ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Fastsette lokale frister

På denne temasiden kan du lese mer om hvilke frister som kommunene og fylkeskommunene selv skal fastsette.
1
Lokale frister

Mange frister i forbindelse med valggjennomføringen er fastsatt eksplisitt i valgloven eller valgforskriften. Dette gjelder for eksempel

  • fristen for å levere listeforslag
  • fristen for å trekke listeforslag
  • valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag
  • skjæringsdatoen
  • frister for forhåndsstemming og valgting

Andre frister er kun omtalt i regelverket uten videre datofesting. Disse fristene er det kommunen og fylkeskommunen som fastsetter.

Disse fristene kan det være hensiktsmessig at dere bestemmer tidlig i valgåret, gjerne i januar, slik at dere kan planlegge det videre arbeidet ut fra dem.

2
APRIL
Kandidater kan trekke seg
APRIL

Kandidater som er ført opp på listeforslag kan trekke seg. Erklæringen om å trekke seg må være skriftlig, men den trenger ikke å være begrunnet.

Hvis fristen dere har satt ikke overholdes, har kandidaten normalt ikke lenger anledning til å trekke seg.

3
APRIL
Kandidater på flere listeforslag
APRIL

Kandidater som er ført opp på flere listeforslag må velge hvilken liste de ønsker å stå på. Dere skal kontakte de kandidatene det gjelder og gi dem en frist for dette.

Dersom kandidaten ikke svarer innen fristen dere har satt, skal han eller hun føres opp på det listeforslaget som ble levert inn først.

4
APRIL
Underskrift på flere listeforslag
APRIL

Velgere har kun anledning til å skrive under på ett listeforslag ved hvert valg. Dere skal derfor kontakte personer som har skrevet under på flere listeforslag, og gi dem en frist for å velge hvilket listeforslag de ønsker å stille seg bak.

Dersom vedkommende ikke svarer innen fristen dere har satt, skal underskriften føres på det listeforslaget som ble levert inn først.

5
JUNI
Stemmesedler til partier
JUNI

De tillitsvalgte for partiene som stiller til valg i kommunen eller fylket, kan for egen regning bestille det antall stemmesedler de ønsker gjennom fylkesvalgstyret/valgstyret.

Kravet om stemmesedler må fremsettes innen den fristen dere setter.

6
JULI
Manntallseksemplar til partier
JULI

Alle som stiller liste til valget har rett til ett gratis eksemplar av manntallet. Det er imidlertid et krav at de bestiller dette innen den fristen som dere setter.

Fristen skal gjøre det mulig for valgstyret å foreta en samlet bestilling av manntallsutskrifter til alle de partiene som ønsker det.

Forslagsstillerne må gjøres oppmerksom på den fristen valgstyret har vedtatt. Det kan for eksempel skje ved kunngjøring eller direkte henvendelse til forslagsstillerne i valgdistriktet.

7
SEPTEMBER
Ambulerende stemmegivning
SEPTEMBER

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke har mulighet til å stemme i et ordinært valglokale, kan søke om å forhåndsstemme der de oppholder seg.

Fristen for å søke om dette er det kommunen som fastsetter, men den må settes mellom tirsdag og fredag den siste uka før valgdagen.

Denne fristen skal kunngjøres.

Sist oppdatert: 07.02.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.