Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Foreta valgoppgjør

For å kunne foreta valgoppgjør, må alle opptellingskategorier være ferdig opptalt og foreslått forkastede stemmesedler må være ferdig behandlet og satt til valgoppgjør. For å holde oversikt over denne prosessen, har man et oversiktsbilde som heter "Foreta valgoppgjør". 

valgoppgjor-minside.png
Foreta valgoppgjør - menyvalg Min Side

​​​Dersom man har en kategori som ikke er ferdigbehandlet vil man se et rødt kryss i kategorien. Det vil da ikke være mulig å foreta et valgoppgjør. 

foreta-valgoppgjor.png
​Foreta valgoppgjør  - ubehandlet kategori

​​For å behandle denne kategorien må man tilbake for å behandle foreslått forkastede stemmesedler. Man velger da riktig kategori, behandler forkastelsene og setter kategorien til valgoppgjør. Man vil så få grønne haker i hele bildet, og man kan foreta valgoppgjøret. 

foreta-valgoppgjor-altklart.png
Foreta valgoppgjør - alle opptellinger er behandlet og man kan foreta valgoppgjør

​​Når "foreta valgoppgjør"-knappen har blitt aktivert, kan dere foreta valgoppgjøret. 

foreta-valgoppgjor-foretatt.png
​Valgoppgjør foretatt

​Når man har foretatt valgoppgjøret, vil det dukke opp lenker øverst til oversikt valgoppgjør, mandatfordeling og kandidatkåring. Det er også egne menypunkt på MinSide for å hente opp denne informasjonen. 


​​​Kandidatk​åring

Kandidatkåringen skjer på grunnlag av § 11-12 annet ledd i valgloven. Kåringen skjer på grunnlag av to faktorer: 

 1. Stemmetillegg fra partiet: Kandidater som er ført opp med uthevet skrift på stemmesedlene, skal ha et stemmetillegg tilsvarende 25 % av antall stemmesedler som kommer listen til del, jf. § 6-2 tredje ledd. 
 2. Personstemmer fra velgerne: Deretter telles de personlige stemmene velgerne har gitt kandidatene. Slike personstemmer kan gis på to måter – som personstemmer til kandidater på listen etter § 7-2 annet ledd eller som personstemmer til kandidater på andre lister (slengerstemmer) etter § 7-2 tredje ledd. 

De kandidater som får flest personstemmer sammenlagt under 1 og 2, er valgt. I tilfelle flere får like mange personstemmer, er rekkefølgen på den offisielle valglisten avgjørende. Kandidater som ikke er valgbare tas ikke i betraktning. Hver liste skal, i den grad det er mulig, tildeles et antall vararepresentanter som tilsvarer listens valgte representanter + 3. Valgstyret skal underrette de valgte representantene og vararepresentantene om valget og opplyse om retten til å søke om fritak fra valg, jf. valgloven § 11-13. 

Merk at valgstyret skal foreta valgoppgjør på grunnlag av hvor mange stemmesedler det selv mener skal legges til grunn for oppgjøret. Det vil si at det må tas hensyn til eventuelle rettelser.
 
Kandidatkåring.png
Menyvalg for kandidatkåring i EVA

I oversikten vil EVA vise samtlige kandidater per parti, samt hvilken rangering de har fått. For å se rangeringen per parti, trykker man på det partiet man ønsker å se rangeringen til. I eksempelet under ser man at Senterpartiet har fått fire mandater, og det er da de fire øverst rangerte som har fått disse representantplassene. Her vil man og se oversikten over hvor mange personstemmer kandidaten har fått, samt hvilken rangering kandidatene hadde opprinnelig på listen.

Kandidatkåring kommune.png
Kandidatkåring per parti

 
Oversikten over kandidatkåringer i EVA vil også hentes ut i valgstyrets møtebok.
 


​​​​​​​​​Mandatfordeling​

Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg reguleres av § 11-12. 
Ved valgoppgjøret skal en ta utgangspunkt i valglistenes listestemmetall. Hver stemmeseddel inneholder et antall listestemmer som tilsvarer antall representanter i kommunestyret. Har velgeren ikke ført opp kandidater fra andre valglister, tilfaller alle listestemmene den valglisten stemmeseddelen gjelder. Har velgeren ført opp en eller flere kandidater fra andre lister (såkalte slengere), taper listen tilsvarende antall listestemmer, mens slengernes lister tjener tilsvarende. Reglene om slengerne og deres betydning finnes i loven § 10-6 tredje ledd, jf. § 7-2 tredje ledd. 

Skjematisk kan en si at en finner hver listes listestemmetall på følgende måte: 

Antall stemmesedler avgitt for listen x antall kommunestyrerepresentanter 
+ antall listestemmer mottatt fra andre lister, ved at listens kandidater er ført opp som ”slengere” på andre listers sedler 
- antall listestemmer avgitt til andre lister, ved at disse listenes kandidater er ført opp som ”slengere” på listens sedler 
Det er imidlertid bare slengerstemmer til kandidater som er valgbare som fører til overføring av listestemmer fra en liste til en annen, jf § 7-2 tredje ledd femte punktum. Valgloven § 11-12 første ledd inneholder regler om fordelingen av representantplassene.

Mandatfordelingen​ skjer på grunnlag av St. Laguës modifiserte metode etter valgloven § 11-4. Valglistenes listestemmetall divideres med 1,4 – 3 – 5 – 7 – 9 osv. Representantplassene fordeles til valglistene fortløpende på grunnlag av de fremkomne kvotienter. Har to lister samme kvotient, tilfaller representantplassen den av listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, fordeles plassen ved loddtrekning. Har en liste fått flere representantplasser enn den har valgbare kandidater, fordeles de overskytende representantplassene på de øvrige lister i medhold av reglene foran. ​


Resultatet av valgoppgjøret kan kontrolleres ved å gå inn på menyvalget "Mandatfordeling" og "Kandidatkåring". Man kan også bla videre i arkfanene fra "Status på opptelling" og "Telleresultat for valgoppgjør".

