ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Forhåndsstemmesteder

Nedenfor finner du informasjon om hvor det skal og bør mottas forhåndsstemmer. Du kan også lese om hvordan du finner egnede lokaler.
1
Hvor skal det avholdes forhåndsstemming?

Valgstyret bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer. I tillegg krever valgloven at kommunen skal avholde forhåndsstemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner, som sykehus, eldrehjem og lignende. 

Utover det lovbestemte kravet, anbefales det at dere også avholder forhåndsstemmegivning:

  • på skoler, universiteter og høyskoler
  • i fengsler
  • i militærforlegninger

Det er valgstyret som bestemmer hvor mange forhåndsstemmesteder dere skal ha i kommunen og hva åpningstidene skal være.

Når valgstyret beslutter hvor og når velgere kan stemme, bør de legge vekt på hvor innbyggerne oppholder seg og på hvilke tidspunkter man har anledning til å stemme. Det anbefales å ha forhåndsstemmelokaler der folk oppholder seg eller passerer, som for eksempel kollektive knutepunkt, i tilknytning til kjøpesentre, bibliotek og lignende.

2
Valg av lokaler

Når valgstyret vurderer hvor det skal mottas forhåndsstemmer, må det sikres at lokalene er tilgjengelige for velgerne. Det er flere vurderinger som må gjøres knyttet til dette, og det er viktig at lokalene undersøkes i forkant av valget.

3
Hvordan skal lokalene tilrettelegges?

Før valgstyret beslutter hvor det skal avholdes forhåndsstemmegivning, bør dere også vurdere hvordan de aktuelle lokalene kan tilrettelegges.

4
Hva med velgere som ikke kommer seg til et forhåndsstemmelokale?

Hvis en velger er syk eller ufør, og dermed ikke kommer seg til forhåndsstemmelokale, kan vedkommende be om å få avgi stemme hjemme hos seg selv. Dette kalles ambulerende stemmegivning. 

Velgeren må søke om å få stemme hjemme, men det er ingen krav til at dette må være en skriftlig søknad. Det er derfor tilstrekkelig at velgeren tar muntlig kontakt med kommunen for å be om dette. Velgeren trenger heller ikke å fremlegge dokumentasjon på sykdom eller uførhet, men må opplyse om at dette er grunnen til at vedkommende ikke kommer seg til et forhåndsstemmelokale.

5
Veileder i tilgjengelighet

For å hjelpe kommunene har Valgdirektoratet utarbeidet en veileder med praktiske råd og sjekklister for å vurdere tilgjengeligheten og egnetheten til valglokalene.

Vi anbefaler at dere bruker denne veilederen aktivt i arbeidet med å planlegge hvilke valglokaler dere skal bruke og i klargjøringen av lokalene.

6
Korrekt informasjon til velgerne

Velgerne har flere kilder til informasjon om hvor de kan forhåndsstemme og hvilke åpningstider som gjelder, for eksempel:

  • kommunens nettsider
  • lokale medier
  • valglokaler.no

Valglokaler.no er en nettside Valgdirektoratet tilbyr, som viser alle forhåndsstemmesteder og valglokaler.

Valgansvarlige kan selv legge inn informasjon om åpningstider og tilgjengelighet til alle forhåndsstemmestedene deres gjennom en egen funksjon her på Valgmedarbeiderportalen. Informasjonen dere registrerer legges ut på valglokaler.no og dere kan selv endre den fortløpende dersom det er behov for det. Dere kan logge dere på via menyvalget "Valglokaler" i bunnmenyen her på valgmedarbeiderportalen.

Her finner dere veiledning til denne registreringen

Husk at det er svært viktig at åpningstidene dere oppgir på valglokaler.no samsvarer med de åpningstidene dere kunngjør på deres egne nettsider. Ved tidligere valg har det vært hendelser der velgere har kommet til stengt dør den siste dagen i forhåndsstemmeperioden og dermed ikke fått stemt.

Sist oppdatert: 16.06.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.