ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Behandle valgtingsstemmegivninger i konvolutt

Her kan du lese om hvordan dere skal registrere de ulike typene av valgtingsstemmer i konvolutt. Artikkelen tar også for seg hvilke krav som stilles til stemmegivningene og hva dere gjør når dere godkjenner eller foreslår å forkaste en stemmegivning.
1
Registrering og prøving

Valgtingsstemmegivninger i konvolutt må registreres og prøves. Prøving betyr å undersøke om vilkårene for stemmegivning i valgloven er oppfyllt.

2
Krav til godkjenning

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en stemmegivning kan godkjennes:

  • Velgeren må være innført i kommunens manntall.
  • Velgeren må ha fått anledning til å stemme
  • Velgeren har ikke allerede en godkjent stemmegivning.

Hvis disse tre vilkårene er oppfylt, kan dere godkjenne stemmegivningen.

Prøving av konvolutter på valgting vil i realiteten handle om å kontrollere det første og det tredje vilkåret. Vilkår 2 kan anses som oppfylt i og med at det foreligger en stemmegivning i konvolutt.

3
Beredskapsstemmer

Dette gjelder kun kommuner med elektronisk manntall. 

Beredskapsstemmer er aktuelt dersom dere mister kontakten med EVA under stemmegivningen, for eksempel som følge av strømbrudd eller at internett blir utilgjengelig,

Hvis dere opplever en beredskapssituasjon og mottar beredskapsstemmer, skal disse fraktes fra valglokalet til valgstyret så snart beredskapssituasjonen er over. Stemmegivningene skal registreres i EVA som beredskapsstemmer.

Hvis vilkårene nevnt i punkt 2 ovenfor er oppfylt, kan stemmegivningen godkjennes. 

4

Dette gjelder kun kommuner med avkryssingsmanntall på papir. 

Når stemmegivningen har kommet inn til valgstyret, skal den registreres i EVA. Hvis vilkårene nevnt i punkt 2 er oppfylt, kan dere godkjenne stemmegivningen.

Husk at dere må godkjenne stemmegivningen både i EVA og i avkryssingsmanntallet. Når dere godkjenner stemmegivningen i avkryssingsmanntallet, setter dere et kryss ved velgerens navn. Det er svært viktig at dere setter dette krysset i avkryssingsmanntallet, ettersom manntallet skal arkiveres og må være korrekt.

5
Særskilt omslag

Dere kan motta stemmegivninger i særskilt omslag. Dette skjer hvis:

  • velgeren allerede har avgitt en godkjent stemmegivning, eller
  • velgeren ikke finnes i manntallet

Slike stemmegivninger må dere i de aller fleste tilfeller foreslå å forkaste.

Det er likevel noen situasjoner der dere skal godkjenne stemmegivninger i særskilt omslag. Dette gjelder for eksempel når velgeren står på en egen liste over personer med hemmelig adresse. Les mer om velgere med hemmelig adresse i denne artikkelen.

Husk at dersom en stemmegivning i særskilt omslag godkjennes fordi velgeren står på en liste over personer med hemmelig adresse, skal dette navnet aldri noteres, verken i EVA eller i avkryssingsmanntallet.

Hvis dere har elektronisk manntall, skal stemmegivninger i særskilt omslag behandles på samme måte som beredskapsstemmer. Stemmegivningene skal registreres og prøves i EVA.

Hvis dere har papirmanntall, skal stemmegivninger i særskilt omslag behandles på samme måte som fremmedstemmer. Stemmegivningene skal registreres og prøves både i EVA og i avkryssingsmanntallet.

6

Hvis et av vilkårene i punkt 2 ikke er oppfylt, må dere foreslå å forkaste stemmegivningen. Dette gjør dere i EVA. Husk at alle forkastelser skal behandles av valgstyret.

Siden dere ikke vet om stemmesedlene i konvolutten er til kommunestyrevalget, fylkestingsvalget eller begge, skal konvolutten sendes videre til fylkeskommunen sammen med annet materiell etter endt opptelling i kommunen.

Sist oppdatert: 26.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.