Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Ordliste

I denne ordlisten finner dere en kort forklaring på ulike valgrelaterte ord og begreper. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er ord og uttrykk dere mener bør inn i ordlisten.

Avganger

Antall listestemmer som et parti har gitt til andre partier. Det vil si antall slengerstemmer som partiets egne velgere har ført opp på stemmesedlene. Avganger sees alltid i sammenheng med tilganger og er kun relevant ved kommunestyrevalg.

Avkrysserbord

Bord i valglokalet der stemmemottakerne tar i mot stemmer og krysser av i manntallet. Valgurnen er plassert på eller ved avkrysserbordet.

Avkryssingsmanntall

Utskrift av manntallet i en stemmekrets. Avkryssingsmanntall benyttes i kommuner som ikke har elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen og skrives ut fra EVA. Avkryssingsmanntall og papirmanntall er det samme, og begrepene benyttes i blant om hverandre.

Avrop

Avtale som kommunen eller fylkeskommunen kan benytte. Avropet er basert på rammeavtale som er inngått på forhånd mellom direktoratet og leverandør(er).

Avvik

I valgsammenheng brukes begrepet avvik om differanse mellom tellinger. For eksempel mellom antall kryss i manntall og antall stemmesedler, eller mellom foreløpig og endelig telling. Alle avvik skal forklares i møteboken. Hvis avvik ikke kan forklares skal stemmesedlene telles på nytt.

Beredskapskonvolutt

Oransje omslagskonvolutt som brukes til stemming ved strømbrudd eller kommunikasjonsbrudd til det elektroniske manntallet.

Beredskapsstemme

Stemme mottatt i beredskapskonvolutt dersom det elektroniske manntallet ikke er tilgjengelig.

Brevstemme

Stemming som skjer som brevpost fra utlandet. Brevstemming er aktuelt når velgeren ikke har mulighet til å oppsøke en offisiell stemmemottaker.

Delegert fullmakt

Ansvar for deler av valggjennomføringen overført fra valgstyret eller kommunestyret til en person.

Distriktsmandat

Mandat som fordeles på grunnlag av hvor mange stemmer partiet får i valgdistriktet. 150 av de 169 mandatene til Stortinget er distriktsmandater. De resterende 19 er utjevningsmandater.

Distriktsvalgstyre

Folkevalgt organ som oppnevnes av fylkestinget og som har ansvar for valggjennomføringen i valgdistriktet ved stortingsvalg.

EVA

Valgdirektoratets elektroniske valgadministrasjonssystem som kommunene og fylkeskommunene benytter som støttesystem i sin valggjennomføring.

For sent innkomne

Forhåndsstemmer som kommunen mottar etter kl. 17 tirsdag etter valgdagen. Disse stemmene skal forkastes og tas ikke med i opptellingen.

Forenklet regelverk

For registrerte partier som oppnådde en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg, holder det at listeforslag er underskrevet av to styremedlemmer i avdelingen med ansvar for valgdistriktet. Disse partiene slipper dermed å samle inn underskrifter etter ordinært regelverk til listeforslagene sine.

Forhåndsstemme

Stemme som er avgitt før valgdagen, i tidlig- eller forhåndsstemmeperioden. Forhåndsstemmer kan avgis både innenriks og utenriks.

Forslagsstiller

Parti eller gruppe som leverer inn listeforslag til valg.

Fremmedstemme

Stemme avlagt på valgdagen i en annen stemmekrets enn der velgeren er manntallsført. Fremmedstemmer er kun aktuelt i kommuner med papirmanntall og tas i mot i omslagskonvolutt.

Fylkesvalgstyre

Folkevalgt organ som oppnevnes av fylkestinget og som har ansvar for valggjennomføringen på fylkesnivå ved fylkestingsvalg.

Grunnlagsdata

Opplysninger om organiseringen av valggjennomføringen i kommunen eller fylkeskommunen. Grunnlagsdata registreres i EVA og omfatter blant annet målform, adresse til stemmesteder, åpningstider for stemmesteder, opptellingsmåter og krav til listeforslag.

Kandidat

Person som stiller til valg for et parti eller en gruppe.

Kandidatkåring

Andre del av valgoppgjøret. Avgjør hvilke kandidater som skal representere partiene som har vunnet mandatene.

Legitimasjon

Legitimasjonen skal inneholde velgerens navn, fødselsdato og ansiktsfoto. Eksempler på godkjent legitimasjon er bankkort med bilde, førerkort (også digitalt førerkort) og pass, men også andre typer legitimasjon med bilde vil kunne godkjennes etter nærmere vurdering fra valgmedarbeider.

Listeforslag

Rangert oversikt over kandidater som stiller til valg for et parti eller en gruppe.

Listestemme

Grunnlaget for mandatfordeling ved kommunestyrevalg. Listestemmer er antall stemmer et parti har oppnådd multiplisert med antall representanter som skal velges inn til kommunestyret. Det endelige listestemmetallet justeres ved at man legger til tilganger og trekker fra avganger.

