ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valglokaler

På denne temasiden finner du blant annet informasjon om hvor det skal mottas stemmegivninger på valgdagen og hva du må tenke på når du velger lokaler og fastsetter åpningstider.
1
Hvor skal det tas imot stemmer på valgdagen?

Det skal som hovedregel være ett valglokale per stemmekrets. Det er antall stemmekretser i kommunen som dermed bestemmer hvor mange valglokaler dere skal ha. Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, bestemmer hvor mange stemmekretser kommunen skal være inndelt i.

Fra og med 2023 er det åpnet for at valgstyret kan opprette ekstra valglokaler for en stemmekrets hvis det er nødvendig for å sikre at velgerne får mulighet til å stemme.

Nytt i 2023 er det også at valglokalet ikke trenger å være fysisk lokalisert i stemmekretsen det tilhører. Dersom kommunen har et mer velegnet lokale utenfor stemmekretsen kan dere benytte dette.

2
Hvilke valglokaler bør dere velge?

Når valgstyret vurderer hvilke valglokaler som skal benyttes på valgdagen, må det sikres at lokalene er tilgjengelige for velgerne. Det er flere vurderinger som må gjøres knyttet til dette, og det er viktig at lokalene blir undersøkt i forkant av valget.

3
Hvordan skal valglokalene tilrettelegges?

Før valgstyret beslutter hvilke lokaler kommunen skal benytte på valgdagen, bør dere også vurdere hvordan de aktuelle lokalene kan tilrettelegges.

4
Veileder i tilgjengelighet

For å hjelpe kommunene har Valgdirektoratet utarbeidet en veileder med praktiske råd og sjekklister for å vurdere tilgjengeligheten og egnetheten til valglokalene.

Vi anbefaler at dere bruker denne veilederen aktivt i arbeidet med å planlegge hvilke valglokaler dere skal bruke og i klargjøringen av lokalene.

5
Når skal valglokalene være åpne?

Det er valgstyret som fastsetter åpningstidene, men kommunestyret kan forlenge dem hvis minst 1/3 av medlemmene stemmer for dette. I alle tilfeller skal valglokalet stenge senest klokken 21 på valgdagen.

Utover dette bestemmer valgstyret hvilke åpningstider som er nødvendig for at alle velgerne skal ha rimelig tid til å få stemt.

Dere skal kunngjøre åpningstidene slik at velgerne vet når de kan stemme. Velgerne skal aldri møte en stengt dør i åpningstiden - lokalet kan ikke stenges midlertidig. Hvis det er helt nødvendig, kan valgstyret eller kommunestyret vedta delt åpningstid, for eksempel mellom klokken 10.00-14.00 og 15.00-21.00.

Valgdirektoratet publiserer informasjon om valglokaler og åpningstider på nettsiden valglokaler.no. For valglokaler som skal benyttes på valgdagen henter vi denne informasjonen fra grunnlagsdataene dere har lagt inn i EVA.

Vi ønsker også at dere legger inn informasjon om tilgjengelighet ved de ulike valglokalene deres. Dette gjør dere gjennom en egen løsning her på valgmedarbeiderportalen. Dere finner denne i bunnmenyen under "Valglokaler". Det er kun de som har rollen "valgansvarlig kommune" i EVA som kan logge seg på her.

Her finner dere veiledning til denne registreringen

Sist oppdatert: 16.06.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.