Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
 
   

​Valgstyrets møtebok

​Møtebøkene utgjør valgmyndighetenes dokumentasjon på det som har foregått i forbindelse med gjennomføringen av valg, og er arkivverdig i medhold valglovens § 15-2. Valgstyrets møtebok er også grunnlag for den kontrollen fylkesvalgstyret er ansvarlig for ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.​

Hva gjør man om man mister tilgang til EVA?

På Valgmedarbeiderportalen legges det ut blanke versjoner av møtebøkene. Dersom en kommune opplever en beredskapssituasjon ved at man har mistet tilgang til EVA, kan man fylle ut den blanke møteboken manuelt.

Hvilke roller kan fylle ut møtebøker:

  • Valgansvarlig kommune

Valgstyrets møtebok består primært av 4 kapitler (5 ved kommunestyrevalg):

  1. Administrative forhold
  2. Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
  3. Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
  4. Endelig opptelling​
  5. Valgoppgjør (ved kommunestyrevalg)

Valgstyrets møtebok er en rapport som kjøres ut fra EVA som viser alle stemmegivningstall og stemmeseddeltall som ligger i EVA for den akutelle kommunen. Det er derfor viktig for kommunene å være kjent med hvor i EVA man finner de ulike delene av valgstyrets møtebok. Valgstyrets møtebok fylles altså ut ved at man legger inn stemmegivninger, foretar opptellinger og valgoppgjør i EVA. Dette hentes ut i selve møteboken. 

valgstyret-minside.png
​Menyvalg for å laste ned møtebøker fra Min Side

​​Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget skal man skrive ut to møtebøker - en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget. Når man skal skrive ut møteboken må man derfor velge hvilket av valgene man ønsker å skrive ut for. 

valgstyret-valgkrets.png
​​Laste ned valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget

 

​​Veiledning til valgstyrets møtebok: 

A - Administrative forhold

Det første kapittelet i valgstyrets møtebok, "Administrative forhold", er informasjon knyttet til hvem som sitter i valgstyret i kommune og adresse, samt hvilke steder i kommunen det er avholdt valgting. Dette er informasjon som ligger under grunnlagsdata​, du legger informasjonen inn under menypunktet Legg inn styrer og medlemmer. Valgstyrets adresse legges inn på siden for Valgkort under menypunktet Legg inn grunnlagsdata

A1: Oversikt over medlemmer av valgstyret som skal behandle valgstyrets møtebok. Kommunen har muligheter til å oppdatere, endre og slette medlemmer av valgstyret helt frem til den dagen valgstyrets møtebok skal skrives ut og godkjennes. Dette gjøres under menyvalget  Legg inn styrer og medlemmer 

A2: Informasjon om kommunens stemmekretser og åpningstider. Dette er informasjon som kommune la inn i sine grunnlagsdata som skulle være godkjent innen 31.mai. Informasjonen er også hentet ut til velgernes valgkort. Det er ikke mulig å endre denne informasjonen i EVA. Man kan kontrollere informasjonen i rapporten Generell kretsinformasjon

B - Foreløpig oppteling av forhåndsstemmer

Kapittelet B av valgstyrets møtebok inneholder informasjon om tidligstemmer, forhåndsstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer: Kapittelet viser det totale antallet både for stemmegivninger og stemmesedler. Stemmegivningene er fordelt på ulike stemmetyper (tidligstemmer, forhåndsstemmer innenriks, forhåndsstemmer utenriks, brevstemmer utenriks og beredskapsstemmer). Videre gir kapittelet en oversikt over antallet forkastede forhåndsstemmegivninger fordelt på forkastelsesgrunn for både innenriks- og utenriksstemmer.​

Tallene som ligger i valgstyrets møtebok kapittel B kan kommunen finne igjen i EVA ved å hente ut egne rapporter og oversikter som ligger i EVA.

B1.1: Totalt mottatte forhåndsstemmegivninger: Denne oversikten viser resultatet av prøvingen for både de ordinære og de sent innkommede forhåndsstemmene. I rapporten Antall mottatte forhåndsstemmer kan du sammenligne tallene.

