ORDLISTE

ORDLISTE

Delegering av valgstyrets myndighet

Her kan du lese mer om hvilke oppgaver valgstyret kan delegere til deg som valgansvarlig og hvilke oppgaver valgstyret selv må ha ansvar for.
1
Hvorfor bør du få delegert myndighet?

Det er valgstyret som er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen. Det betyr at i utgangspunktet må alt tas opp og besluttes i valgstyret dersom du ikke får delegert myndighet. For at din jobb som valgansvarlig skal bli enklere, er det derfor en fordel å skaffe deg en oversikt over hva som må tas opp i valgstyret og hva du kan få delegert myndighet til å gjøre på administrativt nivå. På denne måten unngår du at valgstyret må møtes hver gang det skal fattes en avgjørelse om noe administrativt knyttet til valggjennomføringen i kommunen. 

2
Hva kan ikke delegeres?

Når valgstyret skal delegere myndighet til noen andre, skiller vi mellom prinsipielle og ikke-prinsipielle saker. Prinsipielle saker krever alltid vedtak i valgstyret og kan ikke delegeres til andre. Valgstyret i kommunen kan også bestemme at de ønsker å fatte vedtak i saker som oppfattes som ikke-prinsipielle. Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen og er dermed også ansvarlig for å avgjøre hvilke oppgaver som skal delegeres. 

Dette er eksempler på saker som er prinsipielle og hvor valgstyret må fatte vedtak:

 • fastsette frister for kommunen
 • vedta stemmesteder, stemmekretser og åpningstider
 • vedta organiseringen av valggjennomføringen (opptellingsmåte)
 • godkjenne listeforslag
 • behandle fritakssøknader fra kandidater
 • oppnevne stemmemottakere/ stemmestyre
 • behandle forkastelser
 • godkjenne valget/ valgoppgjøret (møteboken)
 • behandle klager ved valget
3
Hva kan delegeres?

Alt som ikke er prinsipielt kan delegeres til administrativt ansatte i kommunen. For å få en tydelig ansvarsfordeling anbefaler Valgdirektoratet at dere forbereder en sak for valgstyret hvor det fremkommer tydelig hvilke saker valgstyret skal ta stilling til, og hvilke saker eller områder det gis delegert fullmakt til noen administrativt i kommunen. Det bør også være tydelig hvor langt den delegerte fullmakten gjelder. 

Eksempler på oppgaver som kan delegeres, og som dermed ikke krever vedtak i valgstyret, kan være:

 • rekruttere valgmedarbeidere
 • bestemme avlønning
 • sette opp arbeidstider
 • rigge valglokaler
 • skrive ut utleggingsmanntall
 • avtale med partier som ønsker kopi av manntall
 • lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell
 • distribuere valgmateriell til valglokaler
 • registrere stemmegivninger i EVA
 • legge inn opptellinger i EVA
 • holde kontakt med forslagsstillere
 • praktisk saksbehandling av listeforslag

 

4
Om delegert fullmakt og endringer

Personer med delegert fullmakt har et administrativt ansvar for valggjennomføringen, er Valgdirektoratets kontaktperson, og utpekes av øverste ansvarlige leder i kommunen/fylkeskommunen. Det er opp til valgstyrene å avgjøre innholdet i, og omfanget av, den delegerte fullmakten.

Fristen for å registrere delegert fullmakt i Altinn er utløpt. Dersom kommunen har endringer i personer med delegert fullmakt eget skjema benyttes.

Sist oppdatert: 11.01.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.