ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Velgere med hemmelig adresse

Velgere med hemmelig adresse

Som et utgangspunkt skal alle stemmeberettigede innføres i kommunens manntall. Kommunens manntall er tilgjengelig via EVA. Det finnes likevel ett unntak: velgere med hemmelig adresse. 

Hvis en velger har sperret adresse (også kalt "kode 7") eller strengt fortrolig adresse ("kode 6") vil disse, etter Beskyttelsesinstruksen, ikke stå i kommunens manntall. Det betyr at når dere forsøker å søke opp en av disse velgerne i EVA, vil dere få beskjed om at vedkommende ikke finnes i kommunens manntall. Disse velgerne har likevel stemmerett, og skal få avgi sin stemme. 

For at dere skal kunne kontrollere at disse velgerne har stemmerett, vil Skatteetaten sende en særskilt manntallsliste over disse personene til kommunen. En slik liste vil kun sendes til kommuner som har velgere med kode 6 eller 7. Kun Skatteetaten har denne tilgangen, og Valgdirektoratet vet ikke hvilke kommuner som mottar en slik liste. Hvis din kommune ikke mottar en slik liste, betyr det at dere ikke har velgere i kommunen med hemmelig adresse. 

Beskyttede opplysninger

Informasjonen som fremkommer på listen over velgere med hemmelig adresse er strengt fortrolig, og skal ikke legges inn i EVA eller noe annet datasystem. Denne listen skal heller ikke kopieres, og skal ikke ligge sammen med utleggings- eller avkryssingsmanntall. Listen skal heller ikke distribueres til de som stiller liste ved valget. 

Denne informasjonen skal behandles med stor forsiktighet, og så få personer som mulig bør ha tilgang til denne listen. Listen skal oppbevares på et sikkert sted sentralt i kommunen, hvor kun nødvendig personale har tilgang til den. 

Hvis fylkesvalgstyret har behov for denne listen i sin kontroll, kan listen leveres til fylkesvalgstyrets leder etter avtale. De overnevnte hensynene gjelder også i fylkesvalgstyrets oppbevaring. 

Hvordan skal slike stemmegivninger tas imot?

Når velgerne med hemmelig adresse søkes opp i EVA eller i avkryssingsmanntallet, vil man ikke finne vedkommende. Velgerne dette gjelder vil imidlertid i forkant av valget motta et brev fra Kripos om at de har stemmerett, og hvordan de skal stemme. De vet derfor at de må avlevere sin stemme i konvolutt. Hvis en valgmedarbeider ikke finner en person i manntallet, og velgeren likevel ønsker å avgi sin stemme, er det derfor viktig at velgeren får lov til å avgi sin stemme i konvolutt. Dere som har tilgang til en liste over velgere med hemmelig adresse vil da kunne se på denne og godkjenne stemmegivningen. Det er viktig at dere har gode rutiner rundt dette, slik at man ikke feilaktig forkaster en stemmegivning. 

Stemmegivningen i valglokalet vil foregå slik:

  • Stemmemottaker må fylle ut et blankt valgkort med de opplysningene velgeren oppgir. Siden velgeren ikke er oppført i manntallet, må stemmemottakeren også fylle ut velgerens fødselsnummer slik at velgeren kan identifiseres i ettertid
  • Stemmemottaker stempler stemmeseddelen
  • Velgeren legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt
  • Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten og det utfylte valgkortet i en omslagskonvolutt
  • Velgeren legger omslagskonvolutten i urnen
  • Ved prøving må valgstyret sørge for at alle stemmegivninger avgitt av velgere som ikke finnes i manntallet, sjekkes opp mot den særskilte manntallslisten

Alle stemmegivninger skal registreres og prøves i EVA. Fordi informasjonen om velgere med hemmelig adresse ikke skal legges inn i EVA, må stemmegivningen registreres og godkjennes på en særskilt måte. Du kan lese mer om dette i brukerveiledningen under punktet "Registrering av stemmegivning i særskilt omslag".

Merk! Man skal aldri registrere reelle opplysninger på slike velgere. Legg inn fiktive opplysninger for videre behandling og prøving.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.