ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Samleside for omvalg - fylkestingsvalget i Moss kommune

På denne siden finner du alt du trenger i forbindelse med omvalget til fylkestingsvalget i Moss kommune.

Bakgrunn

Kommunal- og distriktsdepartementet behandlet 4. oktober 2023 klage på valget i Moss og vedtok at det skal gjennomføres omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune.

Departementet er enig med fylkesvalgstyret i Østfold i at det var et brudd på valgloven at det ikke var stemmesedler til Industri- og næringspartiet i ett av valglokalene i Moss store deler av valgdagen.

Departementet har fastsatt en endringsforskrift om gjennomføringen av omvalget. Endringsforskriften fastsetter nødvendige unntak fra valgloven for å kunne gjennomføre omvalget. Departementet har i tillegg utarbeidet et rundskriv om gjennomføringen av valget, som tar for seg regler for gjennomføringen i Moss, andre kommuner i Norge, og utenriks.

Stemmegivningsperioden

Stemmegivningsperioden for omvalget er som følger:

  • Forhåndsstemmegivning utenriks: fra og med 6. november til og med 17. november.
  • Forhåndsstemmegivning innenriks: fra og med 13. november til og med 24. november.
  • Valgdag: mandag 27. november.

Under forhåndsstemmegivningen innenriks kan velgere kontakte hvilken som helst kommune for å avtale tidspunkt for å stemme. Det er imidlertid kun Moss kommune som skal ha, og gjennomføre, valgting.

Praktisk informasjon

Bruk av materiell

Valgdirektoratet sørger for utsending av pakker til alle kommuner. Det som sendes ut er:

  • Avkryssingsstemmesedler
  • Stemmeseddelkonvolutter
  • Blanke valgkort (ferdig utfylt adresse til Moss og angivelse av valg)

Antallet sedler, konvolutter og valgkort som sendes ut til den enkelte kommune avhenger av antall forhåndsstemmer kommunen mottok ved det ordinære valget, nærhet til Moss kommune, innbyggertall, og om kommunen har institusjoner for høyere utdanning.

I tillegg har fylkesvalgstyret i Østfold sørget for at kommunene i valgdistriktet får tilsendt ordinære stemmesedler med kandidatnavn.

Materiell til nedlastning og utskrift

Forsendelse av forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer skal sendes til Moss kommune hver dag i perioden 13. til 19. november.

Den siste uken av forhåndsstemmeperioden, 20. til 24. november skal stemmene sendes på måte som sørger for at stemmene kommer frem til Moss kommune innen tirsdag 28. november kl. 17.00. Kommunene kan som ved det ordinære valget benytte avtalen som er inngått med Posten.

Informasjonsbrev om forsendelse av forhåndsstemmer

Valgstyret og stemmemottakere

Ved omvalget fungerer de tidligere oppnevnte valgstyrene med mindre nye valgstyrer er oppnevnt. Det er ikke nødvendig å oppnevne tidligere oppnevnte stemmemottakere på nytt, med mindre de tidligere oppnevnte stemmemottakerne ikke skal ta imot stemmer ved omvalget - da må det oppnevnes nye stemmemottakere.

EVA

Det er kun Moss kommune og Østfold fylkeskommune som skal benytte EVA ved omvalget. Øvrige kommuner tar i mot forhåndsstemmer i konvolutt og sender dem til valgstyret i Moss, uten å registrere noe i EVA.

Moss kommune og Østfold fylkeskommune benytter et eget EVA-miljø som er opprettet spesielt for omvalget. Dette finner dere her: https://omvalg2023.valg.no/

Organisering av forhåndsstemmegivningen

Som hovedregel mot velgerne kontakte den enkelte kommune for å avtale tid for å stemme. Det er ikke noe i veien for at kommunen allikevel velger å organisere ordinær forhåndsstemmegivning med egne lokaler og åpningstider.

Ved henvendelse til kommunen for å avtale tid, skal velger få oppgitt tidspunkter for når vedkommende kan stemme. Det skal så langt det lar seg gjøre tas hensyn til velgers ønske om tidspunkt.

Det er tilstrekkelig med én stemmemottaker ved mottak av forhåndsstemmer hvor velgeren kontakter kommunen for å avtale tid for å stemme. Velgere som ikke har anledning til å avgi stemme på denne måten, for eksempel velgere i fengsler, på institusjoner og lignende, samt ambulerende stemmegivning, kan etter søknad avgi stemme der de oppholder seg. I slike tilfeller er det krav om to stemmemottakere.

Det er kun Moss kommune som skal benytte EVA til stemmemottak. Øvrige kommuner skal ta imot stemmegivningen i konvolutt (stemmeseddelkonvolutt, valgkort og omslagskonvolutt) og videresende til Moss kommune uten å bruke EVA.

Frist for å søke om å stemme der velger oppholder seg

Det er fastsatt en felles frist for å søke om å stemme der velger oppholder seg. Fristen for å søke er onsdag 22. november 2023 kl. 12.00.

Informasjon om omvalget, valgkort, SMS og kunngjøringer

All informasjonen som Valgdirektoratet distribuerer om omvalget, har blitt tilpasset omvalget, slik at det kun inneholder informasjon om fylkestingsvalg til Østfold, i Moss kommune.

Valgkort sendes ut til velgere som står innført i manntallet i Moss kommune.

Valgkort på papir ble sendt ut 3. november. Valgkortene mottas erfaringsvis den påfølgende uken.

Digitale valgkort ble sendt ut 9. november. Som ved ordinære valg er det velgere som ikke har reservert seg i Kontakt- og reservasjonsregisteret, og som har bekreftet/oppdatert kontaktinformasjonen i registeret i løpet av de siste 18 månedene, som mottar valgkortet digitalt. Øvrige mottar det fysisk.

SMS med påminnelse om valget sendes ut 20. november til alle som står innført i manntallet i Moss kommune og som ikke har reservert seg i Kontakt- og reservasjonsregisteret.

Det er ikke krav om at andre kommuner enn Moss kommune skal kunngjøre tid og sted for stemmegivning.

Datoene for utsending av digitale valgkort og SMS ble endret fra hhv. 6. november til 9. november og 13. november til 20. november.

Loven Relevante lenker og informasjon

Her finner du relevant informasjon som vedtak om omvalg og valgdag, og informasjon om forskrift og rundskriv.

Lenker og informasjon
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.