Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar rundt EVA Skanning

Hvorfor ender enkelte avkrysningsruter til verifisering selv om ingen avkrysning er gjort?

I enkelte tilfeller kommer avkrysningsruter til verifisering på tross av at ingen avkrysning er gjort. Denne problemstillingen gjør seg spesielt gjeldende for tofalsede / tredelte stemmesedler, men kan også forekomme på enfalset / todelt stemmeseddel.

Årsaken er samspillet mellom mekanikk og stemmeseddelstørrelse i tillegg til tolkning. Spesielt lange stemmesedler som må mates inn med kortsiden først gjør sannsynligheten for små forskyvninger større. Ved forskyvning vil potensielt deler av rammen til avkrysningsruten leses som innsiden av boksen der rettelser gjøres. I de tilfeller der dette skjer kan det forekomme at en avkrysningsrute uten innhold kommer til verifisering.

 

Hvordan leser EVA Skanning håndskrift, og vil det skje endringer i programvaren i år?

EVA Skanning leser håndskrift i henhold til eksemplet i veiledningen for utfyllingen av slengerfeltet på stemmeseddelen.

Navnet på kandidaten må føres opp med tydelige blokkbokstaver. Det betyr at dersom du har en N som ser ut som en W, en A som har fått en ekstra strek, bokstaver som går over i hverandre, en L med kurve og lignende, så kommer seddelen til manuell verifisering. Hvis velgeren har skrevet navnet i slengerfeltet i henhold til veiledningen på stemmeseddelen, vil EVA Verifiser foreslå kandidatnavn. Dette sørger for at den manuelle verifiseringen ikke tar unødig lang tid.

Programvaren blir ikke ytterligere oppdatert i forhold til slengertolkninger i 2019.

 

Hvorfor kommer ikke en krusedull i stempelfeltet til verifisering?

For å godkjenne en stemmeseddelen stiller valgloven §10-3 krav om at stemmeseddelen skal stemples med et offentlig stempel. Valgloven gir ikke føringer for utforming av stempelet. Derfor er det variasjoner i størrelse og utforming av et stempel fra kommune til kommune. Stempelfeltet blir derfor kontrollert ved å sjekke "fyllingsgrad" i EVA Skanning. Det vil si at EVA Skanning sjekker om stempelruten er fylt med en markering av en eller annen form.

Dersom noen har skrevet/tegnet i stempelfeltet må dette kontrolleres under urne- eller foreløpig telling. Slike sedler må sendes til manuell verifisering i EVA Verifiser, jfr. neste kulepunkt.

 

Hvordan markerer jeg seddelen slik at den kommer til manuell verifisering?

I enkelte spesielle tilfeller kan velger ha gjort endringer som ikke faller innenfor de felt som EVA Skanning leser. Variasjonsmulighetene her er mange, men eksempler er endringer i feltet for partinavn, store kryss eller haker som går over større deler av stemmeseddelen, eller som nevnt over, at noen har tegnet i stempelfeltet. For å sikre velgers intensjon med markeringen, må det sikres at disse sedlene kommer til manuell verifisering. Dette gjøres ved å sette et merke over et av sifrene i stemmeseddelnummeret på stemmeseddelen med en mørk sprittusj under den foreløpige manuelle opptellingen. Se eksempel på bildene under. Markerer du slik vil alle disse sedlene komme til manuell verifisering ved skanning av stemmeseddelen. OBS – pass på at det ikke ligger andre stemmesedler under seddelen du skal markere på grunn av gjennomslag fra sprittusjen.

Her er et eksempel:

 Skanning1.png

Skanning2.jpeg

Hvilken retning bør stemmesedlene legges inn i skanneren?

Det anbefales å skanne med innsiden av seddelen opp, det vil si med partifeltet opp, for å få korrekt lesing av seddelen i forhold til kontrastinnstilling (med utgangspunkt i problemer med avlesning av svakt stempelavtrykk.

For 2-delt seddel anbefaler vi at man legger sedlene inn i skanneren med partinavnet inn mot skanneren:

 Skanning3.jpeg

For 3-delt seddel anbefaler vi at man legger sedlene inn slik at partinavn er til høyre:

 Skanning4.jpeg


Hva gjør vi dersom en kandidat på et godkjent listeforslag likevel ikke er valgbar?

Valgmyndighetene lokalt fastsetter en frist for erklæringer om fritak. Oversittes denne fristen, vil retten til å kreve seg fritatt normalt bortfalle. Godkjenning av listeforslag skal skje senest 1. juni, jamfør valgloven §6-6 (2), Det vil si 3. juni i 2019, jamfør § 15-5.