B1.2: Behandlede forhåndsstemmegivninger: Denne oversikten viser alle stemmegivninger som er foreslått forkastet. Tabellen kan kontrolleres i EVA mot informasjon du finner under menyvalget "Forkastede stemmegivninger". Her man oversikt over foreslått forkastede forhåndsstemmer og valgtingsstemmer vist med løpenummer, stemmetype og forslag til forkastelsesgrunn av stemmegivningen.

Merknad: Del B2.1.3 henter kommentar fra EVA knyttet til den foreløpige opptellingen av opptellingskategori "Forhåndsstemmer ordinære".

Del B2.2.3 henter kommentarer fra EVA knyttet til den foreløpige opptellingen av opptellingskategori "Sent innkomne/ lagt til side".

Del 2 av kapittel B (B2) foretar den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmesedler. Den foreløpige opptellingen partifordeler stemmesedlene fra de godkjente stemmegivningene fra forhåndsstemmegivningen. B2 skiller mellom to stemmestyper; ordinære forhåndsstemmer og forhåndsstemmegivninger lagt til side/ sent innkomne. I hver sine tabeller deles disse to opptellingskategoriene inn i godkjente, blanke og tvilsomme stemmesedler. De godkjente stemmesedlene partifordeles så i en ny tabell.

Tallene som hentes inn i de ulike tabellene i del B2 kommer direkte fra EVA. Det er mulig å kontrollere tallene i de ulike tabellene mot rapporter og oversikter i EVA, samt mot de øvrige tallene i valgstyrets møtebok.

B2.1 Behandlede ordinære forhåndsstemmer: I valgstyrets møtebok skal denne tabellen være lik totalen av "Allerede prøvet" forhåndsstemmer under "Samlet prøving av forhåndsstemmer" for hele tidlig- og forhåndsstemmeperioden, minus antallet foreslått forkastede forhåndsstemmer og antall stemmeseddelkonvolutter lagt til side. Antallet godkjente "Behandlede forhåndsstemmesedler" skal være lik totalen av antallet partifordelte stemmesedler i tabell B2.1.2.

B2.2: Behandlede sent innkomne forhåndsstemmesedler: Det totale antall sent innkomne forhåndsstemmesedler skal være lik antall stemmeseddelkonvolutter lagt til side, pluss antallet godkjente forhåndsstemmer som er registrert under menypunktet Registrer sent innkomne konvolutter.  

C - Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer

Kapittel om foreløpig opptelling av valgtingsstemmer er delt inn i 4 deler:

C1: Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser innenfor alle opptellingskategorier av valgtingsstemmer (ordinære, særskilt omslag og fremmede/ beredskap)

C2: Foreløpig opptelling hos stemmestyrene

C3: Stemmegivninger – valgting (valgtingsstemmer ordinære, særskilt omslag og fremmede/ beredskap

C4: Foreløpig opptelling hos valgstyret

C1: Oversikt over stemmer mottatt i alle kretser: Denne oversikten viser tall fra valgting fordelt på krets (stemmetype "Valgtingsstemmer ordinære", "Særskilte" og "Fremmede" (eventuelt "Beredskap")). Kommunen kan kontrolltelle at antallet manntallsavkrysninger stemmer med antallet stemmesedler i urna, samt kontrollere at antallet særskilte og fremmede er lik det antallet man har registrert inn i EVA. Dersom dette ikke stemmer, tyder det på at noe er feil. Kontroller hva som står i stemmestyrets møtebok.  Merknadene som er lagt inn av stemmestyret (rollen "ansvarlig valglokale" eller "valgansvarlig kommune" i EVA ved innlegging av urnetelling (og eventuelt foreløpig telling) vil komme i tabell C 1.1. 

Merknad: Merknad i del C1.1. henter kommentarer fra EVA som er knyttet til urnetellingen i hver krets. Slik gjøres dette: Urnetelling i EVA

C2: Foreløpig opptelling i valgstyrene: For kommuner som har valgt sentral opptellingsmåte vil denne delen av møteboken være tom. Dersom kommuner har valgt opptellingsmåte Lokalt fordelt på krets vil denne tabellen vise en oversikt over den foreløpige opptelling av valgtingsstemmer gjort av stemmestyrene. Den første tabellen viser det totalt antallet sedler fra alle kretser fordelt mellom godkjente, blanke og tvilsomme. Mens den andre tabellen viser de godkjente sedlene fordelt på parti.  

