ORDLISTE

ORDLISTE

Krav til listeforslag ved kommunestyrevalg

Her kan du lese om kravene valgloven og valgforskriften stiller til listeforslag ved kommunestyrevalg. Dette gjelder krav til blant annet overskrift, kandidater, underskrifter og vedlegg.
1
Overordnede krav

I valgloven er det flere krav til listeforslag. Alle kravene må være oppfylt før valgstyret kan godkjenne forslaget.

Listeforslaget:

 • skal angi hvilket valg det gjelder. Dette omfatter både type valg og hvilket år det er snakk om. For 2023 er det da "Kommunestyrevalget 2023" som skal føres opp.
 • må ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget gjelder. Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti må navnet på forslaget være identisk med det registrerte navnet.
 • må angi hvilke kandidater som stiller til valg. Dette er nærmere omtalt i punkt 3.
 • må være underskrevet av et visst antall personer. Dette er omtalt i punkt 5.
 • må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vara blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om eventuelle endringer.
 • må ha med de vedleggene som valgloven krever. Dette er omtalt i punkt 6.
2
Hvem har levert forslaget?

Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti er det viktig å avklare at den som har levert forslaget har rett til å opptre på vegne av partiet.

Det er opplysningene som er registrert i Partiregisteret 31. mars i valgåret som avgjør hvem som har rett til å representere et politisk parti.

Hvis det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på lokalt nivå, skal dere avklare dette spørsmålet ved å kontakte partiets utøvende organ.

3
Kandidatene

Antall kandidater

Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget inneholde minst sju kandidater. Det kan maksimalt inneholde like mange kandidater som det skal velges representanter til kommunestyret, i tillegg til inntil seks andre navn.

Eksempel: Til kommunestyret i Larvik kommune skal det velges i alt 41 representanter. Et listeforslag i Larvik må da inneholde minst sju navn. Det maksimale antallet kandidater på et listeforslag i Larvik er 47.

Er kandidatene valgbare?

I henhold til valgloven er man valgbar til kommunestyret dersom man oppfyller følgende krav:

 • har stemmerett
 • er folkeregisterført som bosatt i kommunen på valgdagen
 • ikke er utelukket eller fritatt

De som er utelukket fra valg til fylkesting og kommunestyre er fylkesmann og assisterende fylkesmann, i tillegg til de som i gjeldende kommune eller fylkeskommune er:

 • kommunedirektør eller stedfortreder for kommunedirektør
 • kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå
 • sekretær for kommunestyret eller fylkestinget
 • ansvarlig for regnskapsfunksjonen
 • den som foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen

Personer med disse rollene er kun utelukket fra valget om de er i stillingene når kommunestyret trer i funksjon.

Fritaksgrunner

Man kan kreve seg fritatt fra å stå på en valgliste dersom man leverer skriftlig erklæring om dette. Erklæringen skal inneholde egenhendig underskrift fra kandidaten, men den trenger ikke å være begrunnet.

Valgstyret fastsetter fristen for å erklære seg fritatt. Hvis man ikke søker innen denne fristen vil retten til å kreve seg fritatt normalt bortfalle.

Kandidatenes navn

I henhold til valgloven skal listeforslaget inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår.

I tillegg kan forslagsstiller velge om de også ønsker å ha med kandidatenes stilling eller bosted. Hvis kandidatene på listeforslaget kan forveksles skal stilling og/eller bostedsadresse oppgis. Det skal være lik informasjon for alle kandidater, så hvis stilling og bosted er oppført for for noen kandidater må det også gjøres for de øvrige kandidatene på listeforslaget.

Det er et krav at det er kandidatenes riktige etternavn som brukes på listeforslaget. Dersom en kandidat er kjent under et annet navn kan dette navnet eventuelt påføres i parentes. Dette kravet gjelder ikke fornavn, så dersom en kandidat er alminnelig kjent under et tilnavn, kan dette brukes i stedet for fornavnet.

4
Stemmetillegg

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg.

Kandidater med stemmetillegg skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.

Kandidater med stemmetillegg får et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av antallet stemmesedler listen har fått ved valget. Det er størrelsen på kommunestyret som avgjør hvor mange kandidater som kan få stemmetillegg:

 • 11-23 medlemmer: inntil fire kandidater kan få stemmetillegg
 • 25-53 medlemmer: inntil seks kandidater kan få stemmetillegg
 • 55 eller flere medlemmer: inntil ti kandidater kan få stemmetillegg
5
Underskrifter

Antall underskrifter

Listeforslag ved kommunestyrevalg må være underskrevet av et antall personer som tilsvarer minst 2 prosent av antall stemmeberettigede i kommunen ved siste kommunestyrevalg. Minimum antall underskrivere er antall representanter som skal velges til kommunestyret, og 300 underskrifter er alltid tilstrekkelig, uansett hvor mange stemmeberettigede kommunen har.

Dette gjelder også for registrerte partier som stiller liste sammen med en uregistrert gruppe.

Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti som hadde en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg, holder det at det er underskrevet av to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgkretsen. Dette gjelder de partiene som enten har fått minst 500 stemmer i ett valgdistrikt, eller minst 5 000 stemmer på landsbasis ved forrige stortingsvalg. Hvis et parti ikke har en lokalavdeling, må partiet samle inn underskrifter etter reglene i første avsnitt ovenfor.

Hvis partiet har blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg er det også tilstrekkelig med underskrift av to styremedlemmer. Kravet til innsamling av underskrifter er da oppfylt gjennom kriteriene for å bli registrert.

 

Er underskriftene gyldige?

Personer som skriver under på et listeforslag ved kommunestyrevalg må ha stemmerett ved det aktuelle valget, i den kommunen listeforslaget gjelder for.

Det er ikke anledning til å skrive under på flere listeforslag ved samme valg. Hvis en person har skrevet under på flere forslag må vedkommende velge hvilken liste han eller hun ønsker å skrive under for.

Når det gjelder selve underskriftene er det også flere krav som må være oppfylt. Underskriftene skal være

 • skrift på papir
 • egenhendige og fullstendige

Det er dermed ikke tilstrekkelig med blokkbokstaver eller kun initialer, og det er heller ikke mulig å skrive under for andre etter fullmakt.

Et unntak fra disse reglene er registrerte politiske partier som leverer listeforslag med kun to underskrifter (se ovenfor). Disse kan sende elektroniske underskrifter hvis det er tilrettelagt for digital kommunikasjon med kommunen.

Husk at underskrifter på listeforslag er underlagt taushetsplikt og ikke skal offentliggjøres.

6
Vedlegg

I henhold til valgloven skal listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg ha med inntil fire vedlegg:

 • oversikt over kandidatenes fødselsdato
 • oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har skrevet under på listeforslaget
 • eventuelle erklæringer fra kandidater som ikke oppfyller kravet om å være bosatt i valgkretsen, om at de vil være valgbare på valgdagen
 • eventuelle erklæringer fra kandidater som ikke er valgbare på grunn av sin stilling, om at de vil være valgbare på når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon
Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.