Mandatfordeling.png
​Menyvalg for endelig mandatfordeling

​Man vil så komme inn i bildet ​hvor man vil finne oversikten over mandater per parti.

Mandatfordeling kommune.png
​Mandatfordeling

​Denne oversikten vil også fremkomme i valgstyrets møtebok.
 


​Kandidatkåring

​Kåringen av kandidater skjer på grunnlag av reglene i valgloven § 11-10 annet ledd. 

Velgerne kan gi en eller flere kandidater på listen personstemmer ved å sette et merke ved kandidatens navn, jf. valgloven § 7-2 annet ledd. I valgloven er det fastsatt en sperregrense som tilsvarer minst 8 % av listens stemmetall som vilkår for at velgernes rettinger skal få betydning for kandidatkåringen. Fylkesvalgstyret må derfor foreta en kontroll av velgernes endringer på stemmesedlene. De kandidater som har fått personstemmer på minst 8 % av de godkjente stemmesedlene, skal kåres først. Dersom flere kandidater kommer over sperregrensen, er antallet personstemmer avgjørende. Øvrige kandidater kåres etter rekkefølge på listen. 

I EVA vil man få opp kandidatkåringen etter at man har foretatt valgoppgjøret. 

Fylket kåringer valgoppgjør.png
Valgoppgjør foretatt - menyvalg for mandatfordeling og kandidatkåring

I oversikten vil EVA vise samtlige kandidater per parti, samt hvilken rangering de har fått. For å se rangeringen per parti, trykker man på det partiet man ønsker å se rangeringen til. I eksempelet under ser man at Arbeiderpartiet har fått to mandater, og det er da de to øverst rangerte som har fått disse representantplassene.

Fylket Kandidatkåring.png
Kandidatkåring per parti



​Mandatfordeling

Valgloven § 11-10 inneholder regler om valgoppgjør ved fylkestingsvalg. 

Fordelingen av representantplassene skjer på grunnlag av St. Laguës modifiserte metode etter valgloven § 11-4. Valglistenes stemmetall fra samtlige kommuner i fylket 109 summeres og divideres deretter med 1,4 – 3 – 5 – 7 – 9 osv. Representantplassene fordeles til valglistene fortløpende på grunnlag av de fremkomne kvotienter. Har to lister samme kvotient, tilfaller representantplassen den av listene som har størst stemmetall. Har de samme stemmetall, fordeles plassen ved loddtrekning. Har en liste fått flere representantplasser enn den har valgbare kandidater, fordeles de overskytende representantplassene på de øvrige lister i medhold av reglene foran. ​​

I EVA beregnes mandatfordelingen etter at valgoppgjøret er foretatt. Etter at valgoppgjøret er foretatt, vil det komme opp faner for mandatfordeling og kandidatkåring øverst i bildet. Man kan bla mellom disse for å se kåringene. 

Fylket kåringer valgoppgjør.png
​Status for opptelling - valgoppgjør foretatt - faner for mandatfordeling og kandidatkåring

​​​Ved å trykke på lenken for mandatfordeling, vil man komme inn i et bilde som forteller antall mandater de ulike partiene har fått.

Fylket Mandatfordeling.png
​Mandatfordeling - antall mandater til partiene


​Rapporter til media

​Når fylkeskommunen er ferdig med sin kontrolltelling og har foretatt sitt valgoppgjør, skal dette resultatet rapporteres videre via EVA. ​Resultatene som rapporteres vil gå inn i EVA resultat, som tilgjengeliggjør prognoser for media og resultater for valgresultat.no. Valgdirektoratet oppfordrer fylkeskommunen til å rapportere sitt valgoppgjør så fort det er klart.

Fylkeskommunene skal kun rapportere inn en kategori: Endelig telling. Dette er altså etter at valgoppgjøret er foretatt. Når fylkeskommunen er ferdig med både kontrolltelling og valgoppgjøret, vil rapporteringsknappen aktiveres og man kan sende inn sitt resultat. 

rapporter til media.png
Rapporter endelig oppgjør​


​​Valgoppgjør

​For å kunne foreta valgoppgjør, må alle opptellingskategorier være ferdig opptalt og foreslått forkastede stemmesedler må være ferdig behandlet og satt til valgoppgjør. For å holde oversikt over denne prosessen, har man et oversiktsbilde som heter "Status for opptelling".

Dersom man har en kategori som ikke er ferdig behandlet, vil man se et rødt kryss i den gjeldende kategorien. Om man har grønne haker i alle kategorier, er man klar til å foreta sitt valgoppgjør. Knappen "Foreta valgoppgjør" vil da være aktiv. 

Fylket Status for opptelling.png
​Foreta valgoppgjør

Fylket Foreta valgoppgjør.png
​Valgoppgjør foretatt

​Etter at valgoppgjøret er foretatt, vil to lenker med kåringer komme til syne. Man kan da trykke på disse for å se på mandatfordelingen og kandidatkåringen.


