ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Mer om manntall

Dette er en fordypningsartikkel om manntall. Artikkelen går grundigere gjennom temaet enn temasiden.

Introduksjon

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Informasjon fra Folkeregisteret ligger til grunn for manntallet. Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ansvaret for oppretting av manntallet og bearbeiding av de oppdateringer som blir overført fra Skatteetaten (SKE). Dette ansvaret er delegert til Valgdirektoratet. Manntallet blir tilgjengelig gjennom valgadministrasjonssystemet EVA.

Skjæringsdato

Det er informasjon fra folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor velgeren er manntallsført og har stemmerett er derfor avhengig av i hvilken kommune vedkommende er folkeregistrert bosatt per 30. juni hvert valgår. Dette kalles skjæringsdato. Dersom en velger melder flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har vedkommende stemmerett i sin gamle bostedskommune. Ved flytting før 30. juni i valgåret vil vedkommende ha stemmerett i sin nye bostedskommune. 

Det er den datoen folkeregisteret mottar melding om flyttingen som er avgjørende, ikke den faktiske flyttedatoen. Dette innebærer at det er uten betydning for velger om folkeregisteret ikke er helt oppdatert med hensyn til flyttemeldinger som er mottatt innen 30. juni. Dette kan blant annet medføre at velger får valgkort med gamle opplysninger. Når folkeregisteret oppdateres med aktuell flyttemelding strykes velgeren i fraflyttingskommunen manntall og føres inn i tilflyttingskommunens manntall. Dette skjer automatisk i EVA.

Foreløpig manntall

Folkeregistermyndigheten skal stille et uttrekk av folkeregisteret per 2. januar i valgåret til disposisjon for kommuner og fylkeskommuner, som har behov for tilgang til manntallsopplysninger før skjæringsdatoen for å kunne kontrollere valgbarheten til de foreslåtte kandidatene og underskriftene på valglistene før disse skal godkjennes per 1. juni. Kommunene har også behov for å vurdere stemmekretsinndelingen, og kan bruke det foreløpige manntallet for å se antall stemmeberettigede per krets. Dette er ikke et endelig manntall, og det vil forekomme endringer frem til det endelige manntallet er klart etter 10. juli i valgåret.

Det foreløpige manntallet leveres direkte fra SKE til EVA, og ligger i systemet til åpning, og er tilgjengelig for kommunene og fylkeskommunene med en gang de får tilgang til EVA.

Velger bosatt i utlandet

Hovedregelen for velger som er bosatt i utlandet er at vedkommende er innført i manntallet. Ved mer enn ti års botid i utlandet vil velgeren derimot måtte søke om innføring i manntallet i den kommunen vedkommende sist var folkeregistrert bosatt i. Søknad om innføring i manntall sendes som regel med stemmegivningen når vedkommende stemmer i utlandet. Valgstyrene har ansvaret for å føre velgere som har vært bosatt utenfor landet i mer enn ti år inn i manntallet når de mottar velgerens søknad.

Velger bosatt på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen på fastlandet der vedkommende sist var folkeregisterført som bosatt.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand vil automatisk innføres på korrekt sted i manntallet.

Søknad om innføring i manntall

Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Det er ikke nødvendig med noen attestasjon av statsborgerskapet. I de fleste tilfeller vil søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagskonvolutten som brukes ved utenriksstemmegivning. Søknaden kan også fremmes i et eget brev. En underskrift skal anses som tilstrekkelig søknad for innføring i manntallet. Mangler det en underskrift, kan ikke velgeren føres inn i manntallet. Feilsendte søknader må videresendes til rett kommune.

Valgdirektoratet har laget skjema som kan brukes dersom disse velgerne oppsøker et valglokale i kommunen:

Når valgstyret mottar søknad om innføring skal opplysningene i søknaden legges til grunn og vedkommende føres inn i manntallet dersom velgeren sist var folkeregisterført i den aktuelle kommunen. Valgstyret må først kontrollere søkerens opplysninger med hensyn til hvor vedkommende sist var folkeregisterført som bosatt.

Fristen for å søke seg inn i manntallet er innen klokken 17.00 dagen etter valgdagen.

Utleggingsmanntall

Så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 30. juni, skal valgstyret legge manntallet ut til offentlig ettersyn. Det er ikke fastsatt noen bestemt dato for utleggingen, men det skal skje så snart det lar seg gjøre. Utleggingsmanntallet skal ligge ute for offentlig ettersyn til og med valgdagen.

