ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Rekruttering og opplæring av valgmedarbeidere

Her kan du lese om hva du må tenke på før du rekrutterer valgmedarbeiderne dine. Artikkelen tar også for seg opplæring av valgmedarbeiderne.
1
Hva må dere vurdere før dere rekrutterer?

I valggjennomføringen trengs det mange valgmedarbeidere for å ivareta ulike funksjoner. Dere kan for eksempel ha behov for å rekruttere valgverter, valgfunksjonærer, forhåndsstemmemottakere, stemmemottakere på valgdagen, opptellingsansvarlig, tellekorps og medlemmer av stemmestyrer. Noen av dere kan også ha andre og flere roller og behov utover det som er nevnt her. Dere må derfor vurdere hvor mange som må rekrutteres for å dekke alle funksjoner. 

Hvordan dere rekrutterer er opp til dere. Noen kommuner velger å kun benytte interne ressurser i valggjennomføringen. Andre velger å rekruttere elever fra lokale videregående skoler, mens andre rekrutterer studenter ved universiteter og høgskoler.

Det er med andre ord ingen fasit på hvilke grupper man kan rekruttere fra, men et hensyn å ta er hvilken policy dere skal ha når det gjelder betaling. Hvis dere skal benytte kommunalt ansatte er dette allerede regulert i de ordinære arbeidsavtalene. Hvis dere ønsker å rekruttere eksternt, må dere på forhånd ha avklart om valgmedarbeiderne skal betales, hvordan og hvor mye.

Dere bør også vurdere om valgmedarbeiderne skal arbeide i flere skift, eller om de kan arbeide i hele åpningstiden. Antall skift vil igjen påvirke antallet som må rekrutteres. Husk at dersom åpningstidene går ut over normal arbeidstid, må dere søke fritak fra arbeidstidsreglementet.

2
Hvem kan rekrutteres?

Nesten alle kan rekrutteres. For eksempel kan dere engasjere kommunalt ansatte, studenter, skoleelever og pensjonister som valgmedarbeidere.

De eneste som ikke kan jobbe i valglokalene er listekandidater. Dette gjelder imidlertid kun personer som stiller som listekandidater ved det aktuelle valget i det aktuelle valgdistriktet. Det betyr for eksempel at personer som var listekandidater ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget kan jobbe med stortingsvalget, så sant de ikke er listekandidater også ved dette valget.

Listekandidater ved stortingsvalg og fylkestingsvalg kan ikke oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene i noen av kommunene i det valgdistriktet de er kandidater i. Dette betyr for eksempel at en listekandidat som stiller til valg i Akershus valgdistrikt ikke kan jobbe som valgfunksjonær i noen av kommunene som tilhører Akershus.

De som skal sitte i stemmestyrene i valglokalene må være folkeregistrert som bosatt i den kommunen de skal jobbe. Dette er ikke et krav for øvrige valgmedarbeidere. Det er heller ikke noe krav om at valgmedarbeidere har stemmerett ved valget, men kommuneloven stiller noen krav til de som skal være medlemmer av stemmestyrer. Stemmestyremedlemmer må:

  • ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg
  • være innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen
3
Opplæring av valgmedarbeiderne

Når dere er ferdige med å rekruttere, må de som skal arbeide med valget i kommunen få opplæring i de arbeidsoppgavene de skal gjennomføre.

Det er deres ansvar å lære opp valgmedarbeiderne. Det er imidlertid viktig at rutinene er i henhold til lov og forskrift. For å bistå med deres opplæring, har Valgdirektoratet laget opplæringspakker for flere ulike roller som valgmedarbeiderne kan ha. Opplæringspakkene består av rutinefilmer, e-læringskurs og arbeidsbeskrivelser som viser hvordan valggjennomføringen skal foregå i valglokalene i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Kursene fungerer godt som et supplement til den generelle opplæringen du gir dine valgmedarbeidere.

Her finner du våre opplæringspakker.

Sist oppdatert: 24.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.