​​Alle rapporter

 
Det finnes en rekke rapporter tilgjengelig i EVA for kommunene og fylkeskommunene. Alle rapportene er samlet under et eget menyvalg under forberedelsesfasen på Min side. Hvilke rapporter som til enhver tid er tilgjenglig avhenger av din rolle i EVA og hvilket valg du er i. I tillegg er rapportene knyttet til de fire valghendelsesfasene og blir tilgjengelige etter hvert som valget skrider frem.
 alle rapporter.png
Menyvalg "Alle rapporter" på Min Side. Det er bare fylkeskommunen som har tilgang til listeforslag under et stortingsvalg. 
 

 allerapporter.png
​Rapportvalgene til Valgansvarlig kommune under et kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Slik fungerer rapportene: Trykk på rapporten du ønsker å laste ned. Du vil få opp et skjermbilde hvor du får valget om "Last ned pdf". Merk! På enkelte rapporter vil du få muligheten til å filtrere rapporten på fødselsdato. Dersom du ønsker å gjøre dette, kan du fylle inn riktig informasjon. Noen rapporter har obligatoriske felt for utfylling. Disse er merket med rød stjerne.

 lastned.png
​Last ned pdf

Når du har valgt å laste ned pdf, vil nettleseren begynne å arbeide. Prosessen videre er noe ulik i forskjellige nettlesere.

I Chrome: Den nedlastede rapporten vil legge seg nederst på skjermen. Trykk på den nedlastede rapporten, og den vil så åpne seg i en ny fane i nettleseren. Herfra kan du velge å lagre rapporten dersom du ønsker det.

I Internet Explorer: Når du har valgt "last ned pdf" vil du få opp et alternativ om hvorvidt du ønsker å åpne eller lagre rapporten. Velg det alternativet du ønsker. Dersom du ønsker å lagre rapporten, velg "lagre som" slik at du kan lagre rapporten på et sted hvor du enkelt kan finne den igjen. 

Merk! Ikke alle rapporter er tilgjengelig i EVA Opplæring og EVA Trening.​


​​Rapporter til media

Når kommunene er ferdig med sine foreløpige og endelige tellinger, skal resultatene av disse rapporteres inn via EVA. Resultatene som rapporteres vil gå inn i systemet EVA Resultat, som tilgengeliggjør prognoser for media og resultater for valgresultat.no. Valgdirektoratet ivaretar sperrefristen, så kommunene kan rapportere sine resultater fortløpende. 

Kommunene skal rapportere:

 • Foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmer
 • Foreløpig og endelig opptelling av valgtingsstemmer (Merk! De som teller kretsvis, skal også rapportere kretsvis). ​
 • Korrigert valgresultat
Valgdirektoratet oppfordrer kommunene til å rapportere resultatene så fort man er ferdig med å telle de ulike kategoriene. Når en kategori er klar for rapportering, vil rapporter-knappen bli blå. Dersom knappen er grået ut, er den ikke aktiv og man mangler dermed noe i opptellingen. 

​Rapportering av forhåndsstemmer:

Når man rapporterer foreløpig opptelling av forhåndsstemmer, gjelder dette kun ordinære forhåndsstemmer. Denne bør rapporteres så fort man er ferdige med å telle, slik at mediene får gode prognoser kl. 21.00 på valgkvelden. 

For å rapportere endelig opptelling av forhåndsstemmer, må også forhåndsstemmekategorien "sent innkomne/lagt til side" være ferdig opptalt og behandlet for at knappen skal bli aktiv for rapportering. 

Rapportering av valgtingstemmer:

​​Opptellingsmåte sentralt samlet: 
Om man ikke teller kretsvis, må man rapportere foreløpig og endelig telling av valgtingstemmer. Rapporteringen av endelig telling vil bli mulig etter man er ferdig med alle valgtingsskategorier. Det vil si etter man har talt opp: 

 • endelig opptelling av valgtingsstemmer ordinære
 • endelig opptelling av fremmede stemmer (papirmanntall)
 • endelig opptelling av beredskapsstemmer (elektronisk manntall)
 • endelig opptelling av særskilte stemmer
rapporter-media-01.png
​Rapportering for en kommune som teller sentralt samlet

Opptellingsmåte sentralt - fordelt på krets og lokalt - fordelt på krets:
​Om man teller kretsvis, må man rapportere foreløpig og endelig telling av alle kretser. Helt til slutt må man rapportere endelig opptelling av fremmede- og særskilte stemmer. Dette gjøres ved å trykke på rapporteringsknappen for "0000-Hele kommunen".

rapporter-media-02.png
​Rapportering for en kommune som teller kretsvis
​​Alle kommuner, uansett opptellingsmåte, skal rapportere inn endelig resultat. ​
 
rapportering til media.png

​Valgstyrets møtebok

​Møtebøkene utgjør valgmyndighetenes dokumentasjon på det som har foregått i forbindelse med gjennomføringen av valg, og er arkivverdig i medhold valglovens § 15-2. Valgstyrets møtebok er også grunnlag for den kontrollen fylkesvalgstyret er ansvarlig for ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.​

Hva gjør man om man mister tilgang til EVA?

På Valgmedarbeiderportalen legges det ut blanke versjoner av møtebøkene. Dersom en kommune opplever en beredskapssituasjon ved at man har mistet tilgang til EVA, kan man fylle ut den blanke møteboken manuelt.

