ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Hva er grunnlagsdata?

Her kan du lese om hva som skal registreres av grunnlagsdata i EVA. Artikkelen tar for seg hvert av punktene under grunnlagsdata og forklarer dem nærmere.
1
FRIST: 31. MAI
Hva er formålet med grunnlagsdata?
FRIST: 31. MAI

Grunnlagsdata er nøkkelinformasjon dere legger inn i EVA om hvordan valget skal gjennomføres i kommunen eller fylkeskommunen. Informasjonen dere legger inn er med på å tilpasse EVA til deres bruk, slik at systemet fungerer som det skal. I tillegg benytter både stemmesedler og valgkort grunnlagsdata fra EVA ved utforming for produksjon.

Fristen for å legge inn grunnlagsdata i EVA er 31. mai i valgåret.

2
Hvilke grunnlagsdata skal kommunen legge inn?

Dere som arbeider med valg i kommunen skal legge inn følgende grunnlagsdata:

Målform: Dette påvirker informasjon som berører velgerne, som for eksempel stemmesedler og valgkort.

Manntall på valgting: Her skal dere oppgi om kommunen deres skal ha elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen eller om dere skal ha papirmanntall.

Krav til listeforslag: Her skal dere angi hvor mange kandidater som skal velges til kommunestyret, og hvor mange underskrifter som kreves for at listeforslagene skal være gyldige. For uregistrerte partier skal dette være 2 prosent av antall stemmeberettigede i kommunen ved forrige kommunestyrevalg (men maksimalt 300 i større kommuner). For registrerte partier er tallet alltid 2. Boksene for maks og minimum antall kandidater på listeforslagene og maks antall slengere fylles ut automatisk når dere legger inn antall kandidater som skal velges.

Opptellingsmåte: Her skal dere angi hvordan dere planlegger å telle opp de ulike kategoriene av stemmer. Du kan lese mer om de ulike opptellingsmåtene på temasiden som handler om dette.

Skanning: Her skal dere oppgi om dere skal ha maskinell opptelling. I tillegg skal dere legge inn informasjon om hvem som er skanningansvarlig, hvilken leverandør som er valgt  og om dere deltar i et skanningsamarbeid med andre kommuner.

Forhåndsstemmesteder: Her skal dere legge inn informasjon om de ulike stemmestedene dere skal bruke i forhåndsstemmeperioden. Dette omfatter både allment tilgjengelige stemmesteder og de skolene og institusjonene som skal brukes til forhåndsstemmegivning. Dere kan lese mer om dette på temasiden om forhåndsstemmesteder.

Tekniske tellekretser (kun noen kommuner): Brukes i enkelte kommuner med et stort antall ordinære forhåndsstemmer for å gjøre opptellingen mer håndterlig.

Stemmesteder for valgting: Her skal dere legge inn informasjon om alle valglokaler som dere skal bruke på valgdagen/valgdagene, herunder åpningstider. Du kan lese mer på temasiden om valglokaler.

Roder (kun kommuner med papirmanntall): Her kan dere definere rodene for de ulike stemmekretsene deres. Roder er inndeling av manntallslister for kommuner med papirmanntall. Rodene deles inn alfabetisk basert på velgernes etternavn. Dette er hensiktsmessig i stemmekretser med mange manntallsførte, slik at avkryssingsmanntallet kan fordeles på flere avkrysserbord.

Tellekretser: Hvis kommunen skal slå sammen stemmekretser til tellekretser ved opptellingen, skal dere legge inn dette her. Valgloven krever at dere gjør dette dersom en krets har færre enn 100 manntallsførte velgere og dere teller stemmene kretsvis. Denne kretsen må i så fall telles sammen med en annen krets og disse to kretsene utgjør da en tellekrets.

Valgkort: Her skal dere spesifisere nærmere hva som skal stå på valgkortene til de stemmeberettigede i kommunen. Dere kan også tilpasse tekst til hver enkelt stemmekrets om det er ønskelig.

Valgstyre: Her skal dere legge inn informasjon om alle medlemmer av valgstyret.

Stemmestyre: Her skal dere legge inn informasjon om medlemmene i alle stemmestyrene. Hvis kommunen deres har flere stemmesteder, skal det utnevnes stemmestyrer med minst tre medlemmer for hver stemmekrets.

3
Hva kan endres etter fristen?

Etter 31. mai låses det meste av grunnlagsdataene. Dere kan imidlertid fortsatt gjøre endringer på følgende områder helt fram til valgdagen:

  • skanning
  • forhåndsstemmesteder
  • valgstyre
  • stemmestyre
Sist oppdatert: 20.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.