ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgstyrets møtebok

Møtebøkene utgjør valgmyndighetenes dokumentasjon på det som har foregått i forbindelse med gjennomføringen av valg, og er arkivverdig i henhold til valgloven. Valgstyrets møtebok er også grunnlag for den kontrollen fylkesvalgstyret er ansvarlig for ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.​

Første side av møteboka er en oppsummering av en rekke nøkkeltall for valggjennomføringen i kommunen. Her finner dere blant annet antall stemmeberettigede, valgdeltakelse, antall godkjente og forkastede stemmegivninger og -sedler. Ved kommunestyrevalg vises også hvilke representanter som er valgt.

Resten av møteboka er inndelt i fem ulike kapitler, fra A til E.

Merk: Kapittel E er kun en del av møteboka ved kommunestyrevalg. Ved stortings- og fylkestingsvalg ligger valgoppgjøret i fylkesvalgstyrets møtebok.

A - Administrative forhold

Det første kapittelet i valgstyrets møtebok, "Administrative forhold", er informasjon knyttet til hvem som sitter i valgstyret i kommunen, samt hvilke steder i kommunen det er avholdt valgting. Dette er informasjon som registreres som grunnlagsdata i EVA.

A1: Oversikt over medlemmer av valgstyret som skal behandle valgstyrets møtebok. Kommunen kan oppdatere, endre og slette medlemmer av valgstyret helt frem til den dagen valgstyrets møtebok skal skrives ut og godkjennes.

A2: Informasjon om kommunens stemmekretser og åpningstider. Dette skal registreres under grunnlagsdata innen 31. mai og kan ikke endres senere.

 

B - Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

Kapittel B av valgstyrets møtebok inneholder informasjon om tidligstemmer, forhåndsstemmer og sent innkomne forhåndsstemmer: Kapittelet viser det totale antallet både for stemmegivninger og stemmesedler. Stemmegivningene er fordelt på ulike stemmetyper (tidligstemmer, forhåndsstemmer innenriks, forhåndsstemmer utenriks, brevstemmer utenriks og beredskapsstemmer). Videre gir kapittelet en oversikt over antallet forkastede forhåndsstemmegivninger fordelt på forkastelsesgrunn for både innenriks- og utenriksstemmer.​

B1.1 Totalt mottatte forhåndsstemmegivninger: Denne oversikten viser resultatet av prøvingen for både de ordinære og de sent innkomne forhåndsstemmene. I rapporten Antall mottatte forhåndsstemmer kan du sammenligne tallene.

B1.2 Behandlede forhåndsstemmegivninger: Denne oversikten viser alle stemmegivninger som er foreslått forkastet. Tabellen kan kontrolleres i EVA mot informasjon du finner under menyvalget "Forkastede stemmegivninger". Her man oversikt over foreslått forkastede forhåndsstemmer og valgtingsstemmer vist med løpenummer, stemmetype og forslag til forkastelsesgrunn av stemmegivningen.

Eventuelle kommentarer knyttet til den foreløpige opptellingen av opptellingskategorien "Forhåndsstemmer ordinære" finnes i del B2.1.3

Del B2.2.3 henter kommentarer fra EVA knyttet til den foreløpige opptellingen av opptellingskategorien "Sent innkomne/ lagt til side".

Den andre delen av kapittel B (B2) inneholder den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmesedler. Her partifordeles stemmesedlene fra de godkjente stemmegivningene fra forhåndsstemmegivningen. B2 skiller mellom to stemmetyper; ordinære forhåndsstemmer og forhåndsstemmegivninger sent innkomne/ lagt til side. I hver sine tabeller deles disse to opptellingskategoriene inn i godkjente, blanke og tvilsomme stemmesedler. De godkjente stemmesedlene partifordeles så i en ny tabell.

Tallene som hentes inn i de ulike tabellene i del B2 kommer direkte fra EVA. Tallene i de ulike tabellene kan kontrolleres mot rapporter og oversikter i EVA, samt mot de øvrige tallene i valgstyrets møtebok.

B2.1 Behandlede ordinære forhåndsstemmer: I valgstyrets møtebok skal denne tabellen være lik totalen av "Allerede prøvet" forhåndsstemmer under "Samlet prøving av forhåndsstemmer" for hele tidlig- og forhåndsstemmeperioden, minus antallet foreslått forkastede forhåndsstemmer og antall stemmeseddelkonvolutter lagt til side. Antallet godkjente her skal være lik totalen av antallet partifordelte stemmesedler i tabell B2.1.2.

B2.2: Behandlede sent innkomne forhåndsstemmesedler: Det totale antall sent innkomne forhåndsstemmesedler skal være lik antall stemmeseddelkonvolutter lagt til side, pluss antallet godkjente forhåndsstemmer som er registrert under menypunktet Registrer sent innkomne konvolutter.