Hvilke roller kan fylle ut møtebøker:

 • Valgansvarlig kommune

Valgstyrets møtebok består primært av 4 kapitler (5 ved kommunestyrevalg):

 1. Administrative forhold
 2. Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
 3. Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
 4. Endelig opptelling​
 5. Valgoppgjør (ved kommunestyrevalg)

Valgstyrets møtebok er en rapport som kjøres ut fra EVA som viser alle stemmegivningstall og stemmeseddeltall som ligger i EVA for den akutelle kommunen. Det er derfor viktig for kommunene å være kjent med hvor i EVA man finner de ulike delene av valgstyrets møtebok. Valgstyrets møtebok fylles altså ut ved at man legger inn stemmegivninger, foretar opptellinger og valgoppgjør i EVA. Dette hentes ut i selve møteboken. 

valgstyret-minside.png
​Menyvalg for å laste ned møtebøker fra Min Side

​​Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget skal man skrive ut to møtebøker - en for kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget. Når man skal skrive ut møteboken må man derfor velge hvilket av valgene man ønsker å skrive ut for. 

valgstyret-valgkrets.png
​​Laste ned valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget

 

​​Veiledning til valgstyrets møtebok: 

A - Administrative forhold

Det første kapittelet i valgstyrets møtebok, "Administrative forhold", er informasjon knyttet til hvem som sitter i valgstyret i kommune og adresse, samt hvilke steder i kommunen det er avholdt valgting. Dette er informasjon som ligger under grunnlagsdata​, du legger informasjonen inn under menypunktet Legg inn styrer og medlemmer. Valgstyrets adresse legges inn på siden for Valgkort under menypunktet Legg inn grunnlagsdata

A1: Oversikt over medlemmer av valgstyret som skal behandle valgstyrets møtebok. Kommunen har muligheter til å oppdatere, endre og slette medlemmer av valgstyret helt frem til den dagen valgstyrets møtebok skal skrives ut og godkjennes. Dette gjøres under menyvalget  Legg inn styrer og medlemmer 

A2: Informasjon om kommunens stemmekretser og åpningstider. Dette er informasjon som kommune la inn i sine grunnlagsdata som skulle være godkjent innen 31.mai. Informasjonen er også hentet ut til velgernes valgkort. Det er ikke mulig å endre denne informasjonen i EVA. Man kan kontrollere informasjonen i rapporten Generell kretsinformasjon

B - Foreløpig oppteling av forhåndsstemmer

Kapittelet B av valgstyrets møtebok inneholder informasjon om tidligstemmer, forhåndsstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer: Kapittelet viser det totale antallet både for stemmegivninger og stemmesedler. Stemmegivningene er fordelt på ulike stemmetyper (tidligstemmer, forhåndsstemmer innenriks, forhåndsstemmer utenriks, brevstemmer utenriks og beredskapsstemmer). Videre gir kapittelet en oversikt over antallet forkastede forhåndsstemmegivninger fordelt på forkastelsesgrunn for både innenriks- og utenriksstemmer.​

Tallene som ligger i valgstyrets møtebok kapittel B kan kommunen finne igjen i EVA ved å hente ut egne rapporter og oversikter som ligger i EVA.

B1.1: Totalt mottatte forhåndsstemmegivninger: Denne oversikten viser resultatet av prøvingen for både de ordinære og de sent innkommede forhåndsstemmene. I rapporten Antall mottatte forhåndsstemmer kan du sammenligne tallene.

B1.2: Behandlede forhåndsstemmegivninger: Denne oversikten viser alle stemmegivninger som er foreslått forkastet. Tabellen kan kontrolleres i EVA mot informasjon du finner under menyvalget "Forkastede stemmegivninger". Her man oversikt over foreslått forkastede forhåndsstemmer og valgtingsstemmer vist med løpenummer, stemmetype og forslag til forkastelsesgrunn av stemmegivningen.

Merknad: Del B2.1.3 henter kommentar fra EVA knyttet til den foreløpige opptellingen av opptellingskategori "Forhåndsstemmer ordinære".

Del B2.2.3 henter kommentarer fra EVA knyttet til den foreløpige opptellingen av opptellingskategori "Sent innkomne/ lagt til side".

Del 2 av kapittel B (B2) foretar den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmesedler. Den foreløpige opptellingen partifordeler stemmesedlene fra de godkjente stemmegivningene fra forhåndsstemmegivningen. B2 skiller mellom to stemmestyper; ordinære forhåndsstemmer og forhåndsstemmegivninger lagt til side/ sent innkomne. I hver sine tabeller deles disse to opptellingskategoriene inn i godkjente, blanke og tvilsomme stemmesedler. De godkjente stemmesedlene partifordeles så i en ny tabell.

Tallene som hentes inn i de ulike tabellene i del B2 kommer direkte fra EVA. Det er mulig å kontrollere tallene i de ulike tabellene mot rapporter og oversikter i EVA, samt mot de øvrige tallene i valgstyrets møtebok.

B2.1 Behandlede ordinære forhåndsstemmer: I valgstyrets møtebok skal denne tabellen være lik totalen av "Allerede prøvet" forhåndsstemmer under "Samlet prøving av forhåndsstemmer" for hele tidlig- og forhåndsstemmeperioden, minus antallet foreslått forkastede forhåndsstemmer og antall stemmeseddelkonvolutter lagt til side. Antallet godkjente "Behandlede forhåndsstemmesedler" skal være lik totalen av antallet partifordelte stemmesedler i tabell B2.1.2.

B2.2: Behandlede sent innkomne forhåndsstemmesedler: Det totale antall sent innkomne forhåndsstemmesedler skal være lik antall stemmeseddelkonvolutter lagt til side, pluss antallet godkjente forhåndsstemmer som er registrert under menypunktet Registrer sent innkomne konvolutter.  

C - Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer

Kapittel om foreløpig opptelling av valgtingsstemmer er delt inn i 4 deler:

C1: Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser innenfor alle opptellingskategorier av valgtingsstemmer (ordinære, særskilt omslag og fremmede/ beredskap)

C2: Foreløpig opptelling hos stemmestyrene

C3: Stemmegivninger – valgting (valgtingsstemmer ordinære, særskilt omslag og fremmede/ beredskap

C4: Foreløpig opptelling hos valgstyret

C1: Oversikt over stemmer mottatt i alle kretser: Denne oversikten viser tall fra valgting fordelt på krets (stemmetype "Valgtingsstemmer ordinære", "Særskilte" og "Fremmede" (eventuelt "Beredskap")). Kommunen kan kontrolltelle at antallet manntallsavkrysninger stemmer med antallet stemmesedler i urna, samt kontrollere at antallet særskilte og fremmede er lik det antallet man har registrert inn i EVA. Dersom dette ikke stemmer, tyder det på at noe er feil. Kontroller hva som står i stemmestyrets møtebok.  Merknadene som er lagt inn av stemmestyret (rollen "ansvarlig valglokale" eller "valgansvarlig kommune" i EVA ved innlegging av urnetelling (og eventuelt foreløpig telling) vil komme i tabell C 1.1. 

Merknad: Merknad i del C1.1. henter kommentarer fra EVA som er knyttet til urnetellingen i hver krets. Slik gjøres dette: Urnetelling i EVA

C2: Foreløpig opptelling i valgstyrene: For kommuner som har valgt sentral opptellingsmåte vil denne delen av møteboken være tom. Dersom kommuner har valgt opptellingsmåte Lokalt fordelt på krets vil denne tabellen vise en oversikt over den foreløpige opptelling av valgtingsstemmer gjort av stemmestyrene. Den første tabellen viser det totalt antallet sedler fra alle kretser fordelt mellom godkjente, blanke og tvilsomme. Mens den andre tabellen viser de godkjente sedlene fordelt på parti.  

Del C1 og C2 omhandler det som omtales som "urnetelling og foreløpig partifordelt telling". Urnetellingen skal gjøres av stemmestyrene, mens den foreløpige partifordelte tellingen gjøres KUN i kommuner som har opptelling av valgtingsstemmer "Lokalt fordelt på krets". Del C2 gjelder kun partifordeling av de ordinære valgtingsstemmene. Stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer / stemmer i beredskapskonvolutt er ikke en del av denne foreløpige partifordelte opptellingen i del C2. Disse stemmetallene partifordeles først i del C4.5 og C4.8. Tabell C2 vises ikke per krets, men alle tallene fra hver krets summeres og vises som en foreløpig opptelling partifordelt. 

Merk: Merknad i del C2.3 henter kommentar fra EVA som er knyttet til kommunens foreløpige opptelling av valgtingsstemmer. Siden kommunen teller valgtingsstemmer kretsvis, vil også kommentarene kommer kretsvis.

C3 Stemmegivninger valgting: Denne delen tar for seg valgtingsstemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt – altså stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer for kommuner med papirmanntall på valgdagen eller beredskapsstemmer for kommuner med elektronisk manntall på valgdagen. Disse stemmegivningene fordeles først (hver for seg) mellom de godkjente og de forkastede stemmegivningene. Den andre tabellen viser antallet forkastede stemmegivninger og den forkastelsesgrunnen som er valgt i EVA.

Forkastelsesgrunnene tildeles stemmegivningene når de prøves i EVA.
For kommuner med papirmanntall på valgdagen skal stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer godkjennes manuelt i kommunens papirmanntall fra valgting, mens avviste stemmegivninger gis en forkastelsesgrunn i EVA.
For kommuner med elektronisk manntall på valgdagen skal stemmer i særskilt omslag og beredskapsstemmer godkjennes eller forkastes i EVA.

C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret: For kommuner som har valgt opptellingsmåte lokal fordelt på krets vil denne delen av møteboken være tom. Dersom kommunen har valgt opptellingsmåte sentralt samlet eller sentralt fordelt på krest vil denne tabellen vise oversikt over antall valgtingstemmesedler. Denne delen av møteboken spesifiserer hvor mange stemmesedler av de godkjente stemmegivningene i hver av opptellingskategoriene på valgting (valgting ordinære, særskilt omslag og fremmedstemmer/ beredskap) som er godkjente, blanke og tvilsomme. De godkjente stemmesedlene innefor hver opptellingskategori partifordeles i hver sin tabell. 

Merk: Merknad i del C4.6 henter kommentarer fra EVA som er knyttet til kommunenes foreløpige opptelling av stemmer i særskilt omslag. Merknad i del 4.9 henter kommentarer fra EVA som er knyttet til kommunen foreløpige opptelling av fremmedstemmer.

D - Endelig opptelling

Tabellene under kapittel D viser de endelige opptellingene av alle 5 opptellingskategorier i EVA. Kapittelet er delt inn i 2 deler:

D1: Forhåndsstemmer

D2: Valgtingsstemmer.

D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler: Oversikten viser det totale antallet stemmesedler for de ordinære forhåndsstemmesedlene som er opptalt minst fire timer før valglokalet stenger og for de sent innkommede forhåndsstemmesedlene som er opptalt etter kl 17. dagen etter valgdagen, fordelt mellom godkjente, blanke og forkastede stemmesedler. Tallene finner du igjen i EVA under endelig opptelling for opptellingskategoriene Forhåndsstemmer ordinære og Sent innkomne/-stemmer lagt til side.

D1.2 Forkastede forhåndsstemmesedler: Oversikten viser forkastede stemmesedler fordelt på forkastelsesgrunn fordelt etter opptellingskategori. Forhåndsstemmer ordinære i kolonnen Startet senest 4 timer før valglokalene stenger og Sent innkomne/-stemmer lagt til side i kolonnen Opptalt etter stenging. 

D1.3 Godkjente forhåndsstemmesedler fordelt på parti: Oversikten viser partifordeling for de endelig godkjente stemmesedlene. Det totale antallet skal stemme med det totale antall godkjente forhåndsstemmesedler i tabell D1.1.

