ORDLISTE

ORDLISTE

Valglokaler

På denne temasiden finner du blant annet informasjon om hvor det skal mottas stemmegivninger på valgdagen og hva du må tenke på når du velger lokaler og fastsetter åpningstider.
1
Hvor skal det tas imot stemmegivninger på valgdagen?

Det skal være ett valglokale per stemmekrets, verken flere eller færre. Det er antall stemmekretser i kommunen som bestemmer hvor mange valglokaler dere skal ha. Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, bestemmer hvor mange stemmekretser kommunen skal være inndelt i.

Dersom dere ønsker å ha flere valglokaler i én krets, må denne kretsen deles i to. Hvis en stemmekrets mangler et valglokale, må denne kretsen slås sammen med en annen stemmekrets.

Som følge av covid-19-pandemien er det i år vedtatt midlertidige lovendringer som gjør at dere kan fravike disse reglene. Det er blant annet åpnet for at et valglokale kan ligge utenfor den kretsen det tilhører. Dette kan dere lese om i denne artikkelen

Dersom det oppstår et lokalt smitteutbrudd kan også valgstyret vedta å opprette ekstra valglokaler i en eller flere kretser, for å spre velgerne. Det er viktig at dere tenker på dette når dere planlegger hvilke valglokaler som skal benyttes. Ekstra valglokaler er nærmere omtalt i denne artikkelen

2
Hvilke valglokaler bør dere velge?

Når valgstyret vurderer hvilke valglokaler som skal benyttes på valgdagen, må det sikres at lokalene er tilgjengelige for velgerne. Det er flere vurderinger som må gjøres knyttet til dette, og det er viktig at lokalene blir undersøkt i forkant av valget.

3
Hvordan skal valglokalene tilrettelegges?

Før valgstyret beslutter hvilke lokaler kommunen skal benytte på valgdagen, bør dere også vurdere hvordan de aktuelle lokalene kan tilrettelegges.

4
Veileder i tilgjengelighet

For å hjelpe kommunene har Valgdirektoratet utarbeidet en veileder med praktiske råd og sjekklister for å vurdere tilgjengeligheten og egnetheten til valglokalene.

Vi anbefaler at dere bruker denne veilederen aktivt i arbeidet med å planlegge hvilke valglokaler dere skal bruke og i klargjøringen av lokalene.

5
Når skal valglokalene være åpne?

Det er valgstyret som fastsetter åpningstidene, men kommunestyret kan forlenge dem hvis minst 1/3 av medlemmene stemmer for dette. I alle tilfeller skal valglokalet stenge senest klokken 21 på valgdagen.

Utover dette bestemmer valgstyret hvilke åpningstider som er nødvendig for at alle velgerne skal ha rimelig tid til å få stemt.

Dere skal kunngjøre åpningstidene slik at velgerne vet når de kan stemme. Velgerne skal aldri møte en stengt dør i åpningstiden - lokalet kan ikke stenges midlertidig. Hvis det er helt nødvendig, kan valgstyret eller kommunestyret vedta delt åpningstid, for eksempel mellom klokken 10.00-14.00 og 15.00-21.00.

Vi vil i løpet av mai i valgåret kontakte dere om rapportering av åpningstider for forhåndsstemmelokalene. Vi publiserer alle offentlig tilgjengelige forhåndsstemmesteder og alle valglokaler på nettsiden valglokaler.no før stemmegivningsperioden starter 1. juli.

Det vil også bli laget en rutine for innrapportering av eventuelle ekstra valglokaler som opprettes som følge av covid-19-pandemien.

6
Utforming og organisering - smittevern

Antall velgere og bruk av flere rom
Valgstyret skal sørge for at det er mulig å holde én meters avstand i valglokalene. Større lokaler er bedre egnet enn små med hensyn til blant annet å kunne holde avstand til andre velgere og til valgfunksjonærene. Det bør også i forkant foretas en vurdering av hvor mange personer som kan oppholde seg i valglokalet samtidig. Denne vurderingen bør tas i samråd med kommunelege. Det er mulig å spre velgerne gjennom å dele inn valglokalet i flere rom, som er fysisk tilknyttet hverandre.

Organisering av kø
For å kunne sikre avstandskravet om én meter, må køen organiseres. For mange velgere kan ikke slippes inn samtidig. Det kan for eksempel være aktuelt å slippe inn velger kun når en annen velger forlater valglokalet. Ved felles inn- og utgang bør valgmedarbeideren som organiserer køen i tillegg påse at velgere ikke møtes ved inngangspartiet. Her kan sperrebånd være et godt tiltak for å separere velgere.

Utover kan det å gi veiledning til personer allerede når de venter i kø redusere tiden de bruker i valglokalet, og slik skape bedre flyt i lokalet.

I valglokalet
Inne i valglokalet bør avlukker og avkrysserbord plasseres med hensyn til at det skal kunne holdes avstand. Markeringsteip på gulvet for å markere korrekt avstand kan gi velgeren god hjelp til å holde tilstrekkelig avstand. God skilting og bruk av ledeteip eller skillebånd sørger også for å skape bedre flyt i valglokalet. Velgere bør ikke oppholde seg i valglokalet i mer enn 15 minutter.

Avlukke tilpasset velger med nedsatt funksjonsevne bør plasseres slik at vedkommende har kortest mulig vei til både avlukke og avkrysserbord. For å overholde smittevern kan det også være aktuelt å se på alternative løsninger for denne velgergruppen. For eksempel kan eget tilstøtende rom benyttes.

Sørg for at hånddesinfeksjon er tilgjengelig for velgere ved alle felles berøringspunkter, samt inn- og utganger. Rutiner for renhold må følges opp, og det må sørges for god ventilasjon i valglokalet.

Smittevern mellom valgmedarbeidere
For å ivareta smittevern mellom valgmedarbeidere er det viktig at de generelle smittevernrådene følges. Gjennomføring av pause bør foregå på eget område hvor det lar seg gjøre å holde tilstrekkelig avstand til hverandre. Rutiner for renhold skal følges også på område hvor pauser avholdes.

Det kan være hensiktsmessig å organisere valgmedarbeidere i ulike kohorter/arbeidslag som et tiltak for å redusere kontakt innad mellom valgmedarbeidere. Kommunen må selv foreta en vurdering av hvorvidt og eventuelt hvordan valgmedarbeidere skal organiseres, ettersom dette i stor grad vil avhenge av lokale forhold. Denne vurderingen bør tas i samråd med kommunelege. 

7
Illustrasjon av valglokaler - smittevern

Illustrasjonene viser hvordan valglokaler kan organiseres for å ivareta godt smittevern ved henholdsvis separat og felles inn- og utgang.

Valgmedarbeider står utenfor lokalet for å organisere kø og innslipp ved stor pågang. En annen valgmedarbeider gir veiledning til velgere inne i lokalet, og passer samtidig på at det holdes avstand i lokalet og at velgere ikke kolliderer på vei ut og inn av avlukkene. Håndsprit er plassert ved inn- og utgang, samt før velger kommer til avkrysserbord. Når velgeren er ferdig med valghandlingen vises vedkommende til utgangen.

 

Sist oppdatert: 19.05.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.