Del C1 og C2 omhandler det som omtales som "urnetelling og foreløpig partifordelt telling". Urnetellingen skal gjøres av stemmestyrene, mens den foreløpige partifordelte tellingen gjøres KUN i kommuner som har opptelling av valgtingsstemmer "Lokalt fordelt på krets". Del C2 gjelder kun partifordeling av de ordinære valgtingsstemmene. Stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer / stemmer i beredskapskonvolutt er ikke en del av denne foreløpige partifordelte opptellingen i del C2. Disse stemmetallene partifordeles først i del C4.5 og C4.8. Tabell C2 vises ikke per krets, men alle tallene fra hver krets summeres og vises som en foreløpig opptelling partifordelt. 

Merk: Merknad i del C2.3 henter kommentar fra EVA som er knyttet til kommunens foreløpige opptelling av valgtingsstemmer. Siden kommunen teller valgtingsstemmer kretsvis, vil også kommentarene kommer kretsvis.

C3 Stemmegivninger valgting: Denne delen tar for seg valgtingsstemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt – altså stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer for kommuner med papirmanntall på valgdagen eller beredskapsstemmer for kommuner med elektronisk manntall på valgdagen. Disse stemmegivningene fordeles først (hver for seg) mellom de godkjente og de forkastede stemmegivningene. Den andre tabellen viser antallet forkastede stemmegivninger og den forkastelsesgrunnen som er valgt i EVA.

Forkastelsesgrunnene tildeles stemmegivningene når de prøves i EVA.
For kommuner med papirmanntall på valgdagen skal stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer godkjennes manuelt i kommunens papirmanntall fra valgting, mens avviste stemmegivninger gis en forkastelsesgrunn i EVA.
For kommuner med elektronisk manntall på valgdagen skal stemmer i særskilt omslag og beredskapsstemmer godkjennes eller forkastes i EVA.

C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret: For kommuner som har valgt opptellingsmåte lokal fordelt på krets vil denne delen av møteboken være tom. Dersom kommunen har valgt opptellingsmåte sentralt samlet eller sentralt fordelt på krest vil denne tabellen vise oversikt over antall valgtingstemmesedler. Denne delen av møteboken spesifiserer hvor mange stemmesedler av de godkjente stemmegivningene i hver av opptellingskategoriene på valgting (valgting ordinære, særskilt omslag og fremmedstemmer/ beredskap) som er godkjente, blanke og tvilsomme. De godkjente stemmesedlene innefor hver opptellingskategori partifordeles i hver sin tabell. 

Merk: Merknad i del C4.6 henter kommentarer fra EVA som er knyttet til kommunenes foreløpige opptelling av stemmer i særskilt omslag. Merknad i del 4.9 henter kommentarer fra EVA som er knyttet til kommunen foreløpige opptelling av fremmedstemmer.

D - Endelig opptelling

Tabellene under kapittel D viser de endelige opptellingene av alle 5 opptellingskategorier i EVA. Kapittelet er delt inn i 2 deler:

D1: Forhåndsstemmer

D2: Valgtingsstemmer.

D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler: Oversikten viser det totale antallet stemmesedler for de ordinære forhåndsstemmesedlene som er opptalt minst fire timer før valglokalet stenger og for de sent innkommede forhåndsstemmesedlene som er opptalt etter kl 17. dagen etter valgdagen, fordelt mellom godkjente, blanke og forkastede stemmesedler. Tallene finner du igjen i EVA under endelig opptelling for opptellingskategoriene Forhåndsstemmer ordinære og Sent innkomne/-stemmer lagt til side.

D1.2 Forkastede forhåndsstemmesedler: Oversikten viser forkastede stemmesedler fordelt på forkastelsesgrunn fordelt etter opptellingskategori. Forhåndsstemmer ordinære i kolonnen Startet senest 4 timer før valglokalene stenger og Sent innkomne/-stemmer lagt til side i kolonnen Opptalt etter stenging. 

