ORDLISTE

ORDLISTE

Rekruttering og opplæring av valgmedarbeidere

Her kan du lese om hva du må tenke på før du rekrutterer valgmedarbeiderne dine. Artikkelen tar også for seg opplæring av valgmedarbeiderne.
1
Hva må dere vurdere før dere rekrutterer?

For å gjennomføre valg trengs det mange valgmedarbeidere for å ivareta ulike funksjoner. Dere kan for eksempel ha behov for å rekruttere valgverter, valgfunksjonærer, forhåndsstemmemottakere, stemmemottakere på valgdagen, opptellingsansvarlig, tellekorps og medlemmer av stemmestyrer. Noen av dere kan også ha andre og flere roller og behov utover det som er nevnt her. Dere må derfor vurdere hvor mange som må rekrutteres for å dekke alle funksjoner. 

Det er opp til dere hvordan dere ønsker å rekruttere. Noen kommuner velger å kun benytte interne ressurser i valggjennomføringen. Andre velger å rekruttere elever fra lokale videregående skoler, mens andre rekrutterer studenter ved universiteter og høyskoler. Det finnes ingen fasit på hvilke grupper man skal henvende seg til, men et hensyn å ta er hvilken policy dere skal ha når det gjelder betaling. Hvis dere skal benytte interne ressurser er dette allerede regulert i kommunen. Hvis dere ønsker å rekruttere eksternt, må dere på forhånd ha bestemt om valgmedarbeiderne skal betales, hvordan og hvor mye.

Dere bør også vurdere om valgmedarbeiderne skal jobbe i flere skift, eller om de kan jobbe i hele åpningstiden. Antall skift kan igjen påvirke antallet som må rekrutteres. Husk at dersom åpningstidene går ut over normal arbeidstid, må dere huske å søke fritak fra arbeidstidsreglementet.

2
Hvem kan rekrutteres?

Nesten alle kan rekrutteres. For eksempel kan dere engasjere kommunalt ansatte, studenter, skoleelever og pensjonister som valgmedarbeidere.

De eneste som ikke kan jobbe i valglokalene er listekandidater. Dette gjelder imidlertid kun personer som stiller som listekandidater ved det aktuelle valget i den aktuelle valgkretsen. Det betyr for eksempel at personer som var listekandidater ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget kan jobbe med stortingsvalget, så sant de ikke er listekandidater også ved dette valget.

Listekandidater ved stortingsvalg og fylkestingsvalg kan ikke oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene i noen av kommunene i den valgkretsen eller valgdistriktet de er kandidater i. Dette betyr for eksempel at en listekandidat som stiller til valg i Akershus valgdistrikt ikke kan jobbe som valgfunksjonær i noen av kommunene som tilhører Akershus.

De som skal sitte i stemmestyrene i valglokalene må være folkeregistrert som bosatt i den kommunen de skal jobbe. Dette er ikke et krav for øvrige valgmedarbeidere. Det er heller ikke noe krav om at valgmedarbeidere, med unntak av medlemmene av stemmestyrene, har stemmerett ved valget.

3
Opplæring av valgmedarbeiderne

Når dere er ferdige med å rekruttere, må de som skal arbeide med valget i kommunen få opplæring i de arbeidsoppgavene de skal gjennomføre.

Det er deres ansvar å lære opp valgmedarbeiderne. Det er imidlertid viktig at rutinene er i henhold til lov og forskrift. For å bistå med deres opplæring, har Valgdirektoratet laget e-læringskurs for flere ulike roller som valgmedarbeiderne kan ha. E-læringskursene viser hvordan valggjennomføringen skal foregå i valglokalene i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Kursene fungerer godt som et supplement til den generelle opplæringen du gir dine valgmedarbeidere.

Her finner du våre ulike e-læringskurs.

Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.