ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Behandling av listeforslag ved lokale valg

Her kan du lese om prosessen for behandling av listeforslag ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. Artikkelen tar for seg arbeidet fra gjennomgang av listeforslagene til godkjenning, kunngjøring og klagebehandling.
1
Gå gjennom listeforslagene

Når listeforslagene kommer inn, må valgstyret eller fylkesvalgstyret gå gjennom dem og undersøke om de oppfyller alle kravene i regelverket.

Hvis forslaget ikke oppfyller kravene, skal dere forhandle med de tillitsvalgte for å få det godkjent.

For registrerte partier som kun har to underskrifter, er det disse to som regnes som tillitsvalgt og vararepresentant. For øvrige listeforslag må det angis hvilke personer som har disse rollene, ellers regnes de to øverste underskriverne som tillitsvalgt og vara.

 

Hva kan endres etter innleveringsfristen?

Etter at fristen for innlevering er utløpt, kan forslagsstiller bare gjøre endringer som er nødvendige for å oppfylle kravene til listeforslag. Dette kan for eksempel være å legge til flere kandidater dersom det er angitt for få, eller fremskaffe flere underskrifter dersom noen ikke godkjennes.

Å endre rekkefølgen på kandidatene er ikke en tillatt endring. Det er heller ikke anledning til å endre på antall kandidater som skal ha stemmetillegg ved kommunestyrevalg.

2
Beskjed til kandidater

Valgstyret eller fylkesvalgstyret skal gi beskjed til alle kandidatene på valglisten om at de er satt opp på et listeforslag. De skal også opplyse om mulighetene til å kreve seg fritatt for valg. Hvis kandidaten er ført opp på flere listeforslag i samme valgkrets må kandidaten velge hvilken liste han eller hun vil stå på.

Dere skal også gi beskjed til personer som har skrevet under på flere listeforslag. De må velge hvilket forslag de vil stille seg bak, på samme måte som kandidater som er ført opp på flere lister.

Hvordan beskjeden skal gis er ikke lovfestet, men det er viktig å sikre at kandidatene faktisk har mottatt meldingen. 

Kandidatene skal, etter valgloven § 6-6 femte ledd:

  • skriftlig orienteres om at et parti eller gruppe har satt hen på sitt listeforslag.
  • få orientering om sine muligheter til å kreve seg fritatt for valg etter valgloven § 3-4 ved kommunestyre- og fylkestingsvalg (§ 3-2 ved stortingsvalg).
  • gis en frist som valgstyret bestemmer for å kreve seg fritatt for valg.
  • orienteres dersom kandidaten er ført opp på flere listeforslag i samme valgkrets.
  • gis en frist for å velge hvilken liste hen vil stå på.

Utover dette, kan det være nyttig å orientere kandidatene om regelverket for valgbarhet (kapittel 3 i valgloven), slik at kandidatene selv kan ta en vurdering av egen valgbarhet og eventuelt ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen dersom de viser seg å ikke være valgbare.

Det er valgstyret eller fylkesvalgstyret som fastsetter fristen for tilbakemelding fra kandidatene.

3
Behandle fritakssøknader

Når fristen for å kreve seg fritatt for valg er utløpt, må dere behandle disse søknadene.

4
FRIST: 1. JUNI
Valgstyrets behandling
FRIST: 1. JUNI

Valgstyret eller fylkesvalgstyrets frist for å godkjenne eller forkaste listeforslagene er 1. juni i valgåret

Når alle forslagene er gjennomgått og eventuelt korrigert, må du forberede sak om dette for valgstyret. Valgstyret gjennomgår så listeforslagene og avgjør om de kan godkjennes eller må forkastes.

5
Informer forslagsstiller

Så snart listeforslagene er godkjent eller forkastet skal dere informere forslagsstillerne om utfallet.

Når forslagsstillerne får beskjed skal de skal også bli informert om mulighetene til å klage på vedtaket.

Fristen for å klage er innen sju dager etter at overskriften på de godkjente valglistene er kunngjort (se neste punkt).

6
Offentliggjøre godkjente lister

Når listeforslagene er godkjent skal dere legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Overskriftene på listene skal kunngjøres, med opplysning om hvor de fullstendige valglistene er lagt ut.

7
Behandle klager

Hvis det kommer inn klager på behandlingen av listeforslag må klagene behandles.

Kommunal- og distriktsdepartementet er klageinstans for klager som gjelder kommunestyre- og fylkestingsvalg. Dersom dere mottar klage på behandlingen av listeforslag og dere ikke gir medhold, skal dere sende klagen videre til departementet.

Dere kan lese mer om klagebehandling på temasiden som handler om dette.

Sist oppdatert: 22.03.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.