 

C - Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer

Kapittelet er delt inn i fire deler:

C1: Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretser innenfor alle opptellingskategorier av valgtingsstemmer (ordinære, særskilt omslag og fremmedstemmer/beredskapsstemmer)

C2: Foreløpig opptelling hos stemmestyrene

C3: Stemmegivninger – valgting (valgtingsstemmer ordinære, særskilt omslag og fremmedstemmer/ beredskapsstemmer)

C4: Foreløpig opptelling hos valgstyret

C1 Oversikt over stemmer mottatt i alle kretser: Denne oversikten viser antall manntallskryss, samt mottatte stemmesedler og konvolutter fra valgting fordelt på de enkelte kretsene. Kommunen kan kontrolltelle at antallet manntallskryss stemmer med antallet stemmesedler i urna, samt kontrollere at antallet særskilte og fremmed-/beredskapsstemmer er likt det antallet man har registrert inn i EVA. Avvik her tyder på at noe er feil. Kontroller hva som står i stemmestyrets møtebok. Merknadene som er lagt inn av stemmestyret vil komme i tabell C1.1 (sentral telling) eller tabell C2.3 (lokal kretsvis telling)

C2 Foreløpig opptelling i valgstyrene: For kommuner som har valgt sentral opptellingsmåte vil denne delen av møteboken være tom. Dersom kommuner har valgt opptellingsmåte "lokalt fordelt på krets" vil denne tabellen vise en oversikt over den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmer gjort av stemmestyrene. Den første tabellen viser det totale antallet sedler fra alle kretser fordelt på godkjente, blanke og tvilsomme. Den andre tabellen viser de godkjente sedlene fordelt på parti. Tabell C2 vises ikke per krets, men alle tallene fra hver krets summeres og vises som en foreløpig opptelling partifordelt.

Del C1 og C2 omhandler det som omtales som "urnetelling og foreløpig partifordelt telling". Urnetellingen skal gjøres av stemmestyrene, mens den foreløpige partifordelte tellingen kun gjøres i kommuner som har opptelling av valgtingsstemmer "lokalt fordelt på krets". Del C2 gjelder kun partifordeling av de ordinære valgtingsstemmene. Stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer/beredskapsstemmer er ikke en del av denne foreløpige partifordelte opptellingen. Disse stemmetallene partifordeles først i del C4.5 og C4.8.

Kommentarer fra EVA som er knyttet til kommunens foreløpige opptelling av valgtingsstemmer finner dere i tabell C2.3. Siden kommunen teller valgtingsstemmer kretsvis, kommer også kommentarene kretsvis.

C3 Stemmegivninger - valgting: Denne delen tar for seg valgtingsstemmegivninger avgitt ved bruk av omslagskonvolutt – altså stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer for kommuner med papirmanntall på valgdagen eller beredskapsstemmer for kommuner med elektronisk manntall på valgdagen. Disse stemmegivningene fordeles først (hver for seg) mellom de godkjente og de forkastede stemmegivningene. Den andre tabellen viser antallet forkastede stemmegivninger og den forkastelsesgrunnen som er valgt i EVA.

Stemmegivningene fordeles på de ulike forkastelsesgrunnene når de prøves i EVA.
For kommuner med papirmanntall på valgdagen skal stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer godkjennes manuelt i kommunens papirmanntall fra valgting, mens avviste stemmegivninger gis en forkastelsesgrunn i EVA.
For kommuner med elektronisk manntall på valgdagen skal stemmer i særskilt omslag og beredskapsstemmer godkjennes eller forkastes i EVA.

C4 Foreløpig opptelling hos valgstyret: For kommuner som har valgt opptellingsmåte "lokal fordelt på krets" vil denne delen av møteboken være tom. Dersom kommunen har valgt opptellingsmåte "sentralt samlet" eller "sentralt fordelt på krets" vil denne tabellen vise oversikt over antall valgtingstemmesedler. Denne delen av møteboken spesifiserer hvor mange stemmesedler av de godkjente stemmegivningene i hver av opptellingskategoriene på valgting (valgting ordinære, særskilt omslag og fremmedstemmer/beredskapsstemmer) som er godkjente, blanke og tvilsomme. De godkjente stemmesedlene innenfor de ulike opptellingskategoriene partifordeles i hver sin tabell.

Merknader knyttet til kommunens foreløpige opptelling av stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer finnes i henholdsvis tabell C4.6 og C4.9.

 

D - Endelig opptelling

Tabellene under kapittel D viser de endelige opptellingene av alle fem opptellingskategorier i EVA. Kapittelet er delt inn i tre deler:

D1: Forhåndsstemmer

D2: Valgtingsstemmer

D3: Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti

 

D1.1 Opptalte forhåndsstemmesedler: Oversikten viser det totale antallet stemmesedler for de ordinære forhåndsstemmesedlene som er opptalt minst fire timer før valglokalet stenger, samt for de sent innkomne forhåndsstemmesedlene som er opptalt etter kl 17. dagen etter valgdagen. Alle sedler er fordelt på godkjente, blanke og forkastede. Tallene finner du igjen i EVA under endelig opptelling for opptellingskategoriene Forhåndsstemmer ordinære og Sent innkomne/-stemmer lagt til side.

