ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Sikkerhet og beredskap

Her kan du lese om hva du må tenke på når du arbeider med sikkerhet og beredskap i forbindelse med valggjennomføringen.
1
Tillit

En korrekt og sikker valggjennomføring med tillit i befolkningen er den viktigste felles oppgaven for Valgdirektoratet, kommunene og fylkeskommunene.

Valg som institusjon nyter stor tillit i befolkningen. Denne tilliten er blant annet tuftet på at befolkningen stoler på at valgresultater i Norge er korrekte og at valgene er sikre. Dette er en tillit vi må ta vare på.

2
Trusler

Hva kan true sikkerheten i valggjennomføringen?

For å bevare denne tilliten er det viktig å identifisere hva som kan true sikkerheten i valggjennomføringen. I all hovedsak kan truslene deles i to kategorier:

  • trusler fra parter som aktivt søker å påvirke valggjennomføringen eller å redusere befolkningens tillit til denne, og
  • trusler fra hendelser som ikke inntreffer som følge av et aktivt forsøk på å påvirke valggjennomføringen

 

Valgdirektoratets trusselbilde fra aktive parter baserer seg i stor grad på Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin åpne trusselvurdering i tillegg til bidrag fra andre samarbeidende virksomheter. Eksempler på trusler fra hendelser som ikke inntreffer som følge av et aktivt forsøk på å påvirke valggjennomføringen kan være naturkatastrofer, forsyningssvikt eller pandemier som Covid-19. Hvilke hendelser som kan inntreffe er vanskelig å forutse, men

Det er også nyttig å se nærmere på Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sin rapport "Risiko 2023"

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en samlerapport av ulike krisescenarioer som illustrerer omfanget av mulige hendelser. 

3
Sentrale tiltak

Valgdirektoratet gjennomfører en rekke tiltak for å sikre valggjennomføringen mot trusler fra aktive parter, blant annet gjennom å:

  • sikre våre systemer etter krav og føringer i lov og forskrift samt relevante bransjestandarder
  • utføre jevnlige tester og revisjon av infrastruktur og kildekoden til det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA)
4
Lokale tiltak

For å møte det totale trusselbildet mot valggjennomføringen er det like viktig at kommunene og fylkeskommunene gjennomfører egne tiltak mot trusler som kan true valggjennomføringen lokalt. Det er hos dere valggjennomføringen fysisk foregår og dette gjør dere til førstelinjen i arbeidet med å beskytte valggjennomføringen mot uønskede hendelser.

Valgdirektoratet anbefaler derfor at alle kommunene og fylkeskommunene å:

  • ta i bruk vår veileder for sikkerhet i valggjennomføring. Denne veilederen er en tilpasset versjon av NSMS veileder for IKT-sikkerhet, og
  • gjennomfører ROS-analyser (risiko- og sårbarhetsanalyser) i forkant av, og under valggjennomføringen. Et nyttig verktøy i dette arbeidet er Digitialiseringsdirektoratets veileder. Her finner du også nyttige maler for ROS-analyser.

Dere finner god veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse på Digitaliseringsdirektoratets nettsider

5
Sikkerhetsveileder

Dere kan lese mer om sikkerhet og Valgdirektoratets anbefalinger i sikkerhetsveilederen.

På samme sted finner dere også forslag til en sjekkliste dere kan bruke i sikkerhetsarbeidet.

Sist oppdatert: 14.02.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.