Som hovedregel kan det ikke gjøres endringer på listeforslaget etter at listeforslaget er godkjent av valgstyret. Valgstyrets vedtak kan imidlertid påklages. Klagefristen er 7 dager, jamfør § 6-8.

I de tilfeller der kandidaten ikke er valgbar på valgdagen, skal kandidaten sees bort i fra ved kandidatkåringen, jamfør  §11-12 (2).

Det forekommer at listekandidat(er) avgår ved døden etter at listene er godkjent. Hvordan dette håndteres er beskrevet i valghåndboken kapittel 7.10.3.


Hvem er utelukket fra valg?

Valgloven § 3-3 har regler om valgbarhet ved fylkestings- og kommunestyrevalg.
Bestemmelsens tredje ledd lister opp hvem som er utelukket fra valg. Dette er fylkesmann og
assisterende fylkesmann og den som i vedkommende kommune eller fylkeskommune
innehar bestemte stillinger. For sistnevnte gruppe er begrunnelsen for å utelukke disse fra
valg at de står sentralt i forberedelsen av de vedtak som skal treffes disse organene. Det
anses som prinsipielt uheldig at en og samme person opptrer i samme sak både som
administrator og folkevalgt.

Det følger av bestemmelsens femte ledd at det er ansettelsesforholdet på det tidspunktet
kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon som er avgjørende for valgbarheten. Det er et
vilkår at stillingen fratres før kommunestyret eller fylkestinget blir konstituert. Det er ikke
tilstrekkelig med permisjon fra stilingen, jf. Ot.prp. nr. 45 (2001–2002) s. 150.

Dersom en kandidat ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring
fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller
kommunestyret trer i funksjon, jf. valgloven § 6-4 bokstav d)

Spørsmål og svar rundt stikkprøvekontroll

Hva gjør man med de kassene som bare består av ett parti?
Det er i utgangspunktet ikke noe i veien for at en kasse som går til stikkprøvekontroll kun består av partisedler fra ett parti, da hensikten er å se etter systematiske avvik. Dette vil også være mulig dersom stikkprøvekontrollen består av en kasse med ett parti. Valgdirektoratet mener imidlertid det er en fordel at en stikkprøvekontroll gjøres for flere partier. I tilfeller hvor man har kasser bestående av ett parti, anbefaler Valgdirektoratet at det utføres stikkprøver med flere kasser i en opptellingskategori.


Hvordan skal man dokumentere?
Valgdirektoratet anbefaler at stikkprøvekontrollen dokumenteres grundig, og at dokumentasjonen legges ved som et vedlegg til valgstyrets møtebok (protokoll). På denne måten vil valgstyret få en oversikt over arbeidet som gjøres for å avdekke eventuelle feil og avvik. Valgdirektoratet har laget en tabell for dokumentasjon som kommunene og fylkeskommunene kan benytte om de ønsker. Denne finnes her: Dokumentasjonsskjema for stikkprøvekontroll.xlsx.


Må man foreta stikkprøve for alle opptellingskategorier og alle stemmekretser?
Det er opp til kommunene og fylkeskommunene hvordan de velger å gjennomføre stikkprøvekontrollen. Valgdirektoratet anbefaler imidlertid at man foretar stikkprøver på alle opptellingskategorier og for alle stemmekretser.


Hvordan sørge for at du velger riktig kasse til stikkprøve (hvordan vite at du sitter med riktige sedler foran deg), og hvilken rekkefølge ligger bunken i (skal du begynne nederst eller øverst)?

Når du starter opp EVA Stikkprøve, vil du få opp et bilde hvor du skanner en strekkode. Dette er samme strekkode som benyttes under EVA Skann. Sørg derfor for at strekkodelappene er festet på kassene, slik at du skanner riktig strekkodelapp. For å se hvilken vei du skal starte i bunken, må du sammenligne stemmeseddel-ID som du ser på skjermen mot stemmeseddelen du har øverst i bunken. Hvis disse korresponderer har du bunken rett vei, hvis ikke må bunken snus.

 

Hva gjør jeg med avvik etter manuell verifisering?
Stikkprøven skal kontrollere systematiske feil ved EVA Skanning og har ikke til hensikt å kontrollere en ansatt sine valg under manuell verifisering. Kommunen må selv vurdere hvilket nivå som er akseptabelt for slike avvik. Dersom avviket ikke aksepteres, må kassen telles på nytt.

