerner er ikke valgt som representanter fra fylket.

F3 Partier uten distriktsrepresentanter – Navn på kandidater med flest stemmer pr. valgliste: Et parti uten distriktsrepresentanter kan likevel få utjevningsmandatet i fylket. Listen skal inneholde fem navn, ett til utjevning og fire for vara for det aktuelle partiet. Dette er kun aktuelt for partier som ligger over sperregrensen. 

Utregning av kandidatkåringen gjøres automatisk i EVA når man klikker på "Foreta valgoppgjør" under menyvalget "Status for tellinger" Les mer om kandidatkåring i EVA.

Underskrifter

Medlemmer i valgstyret som var til stede i møte der valgprotokollen ble godkjent, skal underskrive.

Rapportering til media for fylkeskommunen

Når fylkeskommunen er ferdig med sin kontrolltelling av alle kommuner i fylket og har foretatt valgoppgjør, kan man rapportere de korigerte valgresultatene til media. Dette gjøres ved å klikke på menyvalget "Rapporter til media".

Fylkeskommunen skal kun rapportere "Korrigerte valgresultat", det vil si fylkeskommunens endelige valgoppgjør for alle kommunene i fylket. Dersom fylket har valgt å gjøre om noen av kommunenes endelige tellinger, vil disse endringere rapporteres til media gjennom fylkets rapportering.