ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Behandling av listeforslag ved stortingsvalg

Her kan du lese om prosessen for behandling av listeforslag ved stortingsvalg. Artikkelen tar for seg arbeidet fra gjennomgang av listeforslagene til godkjenning, kunngjøring og klagebehandling.
1
Gå gjennom listeforslagene

Når listeforslagene kommer inn, må fylkesvalgstyret gå gjennom dem og undersøke om de oppfyller alle kravene i regelverket.

Hvis forslaget ikke oppfyller kravene, skal dere forhandle med de tillitsvalgte for å få det godkjent.

For registrerte partier som kun har to underskrifter, er det disse to som regnes som tillitsvalgt og vararepresentant. For øvrige listeforslag må det angis hvilke personer som har disse rollene, ellers regnes de to øverste underskriverne som tillitsvalgt og vara.

 

Hva kan endres etter innleveringsfristen?

Etter at fristen for innlevering er utløpt, kan forslagsstiller bare gjøre endringer som er nødvendige for å oppfylle kravene til listeforslag. Dette kan for eksempel være å legge til flere kandidater dersom det er angitt for få, eller fremskaffe flere underskrifter dersom noen ikke godkjennes.

Å endre rekkefølgen på kandidatene er ikke en tillatt endring.

 

Flere listeforslag fra samme parti

Dersom dere mottar konkurrerende listeforslag fra samme registrerte parti må dere finne ut hvem som har rett til å representere partiet. Dette gjør dere ved å innhente og legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ.

Det er opplysningene som er registrert i Partiregisteret den 31. mars i valgåret som avgjør hvem som utgjør partiets utøvende organ.

2
Gi beskjed til kandidater

Fylkesvalgstyret skal gi beskjed til alle kandidatene på valglisten om at de er satt opp på et listeforslag. De skal også opplyse om mulighetene til å kreve seg fritatt for valg. Hvis kandidaten er ført opp på flere listeforslag i samme valgdistrikt må kandidaten velge hvilken liste han eller hun vil stå på.

Dere skal også gi beskjed til personer som har skrevet under på flere listeforslag. De må velge hvilket forslag de vil stille seg bak, på samme måte som kandidater som er ført opp på flere lister.

Det er ikke lovfestet hvordan kandidatene skal få beskjed, men det er viktig at dere velger en måte som sikrer at beskjeden kommer fram. Dere kan for eksempel sende rekommandert brev eller benytte elektroniske løsninger som gjør at dere kan se om meldingen er mottatt.

Det er fylkesvalgstyret som fastsetter fristen for tilbakemelding fra kandidatene.

3
Behandle fritakssøknader

Dersom dere mottar fritakssøknader fra kandidater må dere behandle dem.

4
FRIST: 1. JUNI
Valgstyrets behandling
FRIST: 1. JUNI

Fylkesvalgstyrets frist for å godkjenne eller forkaste listeforslagene er 1. juni i valgåret

Når alle forslagene er gjennomgått og eventuelt korrigert, må du forberede sak om dette for fylkesvalgstyret. Fylkesvalgstyret gjennomgår så listeforslagene og avgjør om de kan godkjennes eller må forkastes.

5
Informer forslagsstiller

Så snart fylkesvalgstyret har godkjent eller forkastet listeforslagene skal dere informere forslagsstillerne om utfallet.

Når forslagsstillerne får beskjed skal de skal også bli informert om mulighetene til å klage på vedtaket.

Fristen for å klage er innen sju dager etter at overskriften på de godkjente listeforslagene er kunngjort (se neste punkt).

6
Offentliggjøre godkjente lister

Når listeforslagene er godkjent skal dere legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Overskriftene på listene skal kunngjøres, med opplysning om hvor de fullstendige valglistene er lagt ut.

7
Behandle klager

Hvis det kommer inn klager på behandlingen av listeforslag må klagene behandles.

Det er riksvalgstyret som er klageinstans for de fleste klager som gjelder stortingsvalg, herunder klager om listeforslag. Dersom dere mottar klage over fylkesvalgstyrets behandling av listeforslagene skal den sendes videre til riksvalgstyret.

Dere kan lese mer om klagebehandling på temasiden som handler om dette.

Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.