ORDLISTE

ORDLISTE

Regelverksendringer 2021

Her finner du oppdatering av regelverksendringer som får betydning for valggjennomføringen.

Midlertidige regelverksendringer i 2021

Som følge av covid-19-pandemien har Stortinget vedtatt flere midlertidige endringer i regelverket som gjelder for årets valg.

Disse endringene er omtalt på samlesiden om valg i pandemi.

I juni ble valgforskriften endret med ny § 26a og § 30a.

Valgstyret skal sørge for at det iverksettes tiltak for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stemmegivning under forhåndsstemmegivning og på valgting. Syke valgfunksjonærer skal ikke delta i stemmegivning, og nødvendige hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak må være iverksatt.

Valgstyret skal også sørge for at det under forhåndsstemmegivning og på valgting er mulig å holde minst én meters avstand til andre.

 

Assistanse - fremgangsmåten ved stemmegivningen

Forhåndsstemmegivning

Valgloven har blitt endret til nytt § 8-4 åttende ledd.

(8) En velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. En stemmemottaker skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. En stemmemottaker avgjør om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp.

Tidligere var det et krav om alvorlig psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse. Dette kravet er nå fjernet.
Tidligere måtte en eventuell ekstra hjelper være med i tillegg til en stemmemottaker. Dette kravet er nå fjernet. Velger kan nå velge om stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut skal yte hjelp.

Stemmegivning på valgting

Valgloven har blitt endret til nytt § 9-5 femte ledd.

(5) En velger som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, kan etter eget ønske få hjelp av en stemmemottaker eller en annen person som velgeren selv peker ut. En stemmemottaker skal gjøre velgeren oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Hvis et stemmestyremedlem eller valgfunksjonær på valgting mener at velgeren ikke oppfyller kravene til å motta hjelp, avgjør stemmestyret om velgeren oppfyller kravene.

Endringene er like som for endringen under forhåndsstemmegivningen, se over.

I tillegg er det lagt til et krav om at stemmestyret skal avgjøre om velgeren oppfyller kravene dersom et stemmestyremedlem eller valgfunksjonær mener at velgeren ikke oppfyller kravene.

 

Rett til å kreve fritak fra stortingsvalg

Valgloven har blitt endret til ny § 3-2 første ledd bokstav c.

Det kan nå kreves fritak fra stortingsvalg ved å avgi skriftlig erklæring.

c) den som har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på den aktuelle valglisten.

 

Opphevet - oversending av materiell

Valgloven er endret til å fjerne § 10-8 første ledd bokstav c. Bokstav d til f blir ny c til e.

Det er ikke lenger et krav om at valgkort fra forhåndsstemmegivningen skal sendes fra valgstyret til fylkesvalgstyret.

 

Stempel på stemmesedler avgitt utenriks

Valgforskriften har blitt endret med ny § 40a. 

Valgstyret skal påføre stempel på stemmesedler avgitt utenriks

Før endringen var det kun krav om stempel for utenriksstemmer dersom de skulle telles maskinelt. Misforståelser kan ha ført til at også stemmer som har vært lest maskinelt ikke har vært stemplet, med det resultat at de har blitt forkastet. For å forhindre misforståelser skal nå alle utenriksstemmer stemples.

 

Elektroniske valgkort sendes til de fleste

Valgforskriften har blitt endret med ny § 22a.

Utsendelse av valgkort

Bestemmelsen sier at det skal gjøres tilgjengelig elektronisk valgkort for alle som tidligere fikk tilsendt papirvalgkort og har opprettet digital postkasse. Unntak gjelder de som står reservert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, eller som ikke har vært inne på sin digitale postkasse de siste 18 måneder.  

 

Adgang til elektronisk underskrift på listeforslag

Valgforskriften § 13a. gir adgang til elektronisk underskrift på listeforslag til det kommende valget.

Adgangen gjelder kun listeforslagsstillere som må samle inn 500 underskrifter etter valgloven § 6-3 andre ledd bokstav a.

Underskrifter som samles inn etter valgforskriften § 13a. må gjøres gjennom Valgdirektoratets elektroniske løsning.

 

Forsendelse av forhåndsstemmer

Valgforskriften § 27 (8) og (9) bestemmer nå hvordan forhåndsstemmer skal sendes de siste ukene før valgdagen. 

8) Den nest siste uken av forhåndsstemmeperioden skal forhåndsstemmegivningene sendes videre til velgerens hjemkommune hver dag. Ved fremsendelsen av omslagskonvoluttene skal det benyttes forsendelseskonvolutter.


(9) Den siste uken før valgdagen skal forhåndsstemmegivningene ikke sendes som brevpost. Forhåndsstemmegivninger mottatt denne uken skal sendes på en måte som sikrer at stemmegivningene kommer inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen

Valgdirektoratet har, som til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, inngått avtale om spedisjon av forhåndsstemmer. Denne kan kommunene benytte seg av. Direktoratet kommer med nærmere informasjon om avtalen.

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.