ORDLISTE

ORDLISTE

Stemmegivning for velgere i karantene

Stemmegivning for velgere i karantene

Forhåndsstemmegivning for velgere i karantene

Under forhåndsstemmegivningen må velgere som er i karantene som følge av smitte med covid-19 stemme ved egne stemmesteder. Det er en åpning for at velgere i karantene kan stemme hjemme dersom de ikke kommer seg til disse stemmestedene, men dette er noe valgansvarlig i din kommune håndterer.

Kommunen skal ha et tilbud til velgere i karantene gjennom hele forhåndsstemmeperioden.

Velgere som møter opp for å stemme ved et karantenestemmested trenger ikke dokumentasjon på at de er i karantene. Øvrige velgere kan heller ikke nektes å stemme ved et karantenestemmested.

Egne forhåndsstemmesteder for velgere i karantene kan for eksempel være:

  • Utenfor et ordinært valglokale adskilt fra andre velgere, eller
  • Eget stemmested satt opp spesielt for velgere i karantene, for eksempel drive-in stemming, stemmebuss eller lignende løsninger.

Hva som gjelder i din kommune er bestemt på forhånd av valgstyret.

Ivaretakelse av smittevern under stemmegivning for velgere i karantene

Stemmegivningen skal foregå på en smittevernfaglig forsvarlig måte. På stemmesteder for velgere i karantene er det høyere risiko for smitte. Det er opp til kommunen om det i tillegg er iverksatt lokale tiltak for forebygging av smitte, så undersøk med valgansvarlig hva disse eventuelt er i din kommune.

Spesielt om ivaretakelse av hemmelig valg ved stemmegivning på drive-in stemmegivning

Det er viktig at prinsippet om hemmelig valg skal overholdes også ved karantenestemming. Det betyr at dere må organisere stemmegivningen på en slik måte at andre ikke ser hva velgeren stemmer.

Fremgangsmåte ved forhåndsstemmegivning

Som valgmedarbeider vil rutinen for å motta vanlig forhåndsstemmegivning variere avhengig av om velger er bosatt i kommunen eller ikke. 

Her finner du fremgangsmåte for mottak av stemmegivninger for velgere som er manntallsført i din kommune.

Du kan også oppleve at du må ta imot stemmegivninger i konvolutt. Dette gjelder som oftest når det kommer en velger som er bosatt i en annen kommune. En sjelden gang kan man også oppleve det følgende:

  • at det kommer en velger som ikke finnes i manntallet
  • at det kommer en velger som har stemt tidligere
  • at forhåndsstemmelokalet har mistet internettilgangen og dermed tilgangen til manntallet, eller at dere tar imot forhåndsstemmegivninger på et sted hvor dere ikke har tilgang til internett

Her finner du fremgangsmåten for mottak stemmegivninger i konvolutt. 

Ved ambulerende stemmegivning kan stemmegivninger tas imot enten rett i urne (ved tilgang til EVA), eller som konvoluttstemmer. Rutinene for mottak følger av lenkene over.

 

 

Fremgangsmåte ved stemmegivning på valgdagen

Kravet til eget stemmested for velgere i karantene ved valget i år, gjør at flere kommuner må ta i bruk alternativer til ordinære valglokaler for denne gruppen velgere. Dette kan for eksempel være:

  • Telt eller lignende som stemmested utenfor ordinært valglokale eller på eget sted
  • Drive-in stemming, der man avlegger stemme fra bil
  • Stemmebuss og/eller stemmebåt

Hvis du er usikker på hva din kommune tilbyr av slike steder, ta kontakt med valgansvarlig i kommunen.

Fremgangsmåten for mottak av stemmegivning på valgdagen finner du her. I enkelte tilfeller kan du oppleve at du må ta imot stemmegivninger i konvolutt. Her finner du en forklaring på når dere må ta imot en stemmegivning i konvolutt, og her finner du fremgangsmåten.  

Praktiske forhold vil kunne føre til at mottak av stemmegivningen vil måtte avvike noe fra den fremgangsmåten som det vises til over. Dersom det for eksempel mangler valgavlukke og manglende avkrysserbord, vil den praktiske fremgangsmåten kunne få flere likehetstrekk med ambulerende stemmegiving. I disse tilfellene vil fremgangsmåten endres ved at:

  • Velger får utlevert fullt stemmeseddelsett, og usett velger stemmeseddel. Hvis man har internettilgang, søker du opp velgeren i manntallet og krysser vedkommende av. Stemmeseddelen stemples, og velgeren legger denne i urnen. Hvis dere ikke har tilgang til internett, stemples stemmeseddelen. Velgeren legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddelkonvolutten legges sammen med valgkort i en omslagskonvolutt og limes igjen. Velgeren legger omslagskonvolutten i urnen
  • Stemmesedler som ikke benyttes skal legges i en konvolutt som limes igjen. Velger kan selv velge å beholde konvolutten med de ubrukte stemmesedlene eller gi denne til stemmemottaker. Gis konvolutten til stemmemottaker, skal vedkommende sørge for å destruere denne på en betryggende måte og informere velger om dette

Hvordan mottak av stemmegivninger er organisert for velgere i karantene på valgdagen, er bestemt av valgstyret. Ta derfor kontakt med valgansvarlig i din kommune for mer konkret informasjon om hvor og hvordan stemmemottak for velgere i karantene er organisert hos dere.

 

 

 

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.