ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Delegering av valgstyrets myndighet

Her kan du lese mer om hva valgstyret selv må ha ansvar for og hva som kan delegeres videre.
1
Hvorfor bør du få delegert myndighet?

Det er fylkesvalgstyret som er ansvarlig for gjennomføringen av valg i fylkeskommunen. Selv om valgstyret er ansvarlig, kan valgstyret delegere myndighet til fylkesdirektøren. Dette gjelder både vedtaksmyndighet og myndighet til å utføre praktiske arbeidsoppgaver. Fylkesdirektøren kan delegere videre til noen i administrasjonen.

Det betyr i utgangspunktet at alt som gjelder valggjennomføringen må behandles og besluttes av valgstyret, dersom fylkesdirektøren ikke har fått delegert myndighet.

For at din jobb som valgansvarlig skal bli enklere, er det derfor en fordel å skaffe deg en oversikt over hva som må tas opp i valgstyret og hva du kan få delegert myndighet til å gjøre på et administrativt nivå.

2
Hva kan ikke delegeres?

Når fylkesvalgstyret skal delegere myndighet, skiller vi mellom prinsipielle og ikke-prinsipielle saker. Prinsipielle saker krever alltid vedtak i fylkesvalgstyret og kan ikke delegeres til andre. 

Dette er eksempler på saker som er prinsipielle og hvor valgstyret må fatte vedtak:

 • godkjenne listeforslag
 • forkaste stemmegivninger og stemmesedler (omgjøring av en kommunes vurdering)
 • godkjenne valgoppgjøret (signering av møteboken)
 • behandle klager ved valget

Fylkesvalgstyret kan også bestemme at de ønsker å fatte vedtak i saker som oppfattes som ikke-prinsipielle.

Fylkesvalgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i fylkeskommunen og er dermed også ansvarlig for å bestemme hvilke oppgaver som kan delegeres.

3
Hva kan delegeres?

Alt som ikke er av prinsipiell karakter kan delegeres fylkesdirektøren. For å få en tydelig ansvarsfordeling anbefaler vi at dere forbereder en sak for valgstyret hvor det fremkommer tydelig hvilke saker valgstyret skal ta stilling til, og hvilke saker eller områder det gis delegert myndighet til fylkesdirektøren.

Vi skiller på delegering av vedtaksmyndighet og praktiske arbeidsoppgaver som vanligvis faller til folkevalgte organer som valgstyret.

Eksempler på vedtaksmyndighet som kan delegeres, og som dermed ikke krever ved i valgstyret, kan være:

 • innvilge fritak fra å stå på valgliste
 • gi tilleggsfrist for å oppfylle krav til listeforslag

Eksempler på arbeidsoppgaver som kan delegeres, og som dermed ikke må gjøre av valgstyret selv, kan være:

 • holde kontakt med listeforslagsstillere
 • praktisk saksbehandling av listeforslag
 • rekruttere valgmedarbeidere
 • bestemme avlønning
 • sette opp arbeidstider
 • rigge opptellingslokaler
 • lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell
 • legge inn opptellinger i EVA
 • føre protokoll av valggjennomføringen (møtebok)
 • underretting til valgte representanter
4
Om delegert myndighet og endringer

Personer med delegert myndighet har et administrativt ansvar for valggjennomføringen. De er også Valgdirektoratets kontaktpersoner, og utpekes av øverste ansvarlige leder i kommunen eller fylkeskommunen. Det er opp til valgstyret å avgjøre innholdet i og omfanget av, den delegerte myndigheten.

Fristen for å registrere delegert myndighet i Altinn er 30. november året før valget. Dersom det i ettertid må gjøres endringer i personer med delegert myndighet kan eget skjema benyttes.

Sist oppdatert: 02.03.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.