ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Ofte stilte spørsmål

Praktiske forberedelser

Er det krav til kjønnsmessig balanse for stemmestyrer?
Er det noen aldersgrense for å jobbe som valgfunksjonær?
Er informasjonen i sikkerhetsveilederen absolutte krav?
Hva betyr de tekniske kravene til database?
Hvor finner jeg en oversikt over rollene i EVA?
Hvor lenge kan vi holde forhåndsstemmestedene åpne siste fredag før valgdagen?
Hvor skal vi kunngjøre tid og sted for stemmegivning?
Hvorfor har kommunen nytt kommunenummer i EVA?
Jeg har ikke mottatt e-post med brukernavn, passord og lenke til nedlasting av sertifikat. Hva gjør jeg?
Jeg trenger nytt sertifikat. Hva gjør jeg?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Kan jeg bruke andre skannermodeller enn de som er oppgitt?
Kan jeg bruke annen PC til EVA Skanning enn anbefalt?
Kan politikere jobbe som valgfunksjonærer eller være medlem av stemmestyret?
Kan underskrifter på papir kombineres med elektroniske underskrifter?
Kan utenlandske statsborgere være medlemmer av valgstyre eller stemmestyrer?
Kan vi bruke det Buypasskortet vi allerede har?
Kan vi bruke EVA Admin med Chromebook/Macbook?
Kan vi bruke omslagskonvolutter som er til overs fra tidligere valg?
Kan vi bruke valglogo og bilder fra Valgdirektoratet i vårt informasjonsarbeid?
Kan vi gjøre alt klart til opptelling før valgdagen?
Kan vi gjøre avrop uten å inngå avtale?
Må medlemmer av stemmestyrer være bosatt i kommunen?
Må vi bruke Windows 10 Enterprise?
Må vi kjøpe ny PC?
Når kan vi gjøre avrop på skannere og skanningtjenester?
Når kan vi gjøre avrop på trykking av stemmesedler?
Partiene ønsker oversikt over spesifikke velgergrupper, eller kopi av manntallet. Hvor finner vi dette?
Skal sertifikatet installeres på "gjeldende bruker" eller "lokal maskin"?
Vi skal holde en lokal rådgivende folkeavstemning - hva gjør vi?

Grunnlagsdata

Er det krav til kjønnsmessig balanse for stemmestyrer?
Hvilke områder i grunnlagsdata kan endres etter at det låses 31. mai?
Hvordan endrer vi stemmekretser i EVA?
Hvorfor har kommunen nytt kommunenummer i EVA?
Kan utenlandske statsborgere være medlemmer av valgstyre eller stemmestyrer?
Kan vi gjøre endringer i stemmestyret/valgstyret når grunnlagsdata er låst i EVA?
Må vi registrere de forhåndsstemmestedene vi skal ha på institusjoner i EVA?
Vi skal holde en lokal rådgivende folkeavstemning - hva gjør vi?

Listeforslag lokalvalg

Hva er minimumskravet til et innlevert listeforslag for at vi må behandle det?
Hvorfor får ikke postmottaket melding om nye listeforslag?
Hvorfor skjer det ikke noe når jeg skal importere/laste opp kandidatliste til listeforslag?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Kan EVA generere brev til kandidater?
Kan jeg slette et listeforslag i EVA Admin?
Kan partiene endre på listeforslag etter fristen?
Kan underskrifter på papir kombineres med elektroniske underskrifter?
Må et lokallag av et registrert parti registrere seg i Partiregisteret?
Må underskriftene til et listeforslag være på samme ark som selve listeforslaget?
Må uregistrerte grupper registrere seg i Partiregisteret for å stille til valg?
Vi har mottatt et listeforslag fra et parti der det er uklart om partiet har en lokalavdeling. Hva gjør vi?
Kan et listeforslag være på bokmål i en kommune med nynorsk som målform?