 

Hva gjør jeg med systematiske avvik etter maskinell verifisering?
Vurder avvik og forsøk å finn årsak til avviket. En eventuell ny maskinell telling skal gjennomføres med annen skanner og annet personale, i henhold til teknisk veileder for EVA Skanning.

 

Hva betyr systematiske avvik i EVA Skanning?
Kontroll av systematiske avvik betyr at kommunen skal kontrollere om EVA Skanning er manipulert til å tolke systematiske feil.

 

Hvorfor kan vi ikke gjennomføre stikkprøve før kassen er ferdig verifisert?

EVA Skanning leser maskinelt de stemmesedlene hvor parti og rettelser utført på stemmeseddelen entydig kan tolkes etter regelverket. Stemmesedler som avviker fra dette må vurderes manuelt av en verifiserer.

En kasse vil inneholde sedler med begge deler. Før du gjennomfører stikkprøven, kan du ikke vite hvilke sedler som er tolket maskinelt og deretter plukke ut disse. Du må derfor gå gjennom hele kassen.  I tillegg viser stikkprøven en samlet oversikt over alle sedlene i kassen.

For å kunne få et resultat for partifordelingen i kassen, må både de som leses maskinelt eller de som verifiseres manuelt tas med.

Når du gjennomfører stikkprøver av rettelser, er hensikten å se maskinell lesing av stemmesedler. Da hopper du over stemmesedler som er manuelt verifisert. 


Hvor finner jeg oversikt over roller i EVA Admin?

En bruker må tildeles en rolle før du får lov til å opprette han/ hun i EVA Admin.

I rollematrisen under får du en oversikt over alle roller og hvilke tilganger disse har i EVA Admin og EVA Skanning.   

https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/Veiledning/Forberedelser/default.aspx?NameId=Opprett_ny_bruker&BID=45&Prosess=Grunnlagsdata&k=&type=&v=

Hva ligger i rollen delegert fullmakt?

Det har blitt opprettet to nye roller i EVA, «delegert fullmakt kommune» og «delegert fullmakt fylkeskommune». Disse rollene fylles av de som kommunene/fylkeskommunene har utpekt som administrativt ansvarlige for valget. Rollene er opprettet for at Valgdirektoratet skal ha en oversikt over nøkkelpersoner for valggjennomføringen. Det er disse personene som mottar informasjon fra Valgdirektoratet i beredskapssituasjoner eller lignende.

Rollen «delegert fullmakt» har ingen systemfunksjonalitet i EVA. Rollen vil være synlig i EVA for vedkommende som har fått rollen tildelt, men den er ikke klikkbar. Det er bare Valgdirektoratet som kan oppdatere eller gjøre endringer på denne rollen i EVA.
Kommunene/fylkeskommunene kan fremdeles endre eller legge til personer med rollen «valgansvarlig kommune» eller «valgansvarlig fylkeskommune» på egenhånd i EVA.

Hvordan endre hvem som har rollen «delegert fullmakt»

Dersom en endring av valgansvarlig i kommunen/fylkeskommunen også innebærer at man ønsker å bytte den som har blitt utpekt som administrativt ansvarlig (Rollen «delegert myndighet»), må dette meldes inn eksplisitt via følgende rutine:

  1. Ta kontakt med Valgdirektoratet via hjelp@valg.no
  2. Kommunen/ fylkeskommunen vil få tilsendt svarbrev som skal påføres informasjon om ny person med delegert fullmakt og hvem som skal erstattes
  3. Svarbrevet skal signeres av øverste ansvarlig i kommunen og sendes som brevpost

Hvordan får jeg tilgang til EVA Admin?

Du må være registrert som bruker i EVA og ha installert et sertifikat på maskinen. Kommunen/fylkeskommunen har pekt ut nøkkelpersoner for valggjennomføringen. Disse er lagt inn som brukere i EVA, og skal ha mottatt e-post med lenke til kommunen/fylkeskommunen sitt sertifikat og en SMS med kommunen/fylkeskommunen sitt passord. 

Om du er valgansvarlig og ikke har mottatt dette, ta kontakt med brukerstøtten på hjelp@valg.no. Dersom du har fått tildelt en rolle av valgansvarlig i kommunen. Ta kontakt med denne personen for å få tilgang til passord og sertifikat.

Brukerveiledning for installasjon av sertifikatet finner du her.

Hvorfor må vi bruke det nye kommunenummeret?

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres som at kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen fra 1.1. 2020 allerede har funnet sted.

Vår brukerstøtte har fått en del spørsmål om hvorfor man må ta i bruk nye kommune- og fylkesnummer selv om kommunen ikke er direkte påvirket av kommune- og regionreformen. Dette er fordi EVA Admin er bygget opp etter ny kommune- og fylkesstruktur. Du finner bare det nye fylke- og kommunenummeret i EVA.

