ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Krav til listeforslag ved kommunestyrevalg

Her kan du lese om kravene valgloven og valgforskriften stiller til listeforslag ved kommunestyrevalg. Dette gjelder krav til blant annet overskrift, kandidater, stemmetillegg, underskrifter og vedlegg.
1
Overordnede krav

I valgloven er det flere krav til listeforslag. Alle kravene må være oppfylt før valgstyret kan godkjenne forslaget.

Listeforslaget:

 • skal angi hvilket valg det gjelder. Dette omfatter både type valg og hvilket år det er snakk om. For 2023 er det da "Kommunestyrevalget 2023" som skal føres opp.
 • må ha en overskrift som viser hvilket parti eller gruppe forslaget gjelder. Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti må navnet på forslaget være identisk med det registrerte navnet.
 • må angi hvilke kandidater som stiller til valg. Dette er nærmere omtalt i punkt 3.
 • må være underskrevet av et visst antall personer. Dette er omtalt i punkt 5.
 • må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vara blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret om eventuelle endringer.
 • må ha med de vedleggene som valgloven krever. Dette er omtalt i punkt 6.
2
Hvem har levert forslaget?

Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti er det viktig å avklare at den som har levert forslaget har rett til å opptre på vegne av partiet.

Det er opplysningene som er registrert i Partiregisteret 31. mars i valgåret som avgjør hvem som har rett til å representere et politisk parti.

Hvis det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på lokalt nivå, skal dere avklare dette spørsmålet ved å kontakte partiets utøvende organ.

3
Kandidatene

Antall kandidater

Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget inneholde minst sju kandidater. Det kan maksimalt inneholde like mange kandidater som det skal velges representanter til kommunestyret, i tillegg til inntil seks andre navn.

Eksempel: Til kommunestyret i Larvik kommune skal det velges i alt 41 representanter. Et listeforslag i Larvik må da inneholde minst sju navn. Det maksimale antallet kandidater på et listeforslag i Larvik er 47.

Er kandidatene valgbare?

I henhold til valgloven er man valgbar til kommunestyret dersom man oppfyller følgende krav:

 • har stemmerett
 • er folkeregisterført som bosatt i kommunen på valgdagen
 • ikke er utelukket eller fritatt

De som er utelukket fra valg til kommunestyret er statsforvalteren og assisterende statsforvalter, i tillegg til de som i vedkommende kommune er:

 • kommunedirektør eller stedfortreder for kommunedirektør
 • kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå
 • sekretær for kommunestyret
 • ansvarlig for regnskapsfunksjonen
 • den som foretar revisjon for kommunen

Personer med disse rollene er kun utelukket fra valget om de er i stillingene når kommunestyret trer i funksjon.

Personer som på grunn av stillingen sin er utelukket fra valg til kommunestyret, kan velges inn i fylkestinget og omvendt.

Fritaksgrunner

Man kan kreve seg fritatt fra å stå på en valgliste dersom man leverer skriftlig erklæring om dette. Erklæringen skal inneholde egenhendig underskrift fra kandidaten, men den trenger ikke å være begrunnet.

Valgstyret fastsetter fristen for å erklære seg fritatt. Hvis man ikke søker innen denne fristen vil retten til å kreve seg fritatt normalt bortfalle.

Kandidatenes navn

I henhold til valgloven skal listeforslaget inneholde kandidatenes fornavn, etternavn og fødselsår.

I tillegg kan forslagsstiller velge om de også ønsker å ha med kandidatenes stilling eller bosted. Hvis kandidatene på listeforslaget kan forveksles skal stilling og/eller bostedsadresse oppgis. Det skal være lik informasjon for alle kandidater, så hvis stilling og bosted er oppført for for noen kandidater må det også gjøres for de øvrige kandidatene på listeforslaget.

Det er et krav at det er kandidatenes riktige etternavn som brukes på listeforslaget. Dersom en kandidat er kjent under et annet navn kan dette navnet eventuelt påføres i parentes. Dette kravet gjelder ikke fornavn, så dersom en kandidat er alminnelig kjent under et tilnavn, kan dette brukes i stedet for fornavnet.