Forhåndsstemmegivning

Er det mulig å skrive ut valgkort fra EVA i tidligstemmegivningsperioden?
Hva betyr krets "0000 Hele kommunen"?
Hva kan benyttes som legitimasjon?
Hvilke stemmesedler skal brukes når velgere fra andre kommuner eller fylkeskommuner forhåndsstemmer?
Hvor får vi hentet ut manntallseksemplarer til forslagsstillere?
Hvor lenge kan vi holde forhåndsstemmestedene åpne siste fredag før valgdagen?
Hvordan videresender vi stemmer den siste uka av forhåndsstemmeperioden?
Hvorfor er det avvik mellom velgerens adresse i manntallet og adressen på valgkortet?
Hvorfor mangler det adresser i rapporten Partiservice?
Jeg har ikke mottatt liste over velgere med hemmelig adresse. Kan dere sende meg denne listen?
Kan det være bare én stemmemottaker ved forhåndsstemmegivning?
Kan digitalt førerkort på mobiltelefon benyttes som legitimasjon?
Kan en velger benytte en stemmeseddel som gjelder en annen valgkrets?
Kan kommunen offentliggjøre tall som viser antall stemmegivninger sendt til andre kommuner og antall stemmegivninger i egen kommune?
Kan velgere selv velge hvem som skal hjelpe dem med stemmegivningen?
Kan vi benytte ordinære stemmesedler med kandidatnavn så snart kommunen mottar disse i tidligstemmeperioden?
Kan vi gjøre alt klart til opptelling før valgdagen?
Kan vi ha utleggingsmanntallet på en pc i stedet for å skrive det ut?
Kan vi registrere tidligstemmer i EVA også etter 9. august?
Må vi prøve forhåndsstemmegivningene før valgtinget åpner?
Når blir utleggingsmanntallet tilgjengelig i EVA?
Skal stemmer fra Svalbard og Jan Mayen registreres som innenriks eller utenriks?
Skal vi prøve stemmegivningene som skal legges til side for å blandes med de sent innkomne forhåndsstemmene?
Vi har en velger som mener at vedkommende har meldt flytting i god tid før skjæringsdatoen, men personen er ikke i manntallet vårt. Hva gjør vi?
Vi har fått valgkort i retur. Hva skal vi gjøre med dem?
Vi har mottatt en brevstemme fra person som oppholder seg i Norge. Kan denne godkjennes?
Vi har mottatt en brevstemme som består av et blankt ark med skrift på. Skal vi bytte ut denne med en ordinær stemmeseddel før vi skanner?
Vi har mottatt en utenriksstemmegivning før 10. august. Hvordan får vi registrert denne i EVA?
Vi har mottatt ustemplede stemmesedler i konvolutt. Skal de forkastes?
Vi har registrert en konvoluttstemme i feil kategori. Hvordan retter vi opp dette?
Vi har registrert en stemmegivning i konvolutt som skal til en annen kommune flere ganger. Hvordan retter vi opp i dette?
Vi har registrert forhåndsstemmer som ble avgitt i konvolutt, som «rett-i-urne». Hvordan retter vi opp dette?
Vi har registrert forhåndsstemmer som ble avgitt «rett-i-urne», som konvoluttstemmegivninger. Hvordan retter vi opp dette?
Vi har registrert stemmegivninger i feil forhåndsstemmelokale. Hvordan retter vi opp dette?
Vi har tatt imot en forhåndsstemme i konvolutt, som skulle vært avgitt «rett-i-urne». Hvordan retter vi opp dette?
Når åpner stemmegivningsperioden i EVA?
Hvordan kan jeg endre informasjonen på valglokaler.no?
Hvilke regler gjelder for innføring av velgere i manntall?
Hvordan registreres forhåndsstemmer mottatt etter fredag før valgdagen?

Valgdag

Er det krav til kjønnsmessig balanse for stemmestyrer?
Hva gjør vi med forhåndsstemmegivninger som skulle vært sendt til en annen kommune?
Hva kan benyttes som legitimasjon?
Hva menes med sent innkomne forhåndsstemmer?
Kan digitalt førerkort på mobiltelefon benyttes som legitimasjon?
Kan utenlandske statsborgere være medlemmer av valgstyre eller stemmestyrer?
Kan velgere selv velge hvem som skal hjelpe dem med stemmegivningen?
Må vi prøve forhåndsstemmegivningene før valgtinget åpner?
Når blir rollene «Stemmemottaker valgting» og «Ansvarlig valglokale» aktive?
Når kan vi begynne å registrere og prøve sent innkomne forhåndsstemmegivninger?
Skal vi gjennomføre urnetelling også på søndag når vi har todagersvalg?
Vi har en velger som mener at vedkommende har meldt flytting i god tid før skjæringsdatoen, men personen er ikke i manntallet vårt. Hva gjør vi?
Hvilke regler gjelder for innføring av velgere i manntall?
Hvordan oppdaterer jeg serienummer for Buypasskortet?
Hvordan registreres forhåndsstemmer mottatt etter fredag før valgdagen?
Er det mulig å se mandatfordeling og kandidatkåring i EVA før valgoppgjøret er foretatt?

Opptelling

Buypass - Feilmelding: Får beskjed om at serienummer ikke er registrert
Hva menes med sent innkomne forhåndsstemmer?
Hva skal vi gjøre med stemmeseddelen i konvolutten når stemmegivningen er forkastet?
Hvem skal signere møtebøkene?
Kan en listekandidat være med på opptelling?
Kan vi vente til tirsdag morgen med å begynne med den endelige opptellingen?
Må valgstyret være fysisk til stede under den endelige opptellingen?
Må vi oversende alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen til fylkeskommunen?
Når er en stemme for sent innkommet?
Når kan vi begynne på den endelige tellingen?
Når kan vi begynne å registrere og prøve sent innkomne forhåndsstemmegivninger?
Skal kommunene registrere rettelser på sedlene under opptellingen?
Skal vi gjennomføre urnetelling også på søndag når vi har todagersvalg?
Vi har fått inn et lite antall stemmer i særskilt omslag. Hvordan teller vi disse for å sikre hemmelighold?
Vi har fått tirsdagens post allerede. Må vi likevel vente til kl. 17 med å telle sent innkomne/lagt til side?
Vi har mottatt en brevstemme som består av et blankt ark med skrift på. Skal vi bytte ut denne med en ordinær stemmeseddel før vi skanner?
Vi har mottatt ustemplede stemmesedler i konvolutt. Skal de forkastes?
Hvordan oppdaterer jeg serienummer for Buypasskortet?
Hvordan registreres forhåndsstemmer mottatt etter fredag før valgdagen?
Er det mulig å se mandatfordeling og kandidatkåring i EVA før valgoppgjøret er foretatt?

Valgoppgjør lokalvalg

Hva gjør man om en kandidat ikke lenger er valgbar?
Hva gjør vi med for sent innkomne stemmegivninger?
Hvem skal signere møtebøkene?

Etter valgoppgjøret

Hva gjør vi med for sent innkomne stemmegivninger?
Hvordan får jeg tatt ut kommunens avkryssingsmanntall for arkivering?
Kan vi legge ut møteboka på internett?
Skal avkryssingsmanntallet arkiveres?

Sametingsvalg

Skal vi legge ut Sametingets valgmanntall til offentlig ettersyn?
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.