D1.2 Forkastede forhåndsstemmesedler: Oversikten viser forkastede stemmesedler fordelt på forkastelsesgrunn fordelt etter opptellingskategori. Forhåndsstemmer ordinære vises i kolonnen "Startet senest 4 timer før valglokalene stenger" og sent innkomne/ lagt til side i kolonnen "Opptalt etter stenging".

D1.3 Godkjente forhåndsstemmesedler fordelt på parti: Oversikten viser partifordelingen for de endelig godkjente stemmesedlene. Det totale antallet skal stemme med det totale antall godkjente forhåndsstemmesedler i tabell D1.1.

D1.4. Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling: Oversikten viser avvik mellom foreløpig opptelling og endelig opptelling av godkjente stemmesedler. Tabellen inneholder både de ordinære og de sent innkomne stemmesedlene.

D1.5 Merknad: Her vises kommentarer fra EVA knyttet til den endelige opptellingen av opptellingskategoriene forhåndsstemmer ordinære og sent innkomne/ lagt til side. Kommentarene fra hver opptellingskategori vises etter hverandre. Her skal eventuelle avvik forklares.

D2.1 Opptalte valgtingsstemmesedler: Oversikten viser det totale antallet stemmesedler for de ordinære valgtingsstemmesedlene, sedler i særskiltomslag, samt fremmed- eller beredskapsstemmesedler, fordelt på godkjente, blanke og forkastede stemmesedler. Tallene finner du igjen i EVA under endelig opptelling for opptellingskategoriene ordinære valgtingstemmer, særskiltstemmer, fremmedstemmer eller beredskapsstemmer.

D2.2 Forkastede valgtingsstemmesedler: Oversikten viser forkastede stemmesedler fordelt på forkastelsesgrunn, fordelt etter opptellingskategori, ordinære valgtingstemmer, særskilt, fremmede eller beredskap.

D2.3 Godkjente valgtingsstemmesedler fordelt på parti: Oversikten viser partifordeling for de endelig godkjente stemmesedlene. Det totale antallet skal stemme med det totale antall godkjente valgtingsstemmesedler i tabell D2.1.

D2.4. Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling: Oversikten viser avvik mellom foreløpig opptelling og endelig opptelling av godkjente stemmesedler. Tabellen inneholder tall for både de ordinære, de særskilte og fremmed eller beredskapsstemmeselder.

D2.5 Merknad: Kommentarer fra EVA knyttet til kommunens endelig opptelling av opptellingskategori valgtingsstemmer ordinære, stemmer i særskilt omslag og fremmedstemmer/ stemmer i beredskapskonvolutt. Kommentarene fra hver opptellingskategori vises etter hverandre.

D3 Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti: Tabellen viser alle godkjente partifordelte stemmesedler, fordelt på henholdsvis forhånd, valgting og totalt. Tabellen viser dermed den totale endelige partiforedelingen i kommunen.

 

E - Valgoppgjør

Kapittel E er kun en del av valgstyrets møtebok ved kommunestyrevalg, og består av mandatfordelingen og kandidatkåringen.

Mandatene til kommunestyret fordeles på grunnlag av valglistenes samlede stemmetall i kommunen, basert på St. Laguës modifiserte metode. Hver listes stemmetall finner dere ved å telle hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver liste. Dette finner dere i kapittel D.

Valglistenes stemmetall summeres og divideres deretter på 1,4 - 3 - 5 - 7 - 9 og så videre, så mange ganger som det er nødvendig for å få fordelt alle mandatene.

E1 Mandatfordeling:

E1.1 Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene: Her har hvert parti som stiller valgliste i kommunen hver sin tabell. Øverst beregnes listestemmetallet, basert på stemmetall, tilganger og avganger. Listestemmene danner grunnlaget for beregningen av partiets St. Lagüe-kvotienter. Det beregnes like mange kvotienter som partiet har kandidater.

Til slutt samles de høyeste kvotientene fra hvert parti fra høyest til lavest i en tabell som viser en endelige mandatfordelingen.

E2 Kandidatkåring:

E2.1 Beregning av stemmetillegg og personstemmer: Her har hvert parti en egen oversikt som viser antall stemmesedler partiet har mottatt. Videre viser tabellen personstemmer, slengere og eventuelt stemmetillegg per kandidat, samt ny rangering.

E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter: Denne delen viser hvilke representanter fra hvilke partier som er valgt som representanter og hvilke som er valgt som vararepresentanter. Hver valgliste med kandidater vises i hver sin tabell. to stjerner (**) ved kandidatens navn betyr at kandidaten er valgt som fast representant, mens én stjerne (*) betyr at kandidaten er valgt som vararepresentant. Kandidatene uten stjerner er ikke valgt.

Underskrifter

Medlemmer av valgstyret som var til stede i møte der valgprotokollen ble godkjent, skal underskrive.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.