ORDLISTE

ORDLISTE

Delegering av valgstyrets myndighet

Her kan du lese mer om hvilke oppgaver valgstyret kan delegere til deg som valgansvarlig og hvilke oppgaver valgstyret selv må ha ansvar for.
1
Hvorfor bør du få delegert fullmakt?

Det er fylkesvalgstyret som er ansvarlig for gjennomføringen av valg i valgdistriktet. Det betyr at i utgangspunktet må alt tas opp og besluttes i fylkesvalgstyret dersom du ikke får delegert fullmakt. For at din jobb som valgansvarlig skal bli enklere, er det derfor en fordel å skaffe deg en oversikt over hva som må tas opp i fylkesvalgstyret og hva du kan få delegert fullmakt til å gjøre på administrativt nivå. På denne måten unngår du at fylkesvalgstyret må møtes hver gang det skal fattes en avgjørelse om noe administrativt knyttet til valggjennomføringen i valgdistriktet. 

2
Hva kan ikke delegeres?

Når fylkesvalgstyret skal gi delegert fullmakt til noen andre, skiller vi mellom prinsipielle og ikke-prinsipielle saker. Prinsipielle saker krever alltid vedtak i fylkesvalgstyret og kan ikke delegeres til andre. Fylkesvalgstyret kan også bestemme at de ønsker å fatte vedtak i saker som oppfattes som ikke-prinsipielle. Fylkesvalgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i valgdistriktet og er dermed også ansvarlig for å avgjøre hva som skal delegeres av fullmakter. 

Dette er eksempler på saker som er prinsipielle og hvor valgstyret må fatte vedtak:

 • fastsette frister
 • godkjenne listeforslag
 • behandle fritakssøknader
 • behandle forkastelserb
 • godkjenne valget/ valgoppgjøret (møteboken)
 • behandle klager ved valget
3
Hva kan delegeres?

Alt som ikke er prinsipielt kan delegeres til administrativt ansatte i fylkeskommunen. For å få en tydelig ansvarsfordeling anbefaler Valgdirektoratet at dere forbereder en sak for fylkesvalgstyret hvor det fremkommer tydelig hvilke saker valgstyret skal ta stilling til, og hvilke saker eller områder det gis delegert fullmakt til noen administrativt ansatte. Det bør også være tydelig hvor langt den delegerte fullmakten gjelder. 

Eksempler på oppgaver som kan delegeres, og som dermed ikke ikke krever vedtak i fylkesvalgstyret, kan være:

 • rekruttere valgmedarbeidere
 • bestemme avlønning
 • sette opp arbeidstider
 • legge inn opptellinger i EVA
 • holde kontakt med forslagsstillere
 • praktisk saksbehandling av listeforslag
Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.