ORDLISTE

ORDLISTE

Informasjon fra Valgdirektoratet

Valgdagen nærmer seg. Her kommer en påminnelse om hva dere bør planlegge for i innspurten.

Innføring i manntall

Manntallet oppdateres daglig med eventuelle endringer, slik at manntallet dere har tilgang til i utgangspunktet er komplett.

Unntakene er for velgere som har bodd i utlandet i mer enn 10 år og for velgere bosatt på hemmelig adresse. Disse to velgergruppene må behandles særskilt.

Velgere som har bodd i utlandet i mer enn ti år skal etter søknad føres inn i manntallet om de oppfyller kravene. Les mer om dette her.

Velgere som bor på hemmelig adresse skal ikke innføres i manntallet. Les mer om hvordan disse stemmegivningene skal behandles i egen artikkel her på Valgmedarbeiderportalen og i brukerveiledningen for EVA

Forhåndsstemmegivninger fra andre kommuner

Nå er det kun få dager igjen av forhåndsstemmeperioden. Posten henter forhåndsstemmer som skal til andre kommuner denne uken og de kommer frem til rett kommune på mandag eller tirsdag.

Stemmegivningene skal registreres som sent innkomne forhåndsstemmer. Ettersom forhåndsstemmene fra denne uken samles opp før levering kan noen kommuner få et større omfang av sent innkomne forhåndsstemmer enn tidligere. Det er derfor viktig at dere planlegger for mottak, registrering og prøving av disse.

Pandemi - ta høyde for smitteøkning

Det meldes om smitteøkning i flere kommuner. Basert på smittetallene i deres egen kommune, må dere derfor vurdere hva slags informasjon velgerne i kommunen har behov for. Ved lokale smitteutbrudd kan dere oppleve at mange vil søke om ambulerende stemmegivning på valgdagen. Husk derfor å se på bemanningsplanen knyttet til dette. Alle disse stemmegivningene skal tas imot i konvolutt, og registreres som særskilte stemmegivninger i ettertid.

Husk at det er forskjell på velgere som er i karantene og velgere i isolasjon. Sistnevnte kan kun stemme ambulerende, mens velgere i karantene kan oppsøke egne stemmesteder.

Velgere som skal stemme i en annen kommune enn der de er manntallsført må forhåndsstemme. Dersom din kommune har et stort antall velgere som er manntallsført i andre kommuner, er det viktig at disse får informasjon om at de må forhåndsstemme i løpet av denne uken, eller at de må være friske nok til å reise hjem for å stemme på valgdagen.

Les mer om valg i pandemi her

Valglokaler.no - sjekk at informasjonen er riktig

Vi oppfordrer alle kommuner til å gjennomgå sine valglokaler på valglokaler.no og sjekke at informasjonen der er riktig. Det er særlig viktig at åpningstider nå på slutten av forhåndsstemmeperioden og på valgdagen(e) er korrekt på valglokaler.no. Feil her kan i ytterste konsekvens føre til at velgere ikke får stemt, noe vi har eksempler på fra tidligere valg.

Ta kontakt med brukerstøtten ved eventuelle feil eller hvis dere skal gjøre endringer

Legitimasjon

Det er en del velgere som spør oss om hva som kan godkjennes som legitimasjon. Dette er nærmere omtalt i kapittel 10.8 i valghåndboken:

"Verken valgloven eller valgforskriften har nærmere regler for hva slags legitimasjon som kan godkjennes. Stemmemottaker må i hvert enkelt tilfelle vurdere den legitimasjonen velgeren legger fram. Det er et minstekrav at legitimasjonen har et visst offisielt preg og at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Det må være et minstekrav at legitimasjonen har et visst offisielt preg, og inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde. Typiske legitimasjonspapirer vil være bankkort med bilde, førerkort og pass, men også andre typer legitimasjon med bilde vil kunne godkjennes.

Det er viktig å utvise godt skjønn ved vurderingen av om den foreviste legitimasjonen er tilstrekkelig dokumentasjon på velgerens identitet. Utgangspunktet må være at dersom legitimasjonen gir et troverdig inntrykk, har velgeren oppfylt sin legitimasjonsplikt. Så lenge stemmemottakeren ser at det er rette vedkommende man står overfor, må velgeren få lov til å avgi stemme. Dette bør gjelde selv om legitimasjonen har gått ut på dato. Stemmemottaker må likevel i hvert enkelt tilfelle vurdere «kvaliteten» på legitimasjonen."

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.