ORDLISTE

ORDLISTE

Status på midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven

Tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19.

Lovforslaget om midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 ble i februar sendt til Stortinget.

Proposisjonen er utarbeidet på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport og høringsrunden om forslag til midlertidige endringer i regelverket.

Mer informasjon om arbeidsgruppen og dens rapport finner du på regjeringen.no.
Mer informasjon om høringen finner du på regjeringen.no.

 

Behandling av proposisjonen i Stortinget
I Stortinget må et forslag til lovvedtak gjennom komitébehandling og to behandlinger i Stortinget.

Forslaget til lovvedtak ble behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen 23. februar 2021. Komitéen gjorde ikke endringer i lovtekstene, og innstilte på lovendringene.

Første behandling av lovforslagene ble gjort 25. mars 2021. Stortinget vedtok lovendringene.

Lovforslaget avventer annen gangs behandling, noe som forventes rett over påske.

 

Valgdirektoratets arbeid med opplærings- og veiledningsmateriell
Valgdirektoratet jobber med å utarbeide veiledning som peker på de praktiske konsekvensene for kommunene og fylkeskommunene.

Når lovforslagene er endelig vedtatt vil direktoratet publisere en rekke artikler som beskriver de midlertidige lovendringene og hvilke konsekvenser de har for kommunenes og fylkeskommunenes valggjennomføring. Vi legger blant annet vekt på stemmegivning og tilrettelegging for velgere i karantene og isolasjon, ekstra valglokaler, antall stemmemottakere ved ambulerende stemming, at personer utenfor kommunen kan sitte i stemmestyrer, og generell planlegging for valggjennomføring i pandemi.

Valgdirektoratet har planlagt for et webinar i mai om valg i pandemi. Vi vil be om innspill rundt tema og problemstillinger som kommunene og fylkeskommunene ønsker besvart under webinaret.

Som tilbud til opplæring av valgmedarbeidere ser Valgdirektoratet på å utarbeide e-læringskurs tilpasset de midlertidige lovendringene og stemmemottak under valg i pandemi.

Valgdirektoratet har utarbeidet en side på Valgmedarbeiderportalen om regelverksendringer - denne inneholder status på regelverk som er under behandling og tidligere vedtatte endringer.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.