D1.4. Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling: Oversikten viser avvik mellom foreløpig opptelling og endelig opptelling av godkjente stemmesedler. Tabellen inneholder både de ordinære og de sent innkomne stemmesedlene.

Merknad i del D1.5 henter kommentarer fra EVA knyttet til kommunens endelige opptelling av opptellingskategori forhåndsstemmer ordinære og sent innkomne/ lagt til side. Kommentarene fra hver opptellingskategori vises etter hverandre. 

D2.1 Opptalte valgtingsstemmesedler: Oversikten viser det totale antallet stemmesedler for de ordinære valgtingsstemmesedlene,særskilte, fremmed- eller beredskapsstemmesedler, fordelt mellom godkjente, blanke og forkastede stemmesedler. Tallene finner du igjen i EVA under endelig opptelling for opptellingskategoriene ordinære valgtingstemmer, Særskiltstemmer, Fremmedstemmer eller Beredskapsstemmer.

D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler: Oversikten viser forkastede stemmesedler fordelt på forkastelsesgrunn fordelt etter opptellingskategori, ordinære valgtingstemmer, særskilt, fremmede eller beredskap. 

D2.3 Godkjente valgtingsstemmesedler fordelt på parti: Oversikten viser partifordeling for de endelig godkjente stemmesedlene. Det totale antallet skal stemme med det totale antall godkjente valgtingsstemmesedler i tabell D2.1.

D1.4. Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling: Oversikten viser avvik mellom foreløpig opptelling og endelig opptelling av godkjente stemmesedler. Tabellen inneholder tall for både de ordinære, de særskilte og fremmed eller beredskapsstemmeselder.

Merknad i del D2.5 henter kommentarer fra EVA knyttet til kommunens endelig opptelling av opptellingskategori valgtingsstemmer ordinære, stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer/ stemmer i beredskapskonvolutt. Kommentarene fra hver opptellingskategori vises etter hverandre.

​E - Valgoppgjør ved kommunestyrevalget
​Tabellene under kapittel E viser kommunenes valgoppgjør med mandatfordeling (E1) og kandidatkåring (E2). Valgoppgjøret er en knapp i EVA som vil regne ut kommunenes tall. 

Underskrifter

Medlemmer i valgstyret som var til stede i møte der valgprotokollen ble godkjent, skal underskrive.

 

Merknader i Valgstyrets møtebok

Valgstyrets møtebok henter inn flere merknadsfelt fra EVA. Dette er kommentarfelt knyttet til de ulike opptellingsbildene i EVA. Det er viktig at kommunene er nøye med hva de skriver i disse kommentarfeltene, da de vil vises i valgstyrets møtebok og videre i fylkesvalgstyrets møtebok. Det er i alle hovedsak avvik og uregelmessigheter ved valggjennomføringen og opptellingen som skal kommenteres her. ​

Merknadsdeler i valgstyrets møtebok henter kommentarer fra EVA:

B2.1.3: Foreløpig opptelling av "Forhåndsstemmer ordinære"

B2.2.3: Foreløpig opptelling av "Sent innkomne/ lagt til side"

C1.1: Foreløpig opptelling av urnetelling per krets av "Valgtingsstemmer ordinære"

C2.3/C4.3: Foreløpig opptelling av "Valgtingsstemmer ordinære"

C4.6: Foreløpig opptelling av "Særskilt omslag"

C4.9: Foreløpig opptelling av "Fremmedstemmer"

D1.5: Endelig opptelling av forhåndsstemmer (Forhåndsstemmer ordinære og Sent innkomne/ lagt til side)

D2.5: Endelig opptelling av valgtingsstemmer (Valgtingsstemmer ordinære, Særskilt omslag og Fremmedstemmer)



 


​​Fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkesvalgstyret skal ifølge § 10-9 kontrollere at gjennomføringen av stortingsvalget i den enkelte kommune i fylket er skjedd i samsvar med valglovens regler. I første rekke vil valgstyrets valgprotokoll danne grunnlaget for denne kontrollen. Møtebøkene utgjør valgmyndighetenes dokumentasjon på det som har foregått i forbindelse med gjennomføringen av valg, og er arkivverdig i medhold valglovens § 15-2.

Valgloven § 10-9 gir også fylkesvalgstyret hjemmel til å rette feil begått av valgstyrene. Fylkesvalgstyrene må således også kontrollere at alle stemmegivninger og stemmesedler er godkjent eller forkastet i samsvar med valglovens bestemmelser. I tillegg må fylkesvalgstyret foreta en ny og samlet opptelling av alle godkjente stemmesedler for alle kommunene i fylket som grunnlag for valgoppgjøret. Kontrollen må gjennomføres før valgoppgjøret tar til.

Valgprotokoll for valgstyret skal gjennomgås og kontrolleres i forhold til de poster som er oppgitt i fylkesvalgstyrets møtebok i kapittel B. Det er ikke nødvendig å gjennomgå stemmestyrenes møtebøker, med mindre forhold i valgstyrets møtebok tilsier dette. Fylkesvalgstyret skal i tillegg gjennomgå og kontrollere tilsendte godkjente og forkastede stemmegivninger og stemmesedler, samt annet materiell.

Dersom fylkesvalgstyret ved kontrollen finner feil ved valgstyrets beslutninger om å godkjenne eller forkaste stemmegivninger og stemmesedler, eller feil ved opptellingen, skal disse feilene rettes før det foretas valgoppgjør. Feil som rettes skal føres inn i møteboken.

Hva gjør man om man mister tilgang til EVA?

På Valgmedarbeiderportalen legges det ut blanke versjoner av møtebøkene. Dersom en kommune opplever en beredskapssituasjon ved at man har mistet tilgang til EVA, kan man fylle ut den blanke møteboken manuelt.

