ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkesvalgstyret skal kontrollere at gjennomføringen av stortingsvalget og fylkestingsvalget i kommunene i fylket er skjedd i samsvar med valglovens regler. Valgstyrenes møtebøker danner grunnlaget for denne kontrollen. I tillegg skal fylkeskommunen gjennomføre en kontrolltelling. Fylkesvalgstyrets møtebok er dokumentasjonen på denne kontrollen.

Fylkesvalgstyrets møtebok er delt inn i to deler:

  • Del 1: Wordfil som ikke hentes ut fra EVA men fylles ut manuelt
  • Del 2: Valgprotokoll for fylkesvalgstyret - (skrives ut fra EVA)

Del 1 av fylkesvalgstyrets møtebok

Denne delen av møteboka er en oppsummering av de feilene fylket har funnet og hvilke rettelser som er gjort i kontrollen av kommunenes valggjennomføring. Den fylles ut manuelt av fylkene, basert på valgstyrets møtebok som er tilsendt fra alle kommuner i fylket. Dette er fylkeskommunens legalitetskontroll av valggjennomføringen.

Mal for denne delen av møteboken blir lagt ut her på Valgmedarbeiderportalen i løpet av våren før valget.

Del 1 av møteboka består av to kapitler:

A - Gjennomgang av valgstyrenes møtebøker

A1 - Merknader til valggjennomføringen i kommunene. Dersom fylkesvalgstyret har merknader til gjennomføringen i en kommune, skal dette legges inn i denne tabellen.

B- Feil

B1 - Feil som fylkesvalgstyret har rettet. Dersom fylkesvalgstyret har funnet feil i valgstyrenes godkjenninger eller forkastelser som er mulig å korrigere, skal dere føre det inn i denne tabellen.

B2 - Feil som fylkesvalgstyret ikke har kunnet rettet. Dersom fylkesvalgstyret har funnet feil i valgstyrets møtebok som ikke er mulig å korrigere, fører dere det inn i denne tabellen.

 

Del 2 av fylkesvalgstyrets møtebok

Denne delen hentes direkte ut fra EVA og har samme inndeling som valgstyrets møtebok. Den består av seks kapitler, fra A til F.

A - Administrative forhold

Det første kapittelet i fylkesvalgstyrets møtebok, "Administrative forhold", er informasjon knyttet til hvem som sitter i fylkesvalgstyret i fylket.

 

B - Avvik mellom kommunenes endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling

Hver kommune i fylket har en egen del hvor kommunens opptelling blir gjennomgått.

B.1 viser kommunens Forkastede stemmegivninger med forkastelsesgrunn for forhåndsstemmer og for valgtingstemmer.

B.2 viser Behandling av stemmesedler, altså hvor mange forkastede, blanke og godkjente stemmesedler som finnes ,fordelt på forhånd og valgting.

Fylkeskommunen kan her sammenligne sin telling med den tellingen som er gjort ute i kommunene. Det er denne sammenligningen som ligger til grunn for tallene fylkeskommunen henter til "Del 1 av fylkeskommunens møtebok". Det er særlig avvik mellom valgstyrets telling i kommunen og fylkesvalgstyrets kontrolltelling som er interessant å se nærmere på.

B.2.1 viser Forkastede stemmesedler med forkastelsesgrunn for forhånd og valgting. Her ser dere forkastelser gjort av kommunen, samt forkastelser gjort av fylkeskommunen og det eventuelle avviket mellom disse to.

B.2.2 viser Avvik mellom kommunenes endelige opptelling og fylkeskommunens endelige opptelling. Her kan dere se summen av antall partifordelte stemmesedler, både på forhånd og valgting, med kommunens antall og fylkeskommunens antall. I tillegg vil dere se det eventuelle avviket mellom kommunens telling og fylkeskommunens telling.

B.2.3 viser antall Blanke stemmesedler på forhånd og på valgting. Også her kan dere se kommunens tall og fylkeskommunens tall, og det eventuelle avviket mellom de to.

B.2.4 viser Merknader for forhåndsstemmer og valgtingstemmer. Fylkeskommunen skal kommentere eventuelle avvik mellom kommunens endelige opptelling og fylkeskommunens opptelling, og det er disse kommentarene som vises i dette feltet. Hvis kommunen har valgt kretsvis opptellingsmåte, vil merknadene være på kretsnivå.

