ORDLISTE

ORDLISTE

Nyhetsbrev sommeren 2020

Tiden etter valget i 2019 har vi brukt på å videreutvikle og forbedre våre tjenester til kommunene og fylkeskommunene i 2021. Tilbakemeldinger fra dere, eksterne og interne evalueringer danner mye av grunnlaget for dette arbeidet, så tusen takk til alle som satte av tid til evalueringene høsten 2019.

Opplæring og veiledning

Tjenesten kompetanse er Valgdirektoratets viktigste virkemiddel for å sikre at valgansvarlige og valgmedarbeidere har kompetanse til å sørge for en korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen.

Kompetansetjenesten består av tre ulike produkter som bygger på hverandre i en tenkt «pyramide». Valgmedarbeiderportalen danner grunnlaget for tjenesten og skal inneholde all nødvendig informasjon som dere trenger for å gjennomføre valget. Over dette ligger produktet opplæring, som skal gi ytterligere dybdekunnskap innenfor utvalgte temaer. Brukerstøtten utgjør toppen av pyramiden og er tenkt som siste instans, der dere kan ta kontakt og få hjelp i de tilfellene der dere ikke har fått svar gjennom portalen eller opplæringsproduktene.

Ny versjon av Valgmedarbeiderportalen

I løpet av høsten lanserer vi en ny versjon av Valgmedarbeiderportalen med ny profil og oppdatert innhold. Portalen inneholder fortsatt kjent stoff, som lovhjemler og hva du er pålagt å gjøre, men dette får nå en mer bakenforliggende rolle. I stedet legger portalen mer vekt på det rent praktiske i valggjennomføringen: hva du bør gjøre, når du bør gjøre det og hvordan du kan gjøre det. Portalen får en ny grafisk profil og har et logisk og brukervennlig grensesnitt. Vi har fått mange gode innspill fra dere gjennom evalueringer, samtaler i brukergrupper og på opplæringssamlinger. På bakgrunn av dette har vi nå laget det som skal være en praktisk følgesvenn for valgmedarbeidere i valggjennomføringen.

I en overgangsfase mellom gammel og ny løsning er Valgmedarbeiderportalen for tiden ikke tilgjengelig. Lansering av den nye løsningen blir til høsten, i god tid før årsskiftet. Vi kommer tilbake med en nøyaktig dato for lanseringen. I mellomtiden er vi tilgjengelige på post@valg.no dersom dere har spørsmål.

Opplæringstilbudet framover

Vi i Valgdirektoratet jobber kontinuerlig med å forbedre opplæringen av valgansvarlige i kommunene og fylkeskommunene. Det tas sikte på å arrangere opplæringssamlinger i starten av februar. Samtidig ser vi at situasjonen med Covid-19 kan påvirke spesielt samlinger, noe som gjør at vi følger med på situasjonen. Mer informasjon om opplæring kommer i nyhetsbrev til høsten.

Brukergruppene må arbeide på nye måter

Som tidligere år har vi også nå invitert utvalgte kommuner og fylkeskommuner til å delta i brukergrupper. Hensikten er å sikre involvering og testing av tjenestene våre slik at dere skal få best mulig tilpassede tjenester. I vinter ble det avholdt en samling for kommuner som teller maskinelt med stor installasjon. Pandemien satte en stopper for videre samlinger, men vi ønsker å videreføre involvering og deltakelse fra kommuner og fylkeskommuner. Dette forsøker vi få til gjennom digitale møter, skriftlige innspillsrunder og lignende. Flere kommuner og fylkeskommuner kommer derfor til å bli spurt om å delta i slike brukergrupper fremover.

Samarbeid med Bufdir om tilgjengelighet ved valg

Vi har innledet et samarbeid med Bufdir sin avdeling for likestilling og universell utforming om å bedre tilgjengeligheten til valg for alle. Vi har også tatt kontakt med relevante brukerorganisasjoner og kommer snart til å kontakte et utvalg kommuner for å invitere dem med i prosjektet. Målet med dette arbeidet er å komme frem til en standard for tilgjengelighet ved valg som både fagetaten Bufdir, kommuner og brukerorganisasjoner kan stille seg bak. Slik det ser ut nå, kommer denne standarden i form av en veileder som kommunene kan benytte ved planlegging av tilgjengeligheten ved valg.

Innhenting av elektroniske underskrifter på listeforslag

Valgdirektoratet har fått i oppdrag av KMD å lage en løsning som gir partier muligheten til å levere inn underskrifter på sine listeforslag digitalt, så vel som fysisk. Oppdraget kommer som et resultat av en midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid 19. Løsningen skal være klar innen 1. oktober. Mer informasjon om lovendringen finnes på regjeringen.no

Mer informasjon over sommeren

Neste nyhetsbrev kommer i september med flere oppdateringer på arbeidet med valget 2021. Hvis dere har spørsmål i mellomtiden, er vi tilgjengelige på post@valg.no.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.