Fylkesvalgstyrets møtebok er delt inn i 2 deler:

 • Del 1: Wordfil som ikke kan hentes ut fra EVA men fylles ut manuelt
 • Del 2: Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - (skrives ut fra EVA)

Del 1 av fylkesvalgstyrets møtebok er en oppsummering av de feil og rettelser fylkes har gjort i sin kontroll av kommunene valggjennomføring. Denne delen av møteboken må fylles ut manuelt av fylkene basert på valgstyrets møtebok som er tilsendt fra alle kommuner i fylket. Dette er fylkeskommunens legalitetskontroll av valggjennomføringen.

A - Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker
A1 - Merknader til gjønnømføringen i kommunene. Dersom fylkesvalgstyret har merknader til valggjennomføringen i en kommune, skal dette fylles ut i denne tabellen.

B- Feil
B1 - Feil som fylkesvalgstyret har rettet. Dersom fylkesvalgstyret har funnet feil i valgstyrenes godkjenninger eller forkastelser som er mulig å korrigere, føres dette inn i denne tabellen.
B2 - Feil som fylkesvalgstyret ikke har kunnet rettet. Dersom fylkesvalgstyret har funnet feil i valgstyrets møtebok som ikke er mulig å korrigere, føres dette inn i denne tabellen.

 

Del 2 av fylkesvalgstyrets møtebok er en rapport som hentes direkte ut fra EVA. Nedenfor ønsker vi å presentere del 2 og vise hvor i EVA tallene til møteboken hentes fra.

Valgprotokollen for fylkesvalgstyrets som hentes ut fra EVA er igjen delt inn i 6 kapitler:

A - Administrative forhold
B - Avvik mellom kommunenes endelig opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling
C - Avgitte godkjente stemmesedler
D - Fylkeskommunens endelige opptelling
E - Mandatfordeling
F - Kandidatkåring

Fylkesvalgstyrets møtebok, del 2, hentes direkte ut fra EVA. Dette gjøres under fasen "Opptelling" og menyvalget "Møtebok for fylkesvalgstyret" eller under Alle rapporter.

møtebok.png
​Fylkesvalgstyrets møtebok på Min Side

A - Administrative forhold

Det første kapittelet i fylkesvalgstyrets møtebok, "Administrative forhold", er informasjon knyttet til hvem som sitter i fylkesvalgstyret i fylkes. Dette er informasjon som ligger under Grunnlagsdata - "Legg inn medlemmer i styrer".

Fylkeskommunen har muligheter til å oppdatere, endre og slette medlemmer av fylkesvalgstyret helt frem til den dagen fylkesvalgstyrets møtebok skal skrives ut og godkjennes. 

styrer.png
Grunnlagsdata - Styrer og medlemmer

B - Avvik mellom kommunenes endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling

I kapittel B viser kommunenes endelige opptelling. Hver kommune i fylket har en egen del hvor kommunes opptelling blir gjennomgått.

B.1 viser kommunens Forkastede stemmegivninger med forkastelsesgrunn for forhåndsstemmer og for valgtingstemmer.

B.2 viser Behandling av stemmesedler, altså hvor mange forkastede, blanke og godkjente stemmesedler som finnes delt opp i forhånd og valgting. Fylkeskommunen kan her sammenligne sin telling med den tellingen som er gjort ute i kommunene. Det er denne sammenligningen som ligger til grunn for tallene fylkeskommunen henter til "Del 1 av fylkeskommunens møtebok". Det er spesielt avvik mellom valgstyrets telling i kommunen og fylkesvalgstyrets kontrolltelling som er interssant å se nærere på. 

B.2.1 viser Forkastede stemmesedler med forkastelsesgrunn for forhånd og valgting. Her ser man forkastelser gjort av kommunen, samt forkastelser gjort av fylkeskommunen og det eventuellt avviket mellom disse to.

B.2.2 viser Avvik mellom kommunenes endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling. Man kan se summen av antall partifordelte stemmesedler, både på forhånd og valgting, med kommunens antall og fylkeskommunens antall. I tillegg vil man se det eventuelle avviket mellom kommunens telling og fylkeskommunens telling.

B.2.3 viser antall Blanke stemmesedler på forhånd og på valgting. Også her ser man kommunens tall og fylkeskommunens tall, og det eventuelle avviket mellom de to.

B.2.4 viser Merknader for forhåndsstemmer og valgtingstemmer. Fylkeskommunen skal kommentere eventuelle avvik mellom kommunens endelige opptelling og fylkeskommunens opptelling og det er disse kommentarene som vises i dette feltet. Dersom kommunene har valgt kretsvis opptellingsmåte, vil merknadene være på kretsnivå.

Fylkeskommunen kan også sammenligne sin telling med kommunens endelige telling direkte i EVA. I EVA gjøres dette per opptellingskategori, mens i fylkesvalgstyrets møtebok sammenlignes alle opptellingskategorier samlet. Se skjermbilde under; "Sammenlign kontrolltellinger". Det ene kolonnen viser til kommunens endelige telling, mens tellingen fordelt mellom rettede og urettede stemmesedler viser til fylkeskommunens endelige telling. 

sammenlign.png
​Sammenlign tellinger for opptellingskategori Forhåndsstemmer ordinære

C - Avgitte godkjente stemmesedler

Denne delen av fylkesvalgstyrets møtebok viser avgitte godkjente stemmesedler fordelt på kommuner. Oversikten viser fylkeskommunens endelige telling av forhånds- og valgtingsstemmer. Videre er de godkjente stemmesedlene oppdelt i antall rettede og urettede sedler, og fordelt på parti.