 

C - Avgitte godkjente stemmesedler

Denne delen av møteboka viser avgitte godkjente stemmesedler fordelt på kommuner. Oversikten viser fylkeskommunens endelige telling av forhånds- og valgtingsstemmer. Videre er de godkjente stemmesedlene oppdelt i antall rettede og urettede sedler, og fordelt på parti.

 

D - Fylkeskommunens endelige telling

Kapittel D viser fylkeskommunens endelige opptelling, sammenlagt for alle kommuner.

D.1 Forhåndsstemmer

D.1.1 viser opptalte stemmesedler; godkjente sedler, blanke, forkastede og totalt antall.

D.1.2 viser alle forkastede stemmesedler, med forkastelsesgrunn.

D.1.3 viser alle godkjente stemmesedler fordelt på parti. Her ser dere hvor mange stemmesedler som er rettet og urettet, og summen av disse.

D.2 Valgtingsstemmer

D.2.1 viser opptalte stemmesedler; godkjente sedler, blanke, forkastede og totalt antall.

D.2.2 viser forkastede stemmesedler, med forkastelsesgrunn og hvilken stemmekategori forkastelsene er fra. Det vil si om det er ordinære valgtingsstemmer, fremmedstemmer eller beredskapsstemmer og særskilte stemmer. Dere ser også det totale antallet forkastede stemmesedler.

D.2.3 viser alle godkjente stemmesedler fordelt på parti. Her ser dere også hvor mange stemmesedler som er rettet,  og urettet, og summen av disse.

D.3 Totaloversikt

Det siste punktet under fylkeskommunens telling viser den totale oversikten over partifordelte stemmesedler, fordelt på forhånd, valgting og totalt. Oversikten viser også det totale antallet rettede og urettede stemmesedler. Denne oversikten finner dere også i EVA under valgoppgjør, men den er kun tilgjengelig i EVA etter at dere har foretatt valgoppgjøret.

 

E - Mandatfordeling

Mandatene til fylkestinget fordeles på grunnlag av valglistenes samlede stemmetall i fylket, basert på St. Laguës modifiserte metode. Hver listes stemmetall finner dere ved å telle hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver liste, sammenlagt for alle kommunene i fylket. Dette vises i fylkesvalgstyrets møtebok, kapittel D.

Valglistenes stemmetall fra samtlige kommuner summeres og divideres deretter på 1,4 - 3 - 5 - 7 - 9 og så videre, så mange ganger som det er nødvendig for å få fordelt alle mandatene.

E1 Beregning av antall mandater til listene: Her har hvert parti som stiller valgliste i fylket hver sin tabell som beregner hver kandidats kvotient, som igjen danner grunnlaget for hvilken representantplass kandidaten fikk. Representantplassene fordeles til valglistene fortløpende på grunnlag av kvotientene, sortert fra høyest til lavest.

E2 Mandatene ble fordelt som følger: Her samles de høyeste kvotientene for hvert parti i én tabell. Tabellen viser mandatfordelingen på parti. Dersom to valglister har samme kvotient, fordeles plassen til den listen med det høyeste stemmetallet. Dersom de to listene også ha samme stemmetall foretas det loddtrekning. Tabellen har like mange rader som det skal velges mandater til fylkestinget.

 

F - Beregning av personstemmer

Kapittel F omhandler kandidatkåringen og baserer seg på hvor mange personstemmer de ulike kandidatene har fått.

F1 Beregning personstemmer: I del F1 har hvert parti en egen oversikt som viser antall stemmesedler partiet fikk i hele fylket og antall stemmesedler med rettelser. Dette vises også i prosent. Videre viser tabellen antall personstemmer som er gitt til hver kandidat. Neste kolonne viser en eventuelt ny rangering for kandidaten.

F2 Valgte representanter og vararepresentanter: Del F2 viser hvilke representanter fra hvilke partier som er valgt som representanter og hvilke som er valgt som vararepresentanter. Hvert parti med kandidater har en egen tabell. 2 stjerner (**) ved kandidatens navn betyr at kandidaten er valgt som fast representant, mens 1 stjerne (*) betyr at kandidaten er valgt som vararepresentant. Kandidatene uten stjerner er ikke valgt som representanter.

 

Underskrifter

Medlemmer av fylkesvalgstyret som var til stede i møte der valgprotokollen ble godkjent, skal underskrive.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.