Dette får noen praktiske konsekvenser, for eksempel i forbindelse med trykk av stemmesedler. Når trykkeriet henter ut trykkfiler fra EVA Admin er det det nye kommunenummeret eller fylkeskommunenummeret som ligger ved. Dersom trykkeriet får bestillinger fra dere knyttet til det gamle kommunenummeret eller fylkeskommunenummeret vil dette ikke stemme overens med informasjonen i filene trykkeriet henter ut.

Hva er retningslinjene for partiers og andre forslagsstilleres adgang til å bestille uttrekk fra manntallet?

Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for valgkretsen. Dette må bestilles av valgstyret i kommunen innen den fristen valgstyret setter. Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.

Les mer om retningslinjene på temasiden for manntall.

Hvor finner jeg mal til vedlegg til listeforslag?

Valgloven § 6-4 fastsetter i bokstav a at listeforslagene skal ha med en oversikt over kandidatenes fødselsdato.

Vedlagte fil kan benyttes til dette formålet og kan med fordel oversendes til partiene sammen med skjema til listeforslag. Listeforslagene skal leveres etter krav til behandling av listeforslag. Ved elektronisk mottak av denne filen kan kommunene importere kandidater direkte inn i et registrert listeforslag i valgsystemet EVA Admin for videre behandling av listeforslaget. Merk at dette er et vedlegg til listeforslag, ikke en erstatning til overnevnte skjema til listeforslag.  

ListeforslagMal_EVA.xlsx

Se brukerveiledning for import av listeforslag; https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/Veiledning/Forberedelser/default.aspx?NameId=Rediger listeforslag - Last opp kandidatliste&BID=36&Prosess=Listeforslag&k=&type=&v=

Hvordan ser forsendelseskonvolutten ut og hvor kan vi skaffe den?

Valgloven regulerer ikke hvordan forsendelseskonvolutten skal se ut.

Dere kan bruke kommunens egne konvolutter eller bestille konvolutter fra leverandrør.

Vær oppmerksom på at Posten er opptatt av at avsenderkommunen sikrer at sendingen er korrekt adressert med mottakerkommune og postadresse. For å unngå feilsortering og forsinkelser er det viktig at konvoluttens forside kun inneholder adresseopplysninger. Eksempel_forsendelseskonvolutt.jpg

Hvor kan kommunene bestille klistrelapper til stemmeseddelbokser i valgavlukket?

​Ta kontakt med Blindeforbundets trykkeri:

tlf. 55 54 69 10
e-post: trykkeriet@blindeforbundet.no

Kan velgere få hjelp inne i valgavlukket?

​Dersom en velger har behov for hjelp til å avgi stemme, har vedkommende krav på hjelp fra stemmemottakeren. Velgere med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan i tillegg peke ut en ekstra hjelper - etter eget valg - blant dem som er til stede (valgloven §§ 8-4 og 9-5). Det er velgeren selv som skal peke ut den ekstra hjelperen. For å beskytte velgere mot utilbørlig press skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når velgere mottar hjelp ved stemmegivningen. Eventuelle medhjelpere skal gjøres oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Valgfunksjonæren har også taushetsplikt.

Er kommunene pliktig til å tilrettelegge for lokale folkeavstemninger som avvikles i andre kommuner?

​Kommunene er ikke pliktige til å tilrettelegge for lokale folkeavstemninger som avvikles i andre kommuner. Dersom velgere selv har med stemmeseddel og avgir stemme, tas denne imot på ordinær måte.

DRIFTSMELDING

Kjente feil i EVA Admin

b35a959b - Ved behandling av listeforslag: Oppstår ved kontroll av listeforslaget mot manntallet og andre lister. Skyldes at samme person er registret med underskrift på et listeforslag to ganger. 

Løsning: Se gjennom alle underskrifter manuelt. Finn den underskriften som ikke er validert med personnummer. Kontroller at denne personen allerede er registrer med en underskrift. Slett en av underskriftene (oppdatert 05.04.19)

---------------------------------------------------------

ad9aeb80 - Ved behandling av listeforslag: Oppstår når flere personer i kommunen legger inn underskrifter til samme listeforslag (samtidighetsproblem).  

Løsning: Et listeforslag kan kun behandles av en bruker i fylkeskommunen/ kommunen av gangen. Det er ikke mulig å samarbeid om behandling av samme listeforslag i EVA Admin. Ta kontakt med Valgdirektoratet for bistand (oppdatert 05.04.19)