ORDLISTE

ORDLISTE

Velgere i isolasjon

Ordningen med ambulerende stemmegivning utvides for velgere i isolasjon

Velgere som er pålagt isolasjon på grunn av covid-19 skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, isolert fra andre. Overtredelse av dette er straffbart. Stemmeberettigede som er i isolasjon kan dermed ikke stemme på ordinær måte i et valglokale.

Retten til å stemme er beskyttet av Grunnloven og menneskerettighetene. For at den enkeltes plikt til isolasjon ikke skal gripe inn i denne retten må det derfor legges til rette for at også velgere med isolasjonsplikt får mulighet til å stemme.

 

Forhåndsstemmeperioden

Velgere som er i isolasjon bør vente med å stemme til karantenetiden er over. Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Fristen for å søke er kl. 10.00 fredagen før valgdagen, og skal kunngjøres av valgstyret.

Ordinært fastsetter valgstyret fristen for ambulerende stemming innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget.

Praktiske konsekvenser av lovendringen

 • Velgere som er syke og uføre kan søke om å stemme hjemme frem til og med fredagen før valgdagen
 • I tillegg kan velgere som er pålagt etter smittevernloven på grunn av covid-19 søke om å stemme der de oppholder seg. Dette gjelder for eksempel velgere som oppholder seg i kommunen, men ikke er folkeregistrert bosatt i kommunen.
 • Velgere i isolasjon skal informere om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot.
 • Kommunen må veilede velgere i isolasjon som oppholder seg i kommunen. Dette gjelder retten til å stemme der de oppholder seg, fristen for å søke om ambulerende stemming, og veiledning til søknaden.
 • Søknaden kan ikke avslås av kommunen.
 • Søknadsfristen er kl. 10 på fredagen før valgdagen og fristen er lik for alle som søker om ambulerende stemmegivning i år. Kommunen skal kunngjøre denne fristen.

Hvordan tas stemmen imot i praksis?

Fremgangsmåten for å ta imot ambulerende stemmegivninger er forskjellig etter hvor mange stemmemottakere som brukes, og om det er tilgang til EVA.

To stemmemottakere

Dersom du har tilgang til EVA ved stemmegivning skal stemmegivningen registreres med kryss i manntall, og stemmeseddelen gå rett i urnen.

Uten tilgang til EVA må stemmegivningen tas imot i konvolutt, som for tidligstemmegivning.

Én stemmemottaker

Ved én stemmemottaker skal stemmen tas imot i stemmeseddelkonvolutt, som igjen legges i en omslagskonvolutt. Stemmegivningen prøves senere i kommunen av to valgmedarbeidere. Rutinen er lik som for tidligstemmegivning.

Loven Regelverk

§ 8-3 b. Ambulerende stemmegivning ved sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 2021.

 

 

Stemmegivning etter forhåndsstemmeperioden

Velgere som ikke kan avgi stemme i egnede lokaler på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Fristen for å søke er kl. 10.00 på valgdagen, og skal kunngjøres av valgstyret.

Endringen er en utvidelse av retten til å søke om ambulerende stemming for velgere som er i isolasjon grunnet covid-19. Disse velgerne kan søke på lørdagen og søndagen før valgdagen, og frem til kl. 10.00 på valgdagen. Ambulerende stemming kan foregå alle dagene. Endringen gjelder kun velgere som ikke får stemt i egnede lokaler på grunn av isolasjonsplikt.

Praktiske konsekvenser av lovendringen

 • Retten til å stemme hjemme etter forhåndsstemmeperioden gjelder kun for velgere som stemmer i den kommunen de er manntallsførte i.
  Paragrafen åpner for ambulerende stemmegivning hjemme både på lørdag og søndag før valgdagen, og valgdagen.
 • Alle stemmer som avlegges etter ny § 9-6 a skal mottas i konvolutt. Disse stemmene registreres som valgtingsstemmer, og skal behandles deretter.
 • Søknadsfristen for å stemme hjemme settes til kl. 10 på valgdagen. , på grunn av isolasjonsplikt.
 • Syke og uføre som normalt kan søke om ordinær ambulerende stemming, kan ikke søke etter denne ordningen. Det er kun åpnet for velgere i isolasjon og enkelte i karantene.

Hvordan tas stemmen imot i praksis?

Alle stemmegivninger som tas imot ved ambulerende stemmegivning skal tas imot i konvolutt, sendes sentralt hvor stemmene registreres og prøves.

Loven Regelverk

§ 9-6 a. Stemmegivning for velgere som er i isolasjon på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 2021

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.