ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgobservasjon

Denne artikkelen handler om valgobservasjon og hvilke oppgaver og plikter kommuner og fylkeskommuner har i forbindelse med dette.
1
Norge er forpliktet til å ta imot valgobservatører

Gjennom Norges medlemskap i blant annet FN, Europarådet og Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), er vi forpliktet til å invitere og tilrettelegge for nasjonale og internasjonale valgobservatører.

Nasjonale eller internasjonale institusjoner og organisasjoner kan inviteres til eller selv ta initiativ til å kontrollere at landets valggjennomføring skjer i henhold til nasjonalt og internasjonalt regelverk. Dette gjøres gjennom å observere hele eller deler av valggjennomføringen. Valgobservatører skal observere og rapportere til den institusjon eller organisasjon de representerer. De har ingen myndighet til å instruere, assistere, blande seg inn i stemmegivningen, opptellingen eller andre sider ved valgavviklingen.

2
Hvorfor valgobservasjon?

Valgobservasjon styrker ansvarlighet og åpenhet, og forsterker dermed både nasjonal og internasjonal tillit til valgprosessen.

Målet med valgobservasjon er å vurdere hvorvidt valget og valgprosessen er i samsvar med nasjonal og internasjonal lovgivning og andre universelle prinsipper for demokratiske valg. 

3
Departementet akkrediterer

Nasjonale og internasjonale organisasjoner som ønsker å gjennomføre valgobservasjon her i landet må søke Kommunal- og distriktsdepartementet om å bli akkreditert.

Akkrediteringskortene er utformet i henhold til departementets designprogram i fargene gull, hvitt og oransje og utstyrt med hvite snorer. Dette er kort som valgobservatørene alltid skal ha på seg i møte med valgmyndigheter, andre berørte parter og i selve valglokalene. På akkrediteringskortene er det oppført navn (fornavn og etternavn), fødselsdato og hvilken organisasjon vedkommende representerer. Det er også angitt et ID-nummer på kortene slik at departementet har en oversikt over antall observatører og deres identitet. Dersom det oppstår tvil om en person har gyldig akkrediteringsbevis, må departementet kontaktes på det telefonnummeret som står angitt på kortet.

Departementet fører et register over alle akkrediterte valgobservatører. Dette er en oversikt over hvem som er akkreditert ved det aktuelle valget og hvilke organisasjoner de representerer. Oversikten legges ut på www.valg.no og oppdateres fortløpende.

4
Må alle tilrettelegge for valgobservasjon?

Valgansvarlige, på statlig og lokalt nivå, skal sørge for at observatørene får fri adgang til alle stadier i valggjennomføringen. De skal også ha adgang til å vurdere den del av valget som foregår elektronisk, bruk av ny teknologi og lignende. Valgobservatørene skal kunne bevege seg fritt i landet og få møte de organisasjoner og personer de ønsker.

Dere må ved alle valg være forberedt på å ta imot nasjonale og internasjonale valgobservatører. Dere er forpliktet til å ta imot alle akkrediterte valgobservatører og tilrettelegge for valgobservasjon. Valgobservatører bestemmer selv hvor og hva de ønsker å observere.

Dere bør informere egne valgmedarbeidere om at valgobservatører kan komme på besøk. Det kan være at observatørene ønsker å møte representanter fra kommuner eller fylkeskommuner på forhånd for å få informasjon direkte fra lokal valgmyndighet. Dere må da være behjelpelig med å få i stand et møte og ellers prøve å bistå så langt det lar seg gjøre. For øvrig skal gjennomføringen i valglokalene og selve opptellingen til enhver tid skje i henhold til regelverket. Det skal derfor ikke tilrettelegges på særskilt måte selv om dere vet at dere får besøk av valgobservatører. Deres primære oppgave er å sørge for at valgavviklingen går riktig for seg. Selv om dere opplever at kommer valgobservatører skal ikke dette påvirke gjennomføringen av valget.

Valgobservatørene er forpliktet til å følge nasjonale og internasjonale regler. Valgloven bestemmer at stemmestyrets leder har rett til å vise bort personer som forstyrrer valgavviklingen. Disse reglene vil også omfatte valgobservatører. Valgstyret må for eksempel passe på at ingen – heller ikke valgobservatører – får oppholde seg i et valglokale på en slik måte at deres tilstedeværelse kan oppleves som en form for overvåkning fra velgernes side eller forsøk på påvirkning.

5
Kan privatpersoner observere valg?

Privatpersoner bør få innsyn i valgprosessen hvis de ønsker det og lokale myndigheter kan gi tillatelse til å overvære ulike deler av valggjennomføringen. Valgloven omtaler ikke dette spesielt.

Opptelling av stemmer er regnet som et formelt møte og er i utgangspunktet åpent for alle som ønsker å overvære det. Dette er hjemlet i kommuneloven (se lenke nedenfor). Det er valgmyndighetene lokalt som, av hensyn til forsvarlig opptelling, bestemmer hvordan dette skal foregå.

Det er viktig at valggjennomføringen er åpen og har tillit i befolkningen, og dere bør derfor tilstrebe å legge forholdene til rette for privatpersoner som ønsker å observere valget. 

Sist oppdatert: 04.10.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.