ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Manntall

Her kan dere lese om de ulike formene for manntall og hva dere må tenke på når dere bestemmer dere for hva slags manntall dere vil ha på valgdagen.
1
Hva slags manntall?

I forhåndsstemmeperioden bruker alle kommuner elektronisk manntall gjennom EVA.

Valget dere skal gjøre her gjelder hvilken manntallstype dere skal benytte på valgdagen og dere kan velge enten elektronisk eller papirmanntall.

Hvilken type manntall du velger vil påvirke hvordan bruken av manntallet er på valgdagen. Hvis kommunen bruker papirmanntall må dere skrive ut avkryssingsmanntall til valgdagen. Ved bruk av elektronisk manntall trenger dere ikke å å gjøre dette, men dere må ha internettilgang i alle valglokaler.

Manntall på valgdagen

Om elektronisk manntall

  • Brukes i hele forhåndsstemmeperioden. Du trenger ikke foreta deg noe til valgting.
  • Velgere kan avlegge stemme i en annen stemmekrets enn der velgeren er manntallsført uten at stemmegivningen må tas imot som en fremmedstemme.
  • Det er ikke nødvendig med roder.
  • Det benyttes beredskapskonvolutt i de tilfellene der den elektroniske avkryssingen ikke fungerer i valglokalene.
  • Valgtingstemmer kan prøves samlet.
  • Antall manntallskryss blir automatisk registrert.

Om papirmanntall

  • Kommunen må håndtere fremmedstemmer.
  • Kretser kan deles inn i roder.
  • Stemmestyret teller opp kryss i manntall fra papirmanntallet og fører dette manuelt inn i EVA.
2
Legg inn i grunnlagsdata

I grunnlagsdata angir du hvilken type manntall som dere benytter på valgdagen. Det du oppgir her påvirker funksjoner som blir aktuelle i EVA senere i valggjennomføringen.

Ved overgang til elektronisk manntall bør kommunen ha gjort en grundig kartlegging av lokaler og utstyr.

3
Utleggingsmanntall

Så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 30. juni, skal valgstyret legge manntallet ut til offentlig ettersyn. Det er ikke fastsatt noen bestemt dato for når dette skal gjøres, men det er forutsatt at det skal skje så snart det lar seg gjøre. Valgdirektoratet gir beskjed når de oppdaterte manntallsopplysningene har blitt overført til EVA, slik at manntallet kan skrives ut. Dette skjer ca. 10. juli.

Utleggingsmanntallet skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med valgdagen.

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.

Utleggingsmanntallet skal kun inneholde navn, adresse, fødselsdato, og eventuelt manntallsnummer og kretsopplyninger til de manntallsførte.

I tillegg skal Sametingets valgmanntall ligge ut til offentlig ettersyn også i det året det er valg til kommunestyrer og fylkesting.

4
Eksemplar til partiene

Partier og grupper som stiller liste ved valget har rett til ett papireksemplar av manntallet for valgkretsen. De kan i tillegg be kommunen om oversikt over bestemte grupper av velgere, for eksempel førstegangsvelgere. 

Det er laget en egen rapport i EVA for dette. Rapporten inneholder velgerens navn, adresse, fødselsdato og krets. Rapporten blir klar så snart det endelige manntallet er klart rundt 10. juli.

Merk: Denne rapporten kan kun gis ut på papir. Kommunen skal holde oversikt over de manntallseksemplarene som er delt ut og se til at de blir innlevert innen to år.

5
Manntall på valgdagen

Avkryssingsmanntall

Har du valgt å bruke papirmanntall må du skrive dette ut fra EVA. Manntallet skrives ut per krets.

Avkryssingsmanntallet er ikke tilgjengelig før alle forhåndsstemmegivningene er prøvd. Forhåndsstemmer som kommer inn etter at avkryssingsmanntallet er skrevet ut, må registreres som sent innkomne..

Elektronisk manntall

Har du valgt å bruke elektronisk manntall trenger du ikke å skrive ut noe manntall. Funksjonen for å skrive ut avkryssingsmanntallet vil heller ikke være klikkbart før valgoppgjøret er gjennomført.

Merk: Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg vil punktet for utskrift av avkryssingsmanntall først bli synlig etter valgoppgjøret er kjørt. Ved stortingsvalg er det fylkeskommunen som foretar valgoppgjør.

6
Mer om manntall

Mer informasjon om manntall, blant annet om skjæringsdato, innføring i manntall, manntallskopier, oppdatering av manntall, og arkivering, kan du lese om i en egen artikkel.

Les mer om manntall her.

Sist oppdatert: 24.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.