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.

Utleggingsmanntallet skal kun inneholde navn, adresse, fødselsdato, og eventuelt manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte. Utleggingsmanntallet blir tilgjengelig for kommunene i EVA.

Utlevering av manntallskopier

Alle som stiller liste ved valg har rett til ett gratis eksemplar av manntallet. Det er imidlertid et krav at de bestiller dette innen den frist valgstyret setter. Forslagsstillerne må gjøres oppmerksom på den fristen valgstyret har vedtatt. Dette kan skje ved kunngjøring eller direkte henvendelse til forslagsstillerne. Fristen skal gjøre det mulig for valgstyret å foreta en samlet bestilling.

Krav om manntallseksemplarer må fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune. Til fylkestingsvalg og stortingsvalg må således krav fremmes overfor valgstyrene i de ulike kommunene i valgdistriktet.

Forslagsstillerne har ikke krav på mer enn ett eksemplar av manntallet. Det er imidlertid ikke noe i veien for at de kan få tilgang til flere eksemplarer dersom de selv bærer omkostningene knyttet til dette. Forslagsstillerne har videre mulighet til å be om et utdrag av manntallet over bestemte grupper velgere, dersom de selv betaler for det. Typisk kan de be om oversikt over førstegangsvelgere.

Manntallseksemplaret hentes ut av EVA som en .xlsx-fil. EVA tilbyr ikke tilpassing av materialet på bestilling, noe som innebærer at kommunen selv må bearbeide filen.

Valgstyret må holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer, ettersom de skal sørge for at de leveres tilbake senest innen to år. 

Valgstyret bør sørge for at de som får manntallseksemplarer gjøres kjent med de overnevnte kravene.

 

Retningslinjer for utlevering av manntall
Registrerte politiske partiers og andre forslagsstilleres adgang til å bestille uttrekk fra manntallet og til bruk av opplysningene
(partiservice)

  • Forslagsstiller som har fått godkjent en valgliste i fylkeskommunen kan be den enkelte kommune om oppgaver over bestemte grupper velgere (typisk førstegangsvelgere).
  • Eventuelle kostnader dette vil påføre kommunen skal dekkes av forslagsstiller.
  • Materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til politiske formål. Det er ikke adgang til å overlate manntall til utenforstående med mindre formålet er politisk bearbeiding. Med utenforstående menes de som ikke er medlem av eller har en tilknytning til partiet/gruppen. Dette er ikke til hinder for at partiene lar ikke-medlemmer - for eksempel en datasentral - få tilgang til opplysningene i manntallet for å bearbeide opplysningene til partiets/gruppens formål.
  • Uttrekk av manntallet skal ikke benyttes til kommersielle formål.
  • Manntallsopplysninger eller opplysninger som er basert på manntallet skal ikke selges eller lånes ut.
  • Det er ikke adgang til å koble manntallet til andre offentlige registre.
  • Bestillinger skal sendes til valgstyret i kommunen. Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.
  • Opplysningene skal kun gis ut i papirform.
  • Utlevert materiale, med unntak av klebeetiketter, skal leveres tilbake til valgstyret innen den frist valgstyret setter.

Kommunene må ha en person som er ansvarlig for utlevering av opplysningene og som sørger for at forslagsstillerne blir gjort kjent med retningslinjer for bruk av opplysningene.

 

Oppdatering av manntallet frem mot valgdagen

Manntallet oppdateres basert på meldinger fra Skatteetaten (SKE) frem til lørdag før valgdagen. Dette gjøres automatisk i EVA.

Valgstyrene har likevel ansvar for å oppdatere manntallet med eventuelle manuelle endringer som ikke kommer via oppdateringene fra SKE. Dette gjelder kun innføring av norske statsborgere som har bodd i utlandet i mer enn ti år og som søker og avgir stemme frem til og med fristen kl 17.00 dagen etter valgdagen, samt retting av feil etter klage som ikke er en del av oppdateringene.

Krav om retting av feil, oppdaget feil eller klage

Det er ikke ofte det forekommer feil i manntallsutkastene, men det kan selvsagt ikke utelukkes. Merk at krav om retting av eventuelle feil ikke gjelder for velger som har flyttet etter 30. juni. At noen flytter etter skjæringsdato og dermed står manntallsført i en annen kommune enn der vedkommende er folkeregisterført som bosatt på valgdagen, er ikke en feil. Det er ikke adgang til å føre manntallet i strid med folkeregisteropplysninger på dette tidspunktet.