D1.3 Godkjente forhåndsstemmesedler fordelt på parti: Oversikten viser partifordeling for de endelig godkjente stemmesedlene. Det totale antallet skal stemme med det totale antall godkjente forhåndsstemmesedler i tabell D1.1.

D1.4. Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling: Oversikten viser avvik mellom foreløpig opptelling og endelig opptelling av godkjente stemmesedler. Tabellen inneholder både de ordinære og de sent innkomne stemmesedlene.

Merknad i del D1.5 henter kommentarer fra EVA knyttet til kommunens endelige opptelling av opptellingskategori forhåndsstemmer ordinære og sent innkomne/ lagt til side. Kommentarene fra hver opptellingskategori vises etter hverandre. 

D2.1 Opptalte valgtingsstemmesedler: Oversikten viser det totale antallet stemmesedler for de ordinære valgtingsstemmesedlene,særskilte, fremmed- eller beredskapsstemmesedler, fordelt mellom godkjente, blanke og forkastede stemmesedler. Tallene finner du igjen i EVA under endelig opptelling for opptellingskategoriene ordinære valgtingstemmer, Særskiltstemmer, Fremmedstemmer eller Beredskapsstemmer.

D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler: Oversikten viser forkastede stemmesedler fordelt på forkastelsesgrunn fordelt etter opptellingskategori, ordinære valgtingstemmer, særskilt, fremmede eller beredskap. 

D2.3 Godkjente valgtingsstemmesedler fordelt på parti: Oversikten viser partifordeling for de endelig godkjente stemmesedlene. Det totale antallet skal stemme med det totale antall godkjente valgtingsstemmesedler i tabell D2.1.

D1.4. Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling: Oversikten viser avvik mellom foreløpig opptelling og endelig opptelling av godkjente stemmesedler. Tabellen inneholder tall for både de ordinære, de særskilte og fremmed eller beredskapsstemmeselder.

Merknad i del D2.5 henter kommentarer fra EVA knyttet til kommunens endelig opptelling av opptellingskategori valgtingsstemmer ordinære, stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer/ stemmer i beredskapskonvolutt. Kommentarene fra hver opptellingskategori vises etter hverandre.

​E - Valgoppgjør ved kommunestyrevalget
​Tabellene under kapittel E viser kommunenes valgoppgjør med mandatfordeling (E1) og kandidatkåring (E2). Valgoppgjøret er en knapp i EVA som vil regne ut kommunenes tall. 

Underskrifter

Medlemmer i valgstyret som var til stede i møte der valgprotokollen ble godkjent, skal underskrive.

 

Merknader i Valgstyrets møtebok

Valgstyrets møtebok henter inn flere merknadsfelt fra EVA. Dette er kommentarfelt knyttet til de ulike opptellingsbildene i EVA. Det er viktig at kommunene er nøye med hva de skriver i disse kommentarfeltene, da de vil vises i valgstyrets møtebok og videre i fylkesvalgstyrets møtebok. Det er i alle hovedsak avvik og uregelmessigheter ved valggjennomføringen og opptellingen som skal kommenteres her. ​

Merknadsdeler i valgstyrets møtebok henter kommentarer fra EVA:

B2.1.3: Foreløpig opptelling av "Forhåndsstemmer ordinære"

B2.2.3: Foreløpig opptelling av "Sent innkomne/ lagt til side"

C1.1: Foreløpig opptelling av urnetelling per krets av "Valgtingsstemmer ordinære"

C2.3/C4.3: Foreløpig opptelling av "Valgtingsstemmer ordinære"

C4.6: Foreløpig opptelling av "Særskilt omslag"

C4.9: Foreløpig opptelling av "Fremmedstemmer"

D1.5: Endelig opptelling av forhåndsstemmer (Forhåndsstemmer ordinære og Sent innkomne/ lagt til side)

D2.5: Endelig opptelling av valgtingsstemmer (Valgtingsstemmer ordinære, Særskilt omslag og Fremmedstemmer)