ORDLISTE

ORDLISTE

Hva er grunnlagsdata?

Her kan du lese om hva som skal registreres av grunnlagsdata i EVA. Artikkelen tar for seg hvert av punktene under grunnlagsdata og forklarer dem nærmere.
1
FRIST: 31. MAI
Hva er formålet med grunnlagsdata?
FRIST: 31. MAI

Grunnlagsdata er nøkkelinformasjon dere legger inn i EVA om hvordan valget skal gjennomføres i kommunen eller fylkeskommunen. Informasjonen dere legger inn er med på å tilpasse EVA til deres bruk, slik at systemet fungerer som det skal. I tillegg benytter både stemmesedler og valgkort grunnlagsdata fra EVA ved utforming for produksjon.

Fristen for å legge inn grunnlagsdata i EVA er 31. mai i valgåret.

2
Hvilke grunnlagsdata skal kommunen legge inn?

Dere som arbeider med valg i kommunen skal legge inn følgende grunnlagsdata:

Målform: Dette påvirker informasjon som berører velgerne, som for eksempel stemmesedler og valgkort.

Manntall på valgting: Her skal dere oppgi om kommunen deres planlegger å ha elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen eller om dere vil ha papirmanntall.

Opptellingsmåte: Her skal dere angi hvordan dere planlegger å telle opp de ulike kategoriene av stemmer. Du kan lese mer om de ulike opptellingsmåtene på temasiden som handler om dette.

Skanning: Her skal dere oppgi om dere planlegger å ha maskinell opptelling. I tillegg skal dere legge inn informasjon om hvem som er skanningansvarlig, hvilken leverandør som er valgt  og om dere deltar i et skanningsamarbeid.

Forhåndsstemmesteder: Her skal dere legge inn informasjon om de ulike stemmestedene kommunen planlegger å bruke i forhåndsstemmeperioden. Dette omfatter både allment tilgjengelige stemmesteder og de skolene og institusjonene som vil bli benyttet til forhåndsstemmegivning. Dere kan lese mer om dette på temasiden om forhåndsstemmesteder.

Tekniske tellekretser (kun noen kommuner): Brukes i enkelte kommuner med et stort antall ordinære forhåndsstemmer for å gjøre opptellingen mer håndterlig.

Stemmesteder for valgting: Her skal dere legge inn informasjon om alle valglokaler som kommunen skal benytte på valgdagen/valgdagene. Dette omfatter også åpningstider. Du kan lese mer på temasiden om valglokaler.

Roder (kun kommuner med papirmanntall): Her kan dere definere rodene for de ulike stemmekretsene. Dette er hensiktsmessig i stemmekretser med mange manntallsførte, slik at avkryssingsmanntallet kan fordeles på flere avkrysserbord.

Tellekretser: Hvis kommunen planlegger å slå sammen stemmekretser til tellekretser ved opptellingen, skal dere legge inn dette her. Dette krever valgloven at dere gjør dersom en krets har færre enn 100 manntallsførte velgere og dere teller kretsvis. Hvis valgstyret ønsker kretsvise resultater, må denne kretsen telles sammen med en annen krets. Disse to kretsene utgjør da en tellekrets.

Valgkort: Her kan dere spesifisere nærmere hva som skal stå på valgkortene til de stemmeberettigede i kommunen. Dere kan også tilpasse tekst til hver enkelt stemmekrets om det er ønskelig.

Valgstyre: Her skal dere legge inn informasjon om alle medlemmer av valgstyret.

Stemmestyre: Her skal dere legge inn informasjon om medlemmene i alle stemmestyrene. Hvis kommunen deres har flere stemmesteder, skal det utnevnes stemmestyrer med minst tre medlemmer for hver stemmekrets.

3
Hva kan endres etter fristen?

Etter 31. mai låses det meste av grunnlagsdataene. Dere kan imidlertid fortsatt gjøre endringer på følgende områder helt fram til valgdagen:

  • skanning
  • forhåndsstemmesteder
  • valgstyre
  • stemmestyre
Sist oppdatert: 11.01.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.