Dersom manntallet ikke er i overensstemmelse med folkeregisteropplysningene, må valgstyret rette dette så snart det blir oppmerksom på feilen. Dette gjelder både på bakgrunn av krav om retting eller om valgstyret selv er blitt oppmerksom på feilen. Om feilen kan rettes via overføringer fra SKE til EVA skal ikke valgstyret selv foreta rettingen i manntallet, men melde feilen til SKE.

Om manntallet legger til grunn feil opplysninger vil manntallsføringen være ugyldig. Dersom valgstyret ikke etterkommer et krav om retting i manntallet, vil det således være en feil ved valgavviklingen, som kan påklages etter de alminnelige klagereglene. Manntallet må oppdateres dersom klagen tas til følge. Like fullt kan uenighet med hensyn til om vedkommende velger har stemmerett eller ikke, påklages.

Underretning til velgere som berøres av oppdateringer

Valgstyret skal sende melding til velgere som berøres av endringer i manntallet når endringene skyldes innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil. Dette skal gjøre for at velgerne skal vite hvor de er stemmeberettiget.

Dersom oppdateringen skjer på bakgrunn av forhold som ikke velgeren har foranledning til å tro annet enn hva som faktisk er tilfelle, er det ikke nødvendig å varsle velgeren.

Manntall og valgkort

Valgkort skal sendes ut til alle stemmeberettigede som er innført i manntallet i kommunen, og som er registrert med bostedsadresse innenriks. Unntak er gjort for de som er bosatt på Svalbard og Jan Mayen. 

Det er manntallet per 10. juli som legges til grunn for produksjon av valgkort. Dette innebærer at det kan oppstå avvik mellom informasjon på valgkort og velgers reelle manntallsføring dersom flyttemelding som er levert innen skjæringsdatoen ikke har blitt behandlet i folkeregisteret.

Manntall på valgdagen

Kommunen kan velge mellom å bruke elektronisk manntall eller papirmanntall på valgdagen. I forhåndsstemmeperioden bruker alle elektronisk manntall.

Elektronisk manntall

Det elektroniske manntallet er et oppdatert online manntall som benyttes når en stemme avgis. EVA gir alle kommuner tilgang til et elektronisk landsdekkende manntall. Med elektronisk manntall skal stemmegivningen godkjennes i det den blir avgitt og velger krysses av i manntallet. Dette betyr at avkryssingsmanntallet kan skrives ut ferdig avkrysset for godkjente forhåndsstemmer.

Med elektronisk manntall kan velger avlegge stemme i en annen stemmekrets enn der velgeren er manntallsført uten at stemmegivningen må tas imot som en fremmedstemme. Det er heller ikke nødvendig med roder. Valgtingstemmer kan prøves samlet, samtidig som at antall manntallskryss blir automatisk registrert.

Det kan skje at manntallet midlertidig vil være utilgjengelig for stemmemottaker når velgeren ønsker å avgi stemme, for eksempel på grunn av strømbrudd. Her vil det ikke være mulig å krysse velgeren av i manntallet og godkjenne stemmegivningen. Stemmemottaker må derfor følge prosedyren for beredskap og ta imot stemmegivningen i stemmeseddelkonvolutt, som sammen med valgkort legges i en egen beredskapskonvolutt.

Papirmanntall

Papirmanntall/avkryssingsmanntall til bruk i stemmelokalene på valgdagen er ikke tilgjengelig før alle forhåndsstemmegivningene er prøvd. Manntallet er først tilgjengelig for alle kommuner med papirmanntall lørdag kl. 09.00, og gjøres tilgjengelig i EVA for utskrift.

Avkryssingsmanntallet skrives ut per krets, hvor «0000 Hele kommunen» er en oversikt over manntallsførte som ikke tilhører en av valgkretsene.

Om kommunen bruker papirmanntall må stemmer som avgis i en annen krets enn velgers stemmekrets håndteres som en fremmedstemme. Videre kan kretser deles inn i roder, og stemmestyret må telle opp kryss i manntallet fra papirmanntallet og føre dette manuelt inn i EVA.

Etter valget - arkivering og kassering

Alt valgmateriell skal, etter valget er over, behandles i henhold til arkivlovens bestemmelser og forskrift til arkivloven. Avkryssede manntallslister skal oppbevares til to valgperioder er utløpt før det kasseres på en betryggende måte. Ubrukte manntallseksemplarer kan ikke betraktes som arkivmateriell.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.