ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Velgere med sperret adresse

Velgere med sperret adresse

Som et utgangspunkt skal alle stemmeberettigede innføres i kommunens manntall. Kommunens manntall er tilgjengelig via EVA. Det finnes likevel ett unntak: velgere med sperret adresse. 

Hvis en velger har sperret adresse, enten fortrolig eller strengt fortrolig, vil disse, etter Beskyttelsesinstruksen, ikke stå i kommunens manntall. Det betyr at når dere forsøker å søke opp en av disse velgerne i EVA, vil dere få beskjed om at vedkommende ikke finnes i kommunens manntall. Disse velgerne har likevel stemmerett, og skal få stemme. 

For at dere skal kunne kontrollere at disse velgerne har stemmerett, vil Skatteetaten sende en særskilt manntallsliste over disse personene til kommunen. En slik liste vil kun sendes til kommuner som har velgere med adressesperre. Kun Skatteetaten har denne tilgangen, og Valgdirektoratet vet ikke hvilke kommuner som mottar en slik liste. Hvis din kommune ikke mottar en slik liste, betyr det at dere ikke har velgere i kommunen med sperret adresse. 

Beskyttede opplysninger

Disse manntallslistene skal kun inneholde velgerens navn og fødselsnummer. Informasjonen som fremkommer på listen er strengt fortrolig, og skal ikke legges inn i EVA eller noe annet datasystem. Listen skal heller ikke kopieres, og skal ikke ligge sammen med utleggings- eller avkryssingsmanntall. Listen skal heller ikke distribueres til de som stiller liste ved valget. 

Informasjonen skal behandles med stor forsiktighet, og så få personer som mulig bør ha tilgang til listen. Den skal oppbevares på et sikkert sted sentralt i kommunen, hvor kun nødvendig personale har tilgang til den. 

Hvis fylkesvalgstyret eller distriktsvalgstyret har behov for listen i sin kontroll av valget, kan listen leveres til valgstyrets leder etter avtale. De overnevnte hensynene gjelder også i deres oppbevaring.

Hvordan skal slike stemmegivninger tas imot?

Når velgerne med sperret adresse søkes opp i EVA eller i avkryssingsmanntallet, vil man ikke finne vedkommende. Velgerne det gjelder vil imidlertid i forkant av valget motta et brev fra Kripos om at de har stemmerett, og hvordan de skal gå frem for å stemme. De vet derfor at de må stemme med bruk av konvolutt. Hvis valgmedarbeideren ikke finner en person i manntallet, og velgeren likevel ønsker å avgi sin stemme, er det derfor viktig at velgeren gis anledning til å avgi sin stemme i konvolutt. Personen(e) som har tilgang til listen over velgere med sperret adresse vil da kunne prøve stemmegivningen. Det er viktig at dere har gode rutiner rundt dette, slik at man ikke feilaktig forkaster en stemmegivning. 

Stemmegivningen i valglokalet vil foregå slik:

  • Stemmemottakeren må fylle ut skjema med de opplysningene velgeren oppgir. Siden velgeren ikke finnes i manntallet, må stemmemottakeren også fylle ut velgerens fødselsnummer slik at vedkommende kan identifiseres i ettertid
  • Stemmemottaker stempler stemmeseddelen
  • Velgeren legger stemmeseddelen i en stemmeseddelkonvolutt
  • Stemmemottaker legger stemmeseddelkonvolutten og det utfylte skjemaet i en omslagskonvolutt
  • Velgeren legger omslagskonvolutten i urnen
  • Ved prøvingen må valgstyret sørge for at alle stemmegivninger avgitt av velgere som ikke finnes i manntallet, sjekkes mot den særskilte manntallslisten

Alle stemmegivninger skal registreres og prøves i EVA. Fordi informasjonen om velgere med sperret adresse ikke skal legges inn i EVA, må stemmegivningen registreres og godkjennes på en spesiell måte. Du kan lese mer om dette i brukerveiledningen under punktet "Registrering av stemmegivning i omslagskonvolutt".

Merk! Man skal aldri registrere reelle opplysninger om disse velgerne. Legg inn fiktive opplysninger for videre behandling og prøving.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.