Nyhetsbrev vinteren 2020

Valgåret 2019 er over og vi er i gang med å forberede oss til storting- og sametingsvalget i 2021. Tilbakemeldinger fra dere, eksterne og interne evalueringer danner mye av grunnlaget for hvordan vi rigger og videreutvikler våre tjenester for 2021 og påfølgende valg. I tillegg dannes det brukergrupper, hvor flere kommuner og fylkeskommuner er representert for å komme med innspill på ulike tjenester.

Brukergruppe for kommuner og fylkeskommuner med stor skanninginstallasjon

En slik brukergruppe er allerede i gang med sitt arbeid. Denne består av et utvalg av kommuner og fylkeskommuner med stor skanninginstallasjon og møttes for første gang 4. februar.

Under følger en kort oppsummering av temaene som ble diskutert på møtet:

Evaluering av skanningleveransen 2019

 • Kort oppsummering av Valgdirektoratets arbeid med skanningen i valgåret, fra opplæringssamlingene til og med valguken
 • Evalueringen har gitt varierende tilbakemeldinger fra kommunene og fylkeskommunene. Noen mener alt har fungert godt, mens andre har opplevd enkelte problemer
 • Valgdirektoratet skisserte hvordan feilrettelser i EVA Skanning skjer. Med sentrale applikasjoner kan man rette feil uten at brukeren nødvendigvis merker det. EVA Skanning er en desentralisert løsning som fører til at flere aktører må agere hvis det skjer feil, deriblant leverandører og IT-personell
 • Valgdirektoratet oppsummerte arbeidet med omfattende testing av EVA Skanning samt arbeidet rundt sikkerhet

Rammeavtaler – ny rammeavtale for skanningtjenester

 • Valgdirektoratet fortalte kort om prosessen ved å fremforhandle rammeavtalerValgdirektoratet setter krav som ivaretar lov og forskrift. Kommunene og fylkeskommunene som gjør avrop på rammeavtalen er selv ansvarlig for å rapportere til leverandør ved eventuelle feil og mangler
 • Valgdirektoratet fortalte kort om arbeid knyttet til Grunnleggende Nasjonale Funksjoner (GNF), hvor brukergruppen skal involveres
 • Valgdirektoratet fortalte kort om mulig reduksjon av skannermodeller
 • Det skal fremforhandles ny rammeavtale på skanning. Valgdirektoratet skal gjennomføre en dialogkonferanse med leverandører for å se hva markedet kan tilby. Kontrakt skal tildeles innen 1. september 2020

Utforming av stemmeseddelen

 • Valgdirektoratet har fått i oppdrag i tildelingsbrevet å vurdere om det er behov for å gjøre endringer i stemmeseddelens utforming for å gjøre de bedre tilpasset maskinell opptelling (skanning)
 • Valgdirektoratet vil foreslå mindre endringer til stortingsvalget i 2021. Samtidig vil det foregå et utredningsarbeid som ser på alle stemmesedlene under ett for å vurdere om det er behov for endringer. Valgdirektoratet tar sikte på levere utredningen innen utgangen av året, og ønsker brukergruppen involvert i dette arbeidet

Forvaltning/utvikling av skanningløsningen mot stortingsvalget 2021

 • Valgdirektoratet jobber mye med sikkerhet og oppfølging av koderevisjon. Ellers har man jobbet med å rette kjente feil
 • Valgdirektoratet vil fortsette å prioritere arbeidet med sikkerhet. Direktoratet vil også involvere brukergruppen i det fremtidige arbeidet med EVA Skanning, deriblant testing og eventuell nyutvikling

Brukergruppens aktivitet frem mot stortingsvalget 2021

Valgdirektoratet skisserte at brukergruppen skulle involveres i disse områdene det neste året:

 • Bistand fra IT/skanningansvarlige for å gå gjennom den tekniske veilederen, installasjonsveileder med mer
 • Testing av applikasjonen
 • Utforme «best practice» rundt maskinell opptelling
 • Nyutvikling
 • Utforming av stemmesedler
 • Rammeavtaler

Følgende kommuner og fylkeskommuner deltok på samlingen: Oslo, Bergen, Trondheim, Viken, Bodø, Tromsø, Horten, Rogaland, Arendal, Molde og Nordland.

Valgdistrikt i 2021

Stortingsvalget i 2021 skal gjennomføres med 19 valgdistrikt. De 19 valgdistriktene følger den gamle fylkesstrukturen, slik den er definert i valgloven § 11-1.

Dette innebærer at enkelte fylkesvalgstyrer vil ha ansvar for mer enn ett valgdistrikt. Disse fylkesvalgstyrene vil da blant annet ha ansvar for behandling av listeforslag, kontrolltelling av stemmer og valgoppgjør for flere valgdistrikt. Fylkesvalgstyrene må derfor legge til rette for å ha gode rutiner rundt å håndtere flere valg samtidig. Direktoratet vil gi mer informasjon knyttet til praktisk gjennomføring i god tid før valgåret.

Departementet sendte også ut en høring om forslag til endringer i valgforskriften knyttet til hvilke kommuner som tilhører hvilke valgdistrikter. Høringsfristen er ute, men det er mulig å lese høringsnotatet her.

Valgmedarbeiderportalen, opplæring og brukerstøtte

Vi er godt i gang med å lage nytt innhold, ny struktur og nytt utseende på valgmedarbeiderportalen. Vi har brukt mye tid på tilbakemeldingene fra dere i dette arbeidet og er i ferd med å bygge en portal med fokus på praktisk valggjennomføring. For at vi skal gjøre nødvendige endringer, vil portalen være utilgjengelig i perioden mars til august 2020. 

EVA

Vi er godt i gang med klargjøringen av EVA systemene til stortingsvalget og sametingsvalget i 2021. Dette omfatter blant annet:

 • Testing og tilpasning til første stortings- og sametingsvalg med nye kommuner
 • Tekniske oppgraderinger av EVA applikasjonsplattformen
 • Videre arbeid med sikring av EVA, en kontinuerlig pågående prosess
 • Planlagt og avtalt ytelsestesting med spesialister for funksjoner i EVA der ytelse er kritisk
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.