ORDLISTE

ORDLISTE

Ekstra valglokaler ved lokalt utbrudd

Valgstyret får mulighet til å opprette ekstra valglokaler i en stemmekrets ved lokalt utbrudd

For å sørge for en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortings- og sametingsvalget kan det oppstå behov for å opprette flere valglokaler i en stemmekrets for å spre velgerne mer. Ved vurderingen om å opprette ekstra valglokaler dersom det er utbrudd av covid-19 i kommunen, bør kommunelege eller kommunens helsefaglige myndighet involveres i vurderingen. Myndigheten til å opprette ekstra valglokaler kan ikke delegeres til andre.

Fristen for å gjøre endringer i antall stemmekretser var 31.mars. Ekstra valglokaler knyttes til en eksisterende stemmekrets, men skal ikke legges inn i EVA.

Tilgjengelighet til valglokalene

Regelverket åpner opp for at når «særlige grunner foreligger», som en pågående pandemi, gis det anledning til at andre lokaler benyttes, dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre nødvendige smitteverntiltak. Krav om tilgjengelighet gjelder så langt det er mulig. Kommunen må gjøre en vurdering av hvordan velgere med behov for tilrettelegging også får avgitt sin stemme.

Smitteutbrudd kan medføre råd om å unngå kollektivtransport. Dette bør tas med i kommunens vurdering ved plassering av ekstra valglokaler.

Hvordan mottas stemmene?

Måten stemmer tas imot i ekstra valglokaler er avhengig av om kommunen benytter elektronisk avkryssing i manntallet eller papirmanntall.

Ved elektronisk avkryssing i manntall, skal:

  • stemmemottakeren sette kryss ved velgerens navn i manntallet
  • velgeren legge stemmeseddelen i urnen

Skulle EVA bli utilgjengelig skal stemmesedlene behandles som beredskapsstemmer.

Ved papirmanntall, skal:

  • stemmen avgis i stemmeseddelkonvolutt
  • stemmeseddelkonvolutten legges så i en omslagskonvolutt
  • omslagskonvolutten legges så i urnen

Denne fremgangsmåten er nødvendig som følge av at det ikke vil være tilgjengelig et kretsmanntall for det ekstra valglokalet.

Protokollering

Det skal være et stemmestyre også i de ekstra valglokalene. Deres oppgave er å administrere stemmegivningen i deres valglokale. Stemmestyret skal, som for ordinære valglokaler, føre protokoll i forbindelse med gjennomføringen av valgtinget. Stemmestyret for det ordinære valglokalet i en stemmekrets er ansvarlig for protokolleringen, og inkluderer protokollen for ekstra valglokaler.

Du finner utskrivbar versjon av protokollen her

Valgdirektoratet fastsetter eget formular

Valgdirektoratet informerer når formular for protokollering i ekstra valglokaler er klart.

Kommuner med elektronisk manntall
Bruker du elektronisk manntall må protokolleringen fra ekstra valglokaler også inkludere en opptelling av antall stemmegivninger (stemmesedler og eventuelt særskilt omslag/beredskapsstemmer).

Kommuner med avkryssingsmanntall (papirmanntall)
Bruker du papirmanntall må protokolleringen fra ekstra valglokaler inkludere en opptelling av antall stemmegivninger i konvolutt.

Loven Regelverk

§ 9-3 b. Adgang til å opprette ekstra valglokaler ved stortingsvalget i 2021.

§ 9-5 a. Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.