ORDLISTE

ORDLISTE

Forhåndsstemmesteder

Nedenfor finner du informasjon om hvor det skal og bør mottas forhåndsstemmer. Du kan også lese om hvordan du finner egnede lokaler.
1
Hvor skal det avholdes forhåndsstemming?

Valgstyret bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer. I tillegg krever valgloven at kommunen skal avholde forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner, som sykehus, eldrehjem og lignende. 

Utover det lovbestemte kravet, anbefales det at dere også avholder forhåndsstemmegivning:

  • på skoler, universiteter og høyskoler
  • i fengsler
  • i militærforlegninger

Valgstyret bestemmer hvor mange forhåndsstemmesteder dere skal ha i kommunen og hva åpningstidene skal være. Når valgstyret beslutter hvor og når velgere kan stemme, bør de vurdere hvor innbyggerne oppholder seg og på hvilke tidspunkter man har anledning til å stemme. Det anbefales å ha forhåndsstemmelokaler der folk oppholder seg eller passerer, som for eksempel kollektive knutepunkt, i tilknytning til kjøpesentre, bibliotek og lignende.

2
Valg av lokaler

Når valgstyret vurderer hvor det skal mottas forhåndsstemmer, må det sikres at lokalene er tilgjengelige for velgerne. Det er flere vurderinger som må gjøres knyttet til dette, og det er viktig at lokalene undersøkes i forkant av valget.

3
Hvordan skal lokalene tilrettelegges?

Før valgstyret beslutter hvor det skal avholdes forhåndsstemmegivning, bør dere også vurdere hvordan de aktuelle lokalene kan tilrettelegges.

4
Hva med velgere som ikke kommer seg til et forhåndsstemmelokale?

Hvis en velger er syk eller ufør, og dermed ikke kommer seg til forhåndsstemme- eller valglokalet kan vedkommende be om å få avgi stemme hjemme hos seg selv. Dette kalles ambulerende stemmegivning. 

Velgeren må søke om å få stemme hjemme, men det er ingen krav til at dette må være en skriftlig søknad. Det er derfor tilstrekkelig at velgeren tar muntlig kontakt med kommunen for å be om dette. Velgeren trenger heller ikke å fremlegge dokumentasjon på sykdom eller uførhet, men må opplyse om at dette er grunnen til at vedkommende ikke kommer seg til et forhåndsstemmelokale.

5
Veileder i tilgjengelighet

For å hjelpe kommunene har Valgdirektoratet utarbeidet en veileder med praktiske råd og sjekklister for å vurdere tilgjengeligheten og egnetheten til valglokalene.

Vi anbefaler at dere bruker denne veilederen aktivt i arbeidet med å planlegge hvilke valglokaler dere skal bruke og i klargjøringen av lokalene.

6
Korrekt informasjon til velgerne

Velgerne har flere kilder til informasjon om hvor de kan forhåndsstemme og hvilke åpningstider som gjelder, for eksempel:

  • kommunens nettsider
  • lokale medier
  • valglokaler.no

Valglokaler.no er en nettside som tilbys av Valgdirektoratet og som viser alle forhåndsstemmesteder og valglokaler i landet. Informasjonen som ligger her er dels hentet fra grunnlagsdataene i EVA (navn, adresse og gps-koordinater) og dels hentet fra et skjema som vi sender ut til alle kommuner i forkant av forhåndsstemmeperioden (åpningstider)..

Det er svært viktig at åpningstidene dere oppgir i skjemaet samsvarer med de åpningstidene som er kunngjort på deres egne nettsider. Ved tidligere valg har det vært hendelser der velgere kom til stengt dør den siste dagen i forhåndsstemmeperioden og dermed ikke fikk stemt.

Dersom det skjer noe underveis i forhåndsstemmeperioden som gjør at det blir endringer må dere derfor gi beskjed om dette til Valgdirektoratet så raskt som mulig slik at nettsiden kan oppdateres.

Sist oppdatert: 11.01.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.