ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Nyhetsbrev våren 2022

Valgdagen blir 11. september 2023

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget neste år er nå fastsatt til mandag 11. september 2023.

Kommunene kan også vedta todagersvalg, med valgdag også på søndag 10. september.

Forslag om endringer i valgloven

Kommunal- og distriktsdepartementet har foreslått flere endringer i valgloven som vil være gjeldende til valget i 2023 dersom de blir vedtatt. Forslagene gjelder videreføring av noen av pandemitiltakene som ble innført for å lette gjennomføringen av valget i 2021:

  • Underskrifter til listeforslag skal kunne samles inn både elektronisk og på papir
  • Valglokaler skal kunne ligge utenfor stemmekretsen de gjelder for
  • Kommunene skal kunne starte opptellingen av forhåndsstemmer på søndag før valgdagen
  • Kommunene skal kunne opprette ekstra valglokaler i en stemmekrets dersom det oppstår forhold som gjør at dette er nødvendig

Stortinget vil ta stilling til forslagene innen sommeren 2022.

Dere kan lese mer om de foreslåtte endringene i Prop 95 L (2021-2022)

Evalueringer etter fjorårets valg

Valgdirektoratet har evaluert fjorårets valg og evalueringene tyder på at direktoratets tjenester har støttet kommunene og fylkeskommunene på en god måte. Det er imidlertid fortsatt rom for forbedring på flere områder. Tjenestene vi har tilbudt i forbindelse med sametingsvalget er også omfattet av dette.

I arbeidet med videreutvikling av tjenestene våre ønsker vi i sterkere grad å involvere kommunene og fylkeskommunene for å sikre at brukerperspektivet blir ivaretatt.

Noen kommuner er inviterte til å bidra til forbedring av våre tjenester innen opplæring og funksjonalitet i EVA.

Opplæring og veiledning

Opplæring og veiledning er blant de viktigste tjenestene vi leverer til kommuner og fylkeskommuner. Vi planlegger nå opplegget for disse tjenestene for valget i 2023. Fra evalueringene ser vi at vi kan informere tidligere om hvordan opplæringen vil foregå og hvilke veiledningsprodukter som gjøres tilgjengelig.

For å gi kommunene og fylkeskommunene større forutsigbarhet fram til valget, informerer vi om opplegget for opplæring og veiledning i løpet av høsten 2022.

EVA klargjøres for kommunestyre- og fylkestingsvalg

Valget 2023 skal gjennomføres med kommune- og fylkesstrukturen per 1. januar 2024. Det ligger an til noen endringer i denne strukturen, og vi samarbeider derfor tett med Kartverket og Skatteetaten for å sikre korrekt geografi og manntall.

Stemmesedlene til kommunestyre- og fylkestingsvalg inneholder svært mye informasjon og kan være krevende å lese maskinelt. Vi arbeider derfor med klargjøring og testing av stemmesedler og skanningløsning.

Trusselvurderinger fra sikkerhetsmyndighetene tilsier at vi må ha økt fokus på IT-sikkerhet og trygging av IT-miljøet og EVA-systemet.

For å bistå kommunene og fylkeskommunene med å gjennomføre sikre valg, har vi laget en sikkerhetsveileder som kommer i en oppdatert versjon i løpet av 2022.

Et av tiltakene for sikker bruk av EVA er en applikasjon som kommunene og fylkeskommunene installerer på pc-er som benyttes i valggjennomføringen. Applikasjonen gjør oss i stand til å fange opp uønsket aktivitet på pc-ene og den gjøres tilgjengelig mot slutten av året.

Status for Valgdirektoratets rammeavtaler

Valgdirektoratet har inngått rammeavtaler som kommunene og fylkeskommunene kan gjøre avrop på.

Andvord AS er fortsatt leverandør av trykking av stemmesedler. For leie/kjøp av skannere og skanningtjenester er det Atea, Sikri og Indra Navia som er leverandørene vi har avtale med.

Det benyttes egne avropsskjemaer for å gjøre avrop på disse avtalene. Skjemaene legges ut her på Valgmedarbeiderportalen, og vi sender ut informasjon til valgansvarlige når de er tilgjengelige.

Avtalen om produksjon og salg av valgutstyr har utløpt, og det skal inngås ny avtale. Anskaffelsen gjennomføres i løpet av 1. halvår i år.

Vi sender ut nytt nyhetsbrev i løpet av sommeren. Dersom dere har spørsmål til oss kan dere ta kontakt gjennom kontaktskjemaet her på portalen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.