Mandat

Verv som representant til et valgt organ, for eksempel Stortinget, Sametinget, fylkesting eller kommunestyre.

Mandatfordeling

Første del av valgoppgjøret. Avgjør hvor mange mandater hvert parti eller liste har vunnet.

Manntall

Liste over personer med stemmerett ved valg i Norge. Folkeregisteret ligger til grunn for manntallet.

Manuell opptelling

Opptelling av stemmesedler for hånd, uten bruk av maskiner.

Møtebok

Distriktsvalgstyrenes, fylkesvalgstyrenes, valgstyrenes og de enkelte valglokalenes dokumentasjon av valggjennomføringen. Omtales også som "protokoll".

Omslagskonvolutt

Konvolutt som benyttes ved stemming når velger av en eller annen grunn ikke kan krysses av i manntallet. Stemmeseddelkonvolutt og informasjon om velger legges i omslagskonvolutten, slik at informasjonen synes i vinduet.

Omvalg

Nytt valg som følge av at valget ikke godkjennes.

Opptellingsvalgstyre

Samevalgstyre med særlige oppgaver i forbindelse med sametingsvalg, herunder opptelling og valgoppgjør i de sju valgkretsene.

Papirmanntall

Utskrift av manntallet i en stemmekrets. Papirmanntall benyttes i kommuner som ikke har elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen og skrives ut fra EVA. Papirmanntall og avkryssingsmanntall er det samme, og begrepene benyttes i blant om hverandre.

Partiets utøvende organ

Styre registrert i Partiregisteret. Partiets utøvende organ har fullmakt til å representere partiet sentralt.

Partikode

Bokstavkode som kommunen eller fylkeskommunen tildeler alle partier og lister som stiller ved valg. Koden benyttes når listeforslaget registreres i EVA og bør følge partiet/listen fra valg til valg.

Partiregisteret

Register over alle politiske partier som er vernet ved særskilt registrering etter partiloven. Partiregisteret er en del av Brønnøysundregistrene.

Partistemmeseddel

Stemmeseddel med punktskrift som inneholder navn på registrerte partier som fikk mist 5000 stemmer ved forrige stortingsvalg. Partistemmeseddel brukes av velgere som forhåndsstemmer i et annet valgdistrikt enn der de er manntallsført. De brukes også før de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn er klare.

Personstemme

Tilleggsstemme til kandidat ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Personstemme kan enten gis til kandidater på listen velgeren stemmer på, eller som slengerstemme til en kandidat på en annen liste, som da føres manuelt opp på stemmeseddelen.

Produksjonsmiljø

Den reelle versjonen av EVA som benyttes under valget. De øvrige miljøene (treningsmiljø, prøvevalgsmiljø osv.) benyttes til trening og øvelser i bruk av systemet.

Protokoll

Distriktsvalgstyrenes, fylkesvalgstyrenes, valgstyrenes og de enkelte valglokalenes dokumentasjon av valggjennomføringen. Omtales også som "møtebok".

Prøving

Kontroll av om vilkår for godkjenning er oppfylt. Det skilles mellom prøving av stemmegivninger og prøving av stemmesedler.

Registrert parti

Parti som er registrert i Partiregisteret.

Renummerering

Endring av rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen ved sametingsvalg.

Representant

Kandidat som er valgt til et politisk organ, for eksempel Stortinget, Sametinget, fylkesting eller kommunestyre.

Rettelser

Endringer gjort av velger på stemmeseddelen. Reglene for rettelser varierer mellom ulike typer valg. Det er ikke lenger anledning til å gjøre rettelser på stemmeseddelen ved stortingsvalg.

Riksvalgstyret

Valgorgan oppnevnt av Stortinget og som behandler klager ved norske valg. Riksvalgstyret består av fem medlemmer, der lederen og to andre skal være dommere.

Roder

Inndeling av manntallslister for kommuner med papirmanntall. Rodene deles inn alfabetisk basert på velgernes etternavn. Dette er hensiktsmessig i stemmekretser med mange manntallsførte, slik at avkryssingsmanntallet kan fordeles på flere avkrysserbord.

Sametingets valgmanntall

Register over personer som har stemmerett og kan stille som kandidater ved valg til Sametinget. Valgmanntallet utarbeides av Sametinget.

Samevalgstyre

Folkevalgt organ som velges av kommunestyret og som har ansvar for gjennomføringen av sametingsvalg i kommunen. Kommuner som har 30 eller flere manntallsførte ved sametingsvalget skal oppnevne et eget samevalgstyre. I øvrige kommuner fungerer valgstyret som samevalgstyre.

Sent innkomne

Forhåndsstemmer som er mottatt etter at den ordinære forhåndsstemmeperioden er over, og før kl. 17 tirsdag etter valgdagen. Disse stemmene skal telles for seg selv, sammen med et antall ordinære forhåndsstemmer som kommunen har lagt til side tidligere.

Skanning

Opptelling av stemmer ved hjelp av maskiner (skannere).

