ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Krav til listeforslag ved fylkestingsvalg

Her kan du lese om kravene valgloven og valgforskriften stiller til listeforslag ved fylkestingsvalg. Dette gjelder krav til blant annet overskrift, kandidater, underskrifter og vedlegg.
1
Overordnede krav

I valgloven er det flere krav til listeforslag. Alle kravene må være oppfylt før fylkesvalgstyret kan godkjenne forslaget.

Listeforslaget:

 • skal angi hvilket valg det gjelder. Dette omfatter både type valg og hvilket år det er snakk om. For 2023 er det da "Fylkestingsvalget 2023" som skal føres opp.
 • må ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget gjelder. Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti må navnet på forslaget være identisk med det registrerte navnet.
 • må angi hvilke kandidater som stiller til valg. Dette er nærmere omtalt i punkt 3.
 • må være underskrevet av et visst antall personer. Dette er omtalt i punkt 4.
 • må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vara blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om eventuelle endringer.
 • må ha med de vedleggene som valgloven krever. Dette er omtalt i punkt 5.
2
Hvem har levert forslaget?

Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti er det viktig å avklare at den som har levert forslaget har rett til å opptre på vegne av partiet.

Det er opplysningene som er registrert i Partiregisteret 31. mars i valgåret som avgjør hvem som har rett til å representere et politisk parti.

Hvis det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på lokalt nivå, skal dere avklare dette spørsmålet ved å kontakte partiets utøvende organ.

3
Kandidatene

Antall kandidater

Ved fylkestingsvalg skal listeforslaget inneholde minst sju kandidater. Det kan maksimalt inneholde like mange kandidater som det skal velges representanter til fylkestinget, i tillegg til inntil seks andre navn.

Eksempel: Til fylkestinget i Rogaland skal det velges i alt 47 representanter. Et listeforslag i Rogaland må da inneholde minst sju navn. Det maksimale antallet kandidater på et listeforslag i Rogaland er 53.

Er kandidatene valgbare?

I henhold til valgloven er man valgbar til fylkestinget dersom man oppfyller følgende krav:

 • har stemmerett
 • er folkeregisterført som bosatt i en av kommunene i fylket på valgdagen
 • ikke er utelukket eller fritatt

De som er utelukket fra valg til fylkestinget er statsforvalter og assisterende statsforvalter, i tillegg til de som i vedkommende fylkeskommune er:

 • kommunedirektør eller dennes stedfortreder
 • kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå
 • sekretær for fylkestinget
 • ansvarlig for regnskapsfunksjonen
 • den som foretar revisjon for fylkeskommunen

Personer med disse rollene er kun utelukket fra valget om de er i stillingene når fylkestinget trer i funksjon.

Personer som på grunn av stillingen sin er utelukket fra valg til kommunestyret, kan velges inn i fylkestinget og omvendt.

Fritaksgrunner

Man kan kreve seg fritatt fra å stå på en valgliste dersom man leverer skriftlig erklæring om dette. Erklæringen skal inneholde egenhendig underskrift fra kandidaten, men den trenger ikke å være begrunnet.

Fylkesvalgstyret fastsetter fristen for å å erklære seg fritatt. Hvis man ikke søker innen denne fristen vil retten til å kreve seg fritatt normalt bortfalle.

Kandidatenes navn

I henhold til valgloven skal listeforslaget inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår.

I tillegg kan forslagsstiller velge om de også ønsker å ha med kandidatenes stilling eller bosted. Hvis kandidatene på listeforslaget kan forveksles skal stilling og/eller bostedsadresse oppgis. Det skal være lik informasjon for alle kandidater, så hvis stilling og bosted er oppført for noen kandidater må det også gjøres for de øvrige kandidatene på listeforslaget.

Det er et krav at det er kandidatenes riktige etternavn som brukes på listeforslaget. Dersom en kandidat er kjent under et annet navn kan dette navnet eventuelt påføres i parentes. Dette kravet gjelder ikke fornavn, så dersom en kandidat er alminnelig kjent under et tilnavn, kan dette brukes i stedet for fornavnet.

4
Underskrifter

Antall underskrifter

Listeforslag ved fylkestingsvalg må i utgangspunktet være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i det fylket listeforslaget gjelder for.

Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti som hadde en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg, holder det at det er underskrevet av to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for fylket - såkalt forenklet regelverk. Dette gjelder de partiene som enten har fått minst 500 stemmer i ett valgdistrikt, eller minst 5 000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg. Hvis partiet ikke har en lokalavdeling, må partiet samle underskrifter fra 500 personer med stemmerett i fylket.

Hvis partiet har blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg er det også tilstrekkelig med underskrift av to styremedlemmer. Kravet til innsamling av underskrifter er da oppfylt gjennom kriteriene for å bli registrert.

Her finner du en oversikt over underskriftsreglene for de registrerte partiene (oppdateres fortløpende til 31. mars 2023)

Hvis et registrert parti stiller liste sammen med en uregistrert gruppe, må listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i det fylket listeforslaget gjelder for.

Hvis to registrerte partier stiller liste sammen er det forenklet regelverk som gjelder.

 

Er underskriftene gyldige?

Personer som skriver under på et listeforslag ved fylkestingsvalg må ha stemmerett ved det aktuelle valget, i en av kommunene i fylket listeforslaget gjelder for.

Det er ikke anledning til å skrive under på flere listeforslag ved samme valg. Hvis en person har skrevet under på flere forslag må vedkommende velge hvilken liste han eller hun ønsker å skrive under for.

Underskriftene på listeforslagene kan være elektroniske. Elektroniske underskrifter må være samlet inn gjennom Valgdirekoratets løsning for dette.

 

Husk at underskrifter på listeforslag er underlagt taushetsplikt og ikke skal offentliggjøres.

5
Vedlegg

I henhold til valgloven skal listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg ha med inntil fire vedlegg:

 • oversikt over kandidatenes fødselsdato
 • oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har skrevet under på listeforslaget
 • eventuelle erklæringer fra kandidater som ikke oppfyller kravet om å være bosatt i valgkretsen, om at de vil være valgbare på valgdagen
 • eventuelle erklæringer fra kandidater som ikke er valgbare på grunn av sin stilling, om at de vil være valgbare på når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon
6
Hvem behandler listeforslagene?

Fylkene og kommunene har ansvar for listeforslag til hver sine valg:

 • fylkene behandler listeforslag til fylkestingsvalget
 • kommunene behandler listeforslag til kommunestyrevalget
Sist oppdatert: 23.08.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.