4
Stemmetillegg

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg.

Kandidater med stemmetillegg skal stå først på listeforslaget og med uthevet skrift.

Kandidater med stemmetillegg får et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av antallet stemmesedler listen har fått ved valget. Det er størrelsen på kommunestyret som avgjør hvor mange kandidater som kan få stemmetillegg:

 • 11-23 medlemmer: inntil fire kandidater kan få stemmetillegg
 • 25-53 medlemmer: inntil seks kandidater kan få stemmetillegg
 • 55 eller flere medlemmer: inntil ti kandidater kan få stemmetillegg
5
Underskrifter

Antall underskrifter

Listeforslag ved kommunestyrevalg må være underskrevet av et antall personer som tilsvarer minst 2 prosent av antall stemmeberettigede i kommunen ved siste kommunestyrevalg.

300 underskrifter er imidlertid alltid tilstrekkelig, uansett hvor mange stemmeberettigede kommunen har. Det betyr i praksis at i kommuner med 15 000 eller flere stemmeberettigede greier det seg med 300 underskrifter på listeforslag.

Disse reglene gjelder også for registrerte partier som stiller liste sammen med en uregistrert gruppe.

Hvis listeforslaget gjelder et registrert parti som hadde en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg, holder det at det er underskrevet av to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgkretsen - dette kalles gjerne forenklet regelverk. Dette gjelder de partiene som enten har fått minst 500 stemmer i ett valgdistrikt, eller minst 5 000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg. Hvis et parti ikke har en lokalavdeling, må partiet samle inn underskrifter etter reglene i første avsnitt ovenfor.

Hvis partiet har blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg er det også tilstrekkelig med underskrift av to styremedlemmer. Kravet til innsamling av underskrifter er da oppfylt gjennom kriteriene for å bli registrert.

Hvis to registrerte partier stiller liste sammen, er det også forenklet regelverk som gjelder - altså to underskrifter.

Her finner du en oversikt over underskriftsreglene for de registrerte partiene (oppdateres fortløpende til 31. mars 2023)

For kommuner med få stemmeberettigede er det viktig å huske at det også er et minimumskrav til antall underskrifter: Et listeforslag skal alltid være underskrevet av minst så mange personer som det skal velges representanter til kommunestyret.

Eksempel: Hvis en kommune har 300 stemmeberettigede og et kommunestyre med 11 medlemmer, så skal listeforslagene ha minst 11 underskrifter, selv om 2 prosent i dette tilfellet tilsvarer kun seks personer.

 

Er underskriftene gyldige?

Personer som skriver under på et listeforslag ved kommunestyrevalg må ha stemmerett ved det aktuelle valget, i den kommunen listeforslaget gjelder for.

Man kan ikke skrive under på flere listeforslag ved samme valg. Dere må derfor kontakte personer som har skrevet under på flere forslag slik at de kan velge hvilken liste de ønsker å skrive under for.

Underskriftene på listeforslagene kan være elektroniske. Elektroniske underskrifter må være samlet inn gjennom Valgdirekoratets løsning for dette.

 

Husk at underskrifter på listeforslag er underlagt taushetsplikt og ikke skal offentliggjøres.

6
Vedlegg

I henhold til valgloven skal listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg ha med inntil fire vedlegg:

 • oversikt over kandidatenes fødselsdato
 • oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har skrevet under på listeforslaget
 • eventuelle erklæringer fra kandidater som ikke oppfyller kravet om å være bosatt i valgkretsen, om at de vil være valgbare på valgdagen
 • eventuelle erklæringer fra kandidater som ikke er valgbare på grunn av sin stilling, om at de vil være valgbare på når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon
7
Hvem behandler listeforslagene?

Fylkene og kommunene har ansvar for listeforslag til hver sine valg:

 • fylkene behandler listeforslag til fylkestingsvalget
 • kommunene behandler listeforslag til kommunestyrevalget
Sist oppdatert: 23.08.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.