Skjæringsdato

Datoen manntallet låses og som avgjør hvor en velger har stemmerett. Skjæringsdatoen er 30. juni i valgåret og velgeren blir manntallsført i den kommunen han eller hun er folkeregistrert som bosatt denne datoen.

Slengerstemme

Personstemme gitt til en kandidat fra et annet parti enn det velgeren stemmer på ved kommunestyrevalg. Slengere føres opp manuelt på stemmeseddelen.

Sperrefrist

Tidligste tidspunkt valgresultatene kan offentliggjøres. Sperrefristen for å offentliggjøre valgresultatet er kl. 21.00 på valgdagen.

St. Lagüe

St. Lagües metode er en matematisk metode som brukes for å fordele mandater ved proporsjonale valg (forholdstallsvalg). I Norge benyttes en modifisert variant av metoden, med 1,4 som første delingstall.

Stemmegivning

Resultatet av velgerens valghandling. Velgeren avgir sin stemmegivning når vedkommende legger stemmeseddelen i urnen og krysses av i manntallet.

Stemmekrets

Geografisk område innenfor en kommune, der velgerne er manntallsført. De fleste kommuner består av flere stemmekretser, og det er lovfestet at hver stemmekrets skal ha ett valglokale.

Stemmeseddelkonvolutt

Konvolutt som stemmeseddelen legges i ved konvoluttstemming.

Stemmetillegg

Ordning ved kommunestyrevalg, hvor partier eller lister har forhåndsdefinert et visst antall kandidater på sin liste som mottar et tillegg i sitt personlige stemmetall. Kandidater med stemmetillegg skal stå først på listeforslaget, og være markert med uthevet skrift.

Tellekrets

To eller flere stemmekretser som slås sammen og telles sammen. Tellekretser er aktuelt i kommuner som har kretsvis opptelling når en eller flere kretser har færre enn 100 manntallsførte.

Tidligstemme

Stemme som er avlagt før den ordinære forhåndsstemmeperioden. Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august i valgåret.

Tilganger

Antall listestemmer som et parti har mottatt fra andre partier. Det vil si antall ganger partiets kandidater er ført opp som slengere på andre partiers stemmesedler. Tilganger sees alltid i sammenheng med avganger og er kun relevant ved kommunestyrevalg.

Tillitsutvalg

Gruppe som representerer et parti eller liste og som har myndighet til å kalle listeforslaget tilbake.

Tillitsvalgt

Person som har myndighet til å forhandle med valgstyret eller fylkesvalgstyret om endringer på listeforslaget.

Urnetelling

Telling av innholdet i valgurnene i valglokalene. Antall sedler i urnene skal sammenlignes med antall kryss i manntallet, og eventuelle avvik skal forklares. Det er leder og nestleder i valglokalet som er ansvarlig for urnetellingen.

Utenriksstemming

Forhåndsstemme avlagt i utlandet og som sendes til den kommunen velgeren er manntallsført i. Perioden for utenriksstemming starter 1. juli og varer til nest siste fredag før valgdagen.

Utjevningsmandat

Mandat som fordeles på grunnlag av hvor mange stemmer partiet får på landsbasis, for å sikre bedre proporsjonalitet. Utjevningsmandatene utgjør 19 av de 169 mandatene til Stortinget, ett per valgdistrikt. Kun registrerte partier som stiller i alle valgdistrikter, og som oppnår minst 4 prosent av stemmene kan få tildelt utjevningsmandater.

Utleggingsmanntall

Eksemplar av manntallet som legges ut til offentlig ettersyn i stemmeperioden.

Valgdistrikt

Geografisk område som det velges representanter fra. Ved stortingsvalg er det 19 valgdistrikter som følger fylkesinndelingen som gjaldt til og med 2017. Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg utgjør hver kommune og hvert fylke et eget valgdistrikt. Ved sametingsvalg benyttes begrepet "valgkrets".

Valgkrets

Geografisk område som det velges representanter fra. I valgloven benyttes begrepet "valgdistrikt". Ved sametingsvalg er landet delt inn i sju valgkretser.

Valgliste

Listeforslag som er godkjent av valgstyret og som danner grunnlag for stemmeseddelen.

Valgmateriell

Stemmesedler, konvolutter, stempler, blanke skjemaer for informasjon om velgere og veiledningsmateriell som benyttes under stemmingen.

Valgoppgjør

Prosess som avgjør hvilke partier som har vunnet mandatene og hvilke kandidater som er valgt. Valgoppgjøret består av to steg: mandatfordeling og kandidatkåring,

Valgstyre

Folkevalgt organ som velges av kommunestyret og som har ansvar for gjennomføringen av valg i kommunen. Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til administrativt ansatte i kommunen.

Valgting

Stemming på valgdagen. Valgting er begrepet som valgloven benytter når det gjelder forhold knyttet til stemming på selve valgdagen, til forskjell fra forhåndsstemming.

Valgtingsstemme

Stemme avlagt på valgdagen eller valgdagene, dersom kommunen har valg både på søndag og mandag.

Valgutstyr

Utstyr som benyttes i valglokalene, for eksempel valgurner, valgavlukker og skilt.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.