ORDLISTE

ORDLISTE

Fristen for kretsendringer nærmer seg

Fristen for kommunene til å melde inn endringer i stemmekretser foran årets valg er 31. mars.

Som følge av pandemien er det i år spesielt viktig at dere gjør grundige vurderinger med tanke på stemmekretsene deres. Situasjonen rundt pandemien og eventuelle lokale smitteutbrudd kan gjøre at det er særlig viktig å spre velgerne, både i tid og geografisk. Tidsmessig er det viktig å sørge for hensiktsmessige åpningstider gjennom hele forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Geografisk bør det legges opp til at det er god dekning av stemmesteder, slik at velgerne kan stemme der de går eller oppholder seg i forhåndsstemmeperioden.

Det vil være viktig å i så stor grad som mulig sørge for å unngå kødannelser. Dette kan løses både gjennom lange åpningstider og ved å ha mange valglokaler som velgerne kan oppsøke. Antall stemmekretser er i så måte et virkemiddel til oppnå denne spredningen av velgere på valgdagen.

I forbindelse med pandemien har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet flere forslag til midlertidige endringer i valgloven. Disse er ikke vedtatt ennå, og det er usikkert om Stortinget rekker å behandle dem innen fristen for å gjøre endringer i stemmekretsene har utløpt. Det er også mulig at behandlingen skjer tett opp mot fristen.

Egnede valglokaler

I Prop. 89 L (2020-2021) som omhandler lovforslagene er det lagt stor vekt på at valglokalene som benyttes skal være egnede. Det er blant annet derfor det forslås å åpne for at lokalene kan bestå av flere rom og at de ikke trenger å ligge geografisk i stemmekretsen. Forhold som gjør valglokalene velegnede i smittevernsammenheng er for eksempel at det er mulighet for separat inn- og utgang, og god ventilasjon. Store lokaler er også gunstige ettersom de muliggjør god avstand mellom velgerne.

Foreslåtte lovendringer

Det er særlig tre av lovforslagene som har betydning for de valgene dere skal gjøre i forbindelse med planlegging av stemmekretser og valglokaler:

1. Forslaget om at valglokalet i en stemmekrets kan ligge geografisk utenfor kretsen og at det kan bestå av flere rom:

Av smittevernhensyn er det viktig at velgerne kan holde god avstand til hverandre i valglokalet. Dette kan oppnås ved å spre velgerne på flere rom og ved å velge større lokaler med mer plass. Ettersom ikke alle kommuner har lokaler som oppfyller disse kravene i alle kretser foreslås det å åpne for at valglokalet kan ligge utenfor stemmekretsen det tilhører.

2. Forslaget om at velgere i karantene skal stemme på egne steder bestemt av valgstyret.

Å være i karantene er ikke rettslig til hinder for å gå ut å stemme. Samtidig må personer i karantene holde avstand til andre. Det foreslås derfor å lovfeste at kommunen må legge til rette for at velgere i karantene får stemt i egne egnede lokaler. Dette kan da være enten utenfor et ordinært valglokale, adskilt fra andre velgere eller i et valglokale satt opp spesielt for velgere i karantene. Endringen gjelder både for forhåndsstemmegivning og på valgdagen. Dette har ikke betydning for stemmekretsinndelingen, men dere bør likevel planlegge for at dere skal ha egne lokaler for velgere i karantene.

3. Forslaget om å kunne opprette ekstra valglokaler på valgdagen ved behov.

I tilfelle det oppstår et lokalt utbrudd av covid-19, foreslås det at valgstyret skal kunne opprette ekstra valglokaler for en stemmekrets. Om det blir behov for dette vil dere naturlig nok ikke vite før tett opp mot valgdagen, men det er viktig at dere på forhånd har tenkt gjennom hvilke alternativer dere har, og hvilke valglokaler som er aktuelle.

 

Dere kan lese mer om stemmekretser og kretsendringer på temasiden her på portalen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.