ORDLISTE

ORDLISTE

Forberedelser til valget 2021

I denne artikkelen går vi nærmere inn på tidslinjen for valggjennomføringen og hvilke oppgaver du bør gjøre i månedene fram mot sommeren.

Januar og februar

Grunnlagsdata
12. januar ble EVA Admin tilgjengelig. Du kan nå registrere grunnlagsdata i systemet.

Dette kan du lese mer om på temasidene.

Forberede saker til valgstyret
Du burde få delegert myndighet fra valgstyret, dersom det er ønskelig, og forberede saker til politisk behandling.

En av sakene du kan forberede til valgstyret er plan for lokale frister.

Les mer på temasidene.

Rekruttering av valgmedarbeidere
Du bør også begynne arbeidet med å kartlegge ditt behov for rekruttering av valgmedarbeidere, og lage plan for opplæring av disse.

Les mer på temasidene.

Valglokaler
Det er viktig at du går i gang med å vurdere hvilke valglokaler som skal brukes til stemmegivningen - både under forhåndsstemmegivning og på selve valgdagen. Valglokalene er ofte offentlige lokaler, som bør ha et offisielt preg, og være tilgjengelige for alle velgere.

Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalet uten å be om hjelp, og avgi sin stemme uten å be om hjelp.

Valgmateriell og valgutstyr
Dersom du har behov for valgutstyr, som valgurner, valgavlukker og lignende, kan du kjøpe dette på valgutstyr.no. Du må ha lagt inn bestilling i nettbutikken innen 26. februar, som er datoen den stenger.

Det er noe materiell du må ha for å gjennomføre valget — dette kan du bestille av oss. Alle kommuner får et bestillingsskjema. Det er viktig at du fyller ut dette innen fristen 28. februar.

Utover det materiellet du får av Valgdirektoratet, er det noe materiell du selv må skaffe. Dette er omslagskonvolutter, særskilt omslag, stempler, forseglingsmateriell og annet generelt kontormateriell.

Les mer på temasidene for valgmateriell og valgutstyr.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Du bør også komme i gang med å lage risiko- og sårbarhetsanalyse, og frem mot valget oppdatere denne regelmessig.

Les mer på temasidene og i sikkerhetsveilederen.

Listeforslag
Fylkeskommunen bør i denne perioden publisere informasjon om frister og krav til listeforslag.

Les mer på temasidene.

Mars og april

I mars og april må du fortsette arbeid fra tidligere. Dette er:

  • Arbeid med rekruttering og opplæring av valgmedarbeidere
  • Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysen

I perioden kommer også påskeferie. Husk dette når du planlegger.

Kretsendringer
31. mars er fristen for å melde inn kretsendringer. Hvis kommunen gjør endringer i stemmekretser fra tidligere valg, må kommunen gi beskjed om dette til Kartverket. Kartverket sørger for oppdatering av matrikkelen. Deretter oversendes endringen til folkeregistermyndigheten, som kobler informasjonen sammen med manntallet, før Valgdirektoratet så mottar endringen. Dette betyr at det kan ta litt tid før endringen er synlig for deg i EVA.

Les mer på temasidene.

Listeforslagsarbeid
Fristen for innlevering av listeforslag til fylkeskommunen er 31. mars kl. 12.00.

Fylkeskommunen må saksbehandle listeforslag ved å informere alle listekandidater, holde kontakt med partiene og forberede sak til fylkesvalgstyret.

Husk at fylkeskommunen også må sette en frist for fritak fra å stå på listeforslag.

20. april er fristen partiene har for å tilbakekalle listeforslag.

Les mer på temasidene for behandling og krav til listeforslag.

Avrop på skanning og stemmesedler
Fristen for å gjøre avrop på stemmesedler er 1. april. Da gir du trykkeriet informasjon om cirka omfang på antall stemmesedler. Dette er ikke selve bestillingen. Den gjøres på et senere tidspunkt. 

Lenke til avropet finner du her.

Dersom du skal skanne og benytte en skanningleverandør, er 1. april også fristen for å signere kontrakt på skanningleverandør. Før dette må du derfor ha gjort avrop.

Lenke til avropet finner du her.

 

Mai og juni

I mai og juni er det noe arbeid fra tidligere. Dette er:

  • Arbeid med rekruttering og opplæring av valgmedarbeidere
  • Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalysen

Oppnevne stemmemottakere og stemmestyre
Du burde innen utgangen av juni få valgstyret til å behandle oppnevning av stemmemottakere og stemmestyrer.

Les mer temasidene.

Ferdigstille listeforslag
Fylkesvalgstyret må behandle listeforslag i løpet av mai. Fristen for vedtak er 1. juni.

Kunngjøring av godkjente listeforslag må gjøres innen 1. juli.

Les mer på temasidene.

Bestille stemmesedler
Frist for å bestille stemmesedler fra trykkeri er 1. juni. Fylkeskommunen skal bestille på vegne av sine kommuner, og har dialogen med trykkeri på vegne av kommunene.

 

 

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.