D - Fylkeskommunens endelige telling

Kapittel D viser valgoppgjøret med fylkeskommunens totale tall, sammenlagt for alle kommuner.

D.1 Forhåndsstemmer.
D.1.1 viser totalt Opptalte stemmesedler; godkjente sedler, blanke, forkastede og totalt antall.
D.1.2 viser alle Forkastede stemmesedler, med forkastelsesgrunn.
D.1.3 viser alle Godkjente stemmesedler fordelt på parti. Her ser man hvor mange stemmesedler som er rettede, urettede og summen av disse.

D.2 Valgtingsstemmer
D.2.1 viser totalt Opptalte stemmesedler; godkjente sedler, blanke, forkastede og totalt antall.
D.2.2 viser Forkastede stemmesedler, med forkastelsesgrunn og hvilken stemmekategori disse forkastelsene er fra. Dvs. om det er ordinære valgtingsstemmer, fremmede stemmer eller beredskapsstemmer og særskilte stemmer. Man ser også totalt forkastede stemmesedler.
D.2.3 viser alle Godkjente stemmesedler fordelt på parti. Her ser man også hvor mange stemmesedler som er rettede, urettede og summen av disse.

D.3 Totaloversikt Siste punkt under fylkeskommunens telling viser en total oversikt over partifordelte stemmesedler fordelt på forhånd og valgting og totalt. Oversikten viser også det totale antallet rettede og urettede stemmesedler. Denne oversikten finnes i EVA under valgoppgjør, men er kun tilgjengelig i EVA etter at man har foretatt valgoppgjør

valgoppgjør fylke.png
​Valgoppgjør - vises som D4 i fylkesvalgstyrets møtebok

E - Mandatfordeling

Distriktsmandatene fordeltes på grunnlag av den enkelte valglistes samlede stemmetall i fylket, og basert på St. Laguës modifiserte metode etter valglovens § 11-4. Hver listes stemmetall finnes ved å telle hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver liste, sammenlagt for alle kommunene i fylkes. Dette vises i fylkesvalgstyrets møtebok, kapittel D.

Valglistenes stemmetall fra samtlige kommuner summeres og divideres deretter på 1,4 - 3 - 5 - 7 - 9 osv., så mange ganger som det er nødvendig for å få fordelt alle distriktsmandatene. Dette gjør EVA automatisk for fylkeskommunen når fylkeskommunen foretar valgoppgjør. Les mer om hvordan dette gjøres her.

E1 Beregning av antall mandater til listene. Her har hvert parti som stiller valgliste i fylket en tabell som beregner hver kandidats kvotient, som igjen danner grunnlaget for hvilken representantplass kandidaten fikk. Representantplassene fordeles til valglistene fortløpende på grunnlag av de fremkomne kvotienter.

E2 Mandatene ble fordelt som følger Her viser mandatfordelingen på parti. Dersom to valglister har samme kvotient, fordeles plassen til den listen med det høyeste stemmetallet. Dersom de to listene også ha samme stemmetall foretas det loddtrekning.

Mandatfordelingen skjer automatisk i EVA når fylkeskommunen klikket på "Foreta valgoppgjør" under menyvalget "Administrer opptelling". Dette kan først gjøres etter at fylkeskommunen er ferdig med sin endelige kontrolltelling av alle opptellingskategorier for alle kommunene i fylket.

F - Beregning av personstemmer

Kapittel F i fylkesvalgstyrets møtebok er delt inn i 2 deler:

F1 Beregning personstemmer: I del F1 har hvert parti en egen oversikt som viser antall stemmesedler partiet fikk i hele fylket, antall stemmesedler som inneholdt rettelser, som vises også i prosent. Videre viser tabellen endringer gjort pr kandidat, antall renummereringer og antall strykninger. Rettelser totalt er summering av antall renummereringer og antall strykninger. Neste kolonne viser en ev ny rangering for kandidaten.

F2 Valgte representanter og vararepresentanter: Del F2 viser hvilke representanter fra hvilke partier som er valgt som distriktsrepresentanter og hvilke som er valgt som vararepresentanter. Hver valgliste med kandidater vises i hver sin tabell. 2 stjerner (**) ved kandidatens navn betyr at kandidaten er valgt som fast representant, mens 1 stjerne (*) betyr at kandidaten er valgt som vararepresentant. Kandidatene uten stjerner er ikke valgt som representanter fra fylket.

F3 Partier uten distriktsrepresentanter – Navn på kandidater med flest stemmer pr. valgliste: Et parti uten distriktsrepresentanter kan likevel få utjevningsmandatet i fylket. Listen skal inneholde fem navn, ett til utjevning og fire for vara for det aktuelle partiet. Dette er kun aktuelt for partier som ligger over sperregrensen. 

Utregning av kandidatkåringen gjøres automatisk i EVA når man klikker på "Foreta valgoppgjør" under menyvalget "Status for tellinger" Les mer om kandidatkåring i EVA.

Underskrifter

Medlemmer i valgstyret som var til stede i møte der valgprotokollen ble godkjent, skal underskrive.

Rapportering til media for fylkeskommunen

Når fylkeskommunen er ferdig med sin kontrolltelling av alle kommuner i fylket og har foretatt valgoppgjør, kan man rapportere de korigerte valgresultatene til media. Dette gjøres ved å klikke på menyvalget "Rapporter til media".

Fylkeskommunen skal kun rapportere "Korrigerte valgresultat", det vil si fylkeskommunens endelige valgoppgjør for alle kommunene i fylket. Dersom fylket har valgt å gjøre om noen av kommunenes endelige tellinger, vil disse endringere rapporteres til media gjennom fylkets rapportering. 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


Skrevet ut den 25.01.2020 12:09:36