ORDLISTE

ORDLISTE

Endringer i hvem som kan sitte i stemmestyret

Til stortingsvalget i 2021 åpnes det for at stemmestyremedlemmer ikke trenger å være folkeregistrert bosatt i kommunen.

Kommuneloven regulerer valgbarhet til folkevalgte organer, herunder organer som er hjemlet i særlov, slik stemmestyret er. Etter ordinære regler må en person være folkeregistrert bosatt i kommunen på tidspunktet for det aktuelle valget for å være valgbar til stemmestyret. Stemmestyret har blant annet ansvar for å ta imot stemmer i valglokalet og å foreta en foreløpig opptelling av de stemmesedlene som er lagt direkte i urnen.

Den pågående pandemien kan gjøre det vanskelig å rekruttere stemmestyremedlemmer samtidig som det antakelig vil være behov for å ha flere personer i reserve som kan tre inn ved forfall blant de oppnevnte medlemmene. For å gjøre det enklere å rekruttere til stemmestyrer, fjernes kravet om at disse må være folkeregisterført bosatt i kommunen. Dette åpner for eksempel for at studenter som er folkeregistrert i en annen kommune, kan velges til stemmestyret i studiekommunen.

Lovendringen gjør enklere å etablere en gruppe med reserver til stemmestyrene som flere kommuner kan dele på. Valgdirektoratet anbefaler kommunene å undersøke muligheten for å inngå slikt samarbeid med omkringliggende kommuner. Lignende gruppe kan også etableres for valgmedarbeidere.

Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer.

Det er viktig at en eventuell gruppe med reserver har nok navn til å ivareta forskjellige nivåer med smitte. Dere må derfor ta høyde for frafall fra det ordinære stemmestyret, men også at varamedlemmer og reserver blir gjort utilgjengelige.

Valg av medlemmer og supplering

Stemmestyremedlemmer velges av kommunestyret, eventuelt valgstyret etter delegering. Dersom det oppstår behov for supplering må et vedtaksdyktig kommunestyre/valgstyre foreta supplering.

Forhold til EVA

Stemmestyret kan legges inn i EVA inntil valgdagen. Dere bør derfor legge inn det ordinære stemmestyret for en stemmekrets og gjøre endringer i EVA fortløpende etter hvert som dere har behov for det. Merk at når dere skal legge inn stemmestyremedlemmer i EVA kan dere kun søke opp personer som finnes i kommunens manntall. Skal dere legge inn andre personer, kan dere gjøre dette manuelt, men må passe på at de fyller valgbarhetskriteriene.

Loven Regelverk

Kommuneloven
§ 7-2 a. Valgbarhet ved valg til stemmestyrer ved stortingsvalget i 2021
§ 7-2 tredje ledd bokstav b gjelder ikke ved valg til stemmestyrer etter valgloven § 4-2 ved stortingsvalget i 2021.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.