ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Kommuner med færre enn 30 manntallsførte

Denne artikkelen tar for seg ulike forhold som er spesielt for gjennomføring av sametingsvalg i kommuner med færre enn 30 manntallsførte.
1
Antall manntallsførte

Oversikt over antall manntallsførte per kommune

Du bør så tidlig som mulig få oversikt over hvor mange innbyggere i kommunen din som er manntallsført i Sametingets valgmanntall. Selv om det var færre enn 30 ved forrige sametingsvalg kan dette ha endret seg, for eksempel som følge av kommunesammenslåinger. Dersom kommunen har 30 eller flere manntallsførte medfører dette en del ekstra oppgaver som må planlegges, og det må også oppnevnes et eget samevalgstyre i kommunen.

Det er antall manntallsførte på skjæringsdatoen det året det sist var kommunestyre- og fylkestingsvalg som avgjør hvilken status kommunen har. Det vil si at det er antall manntallsførte 30. juni 2019 som ligger til grunn ved valget i 2021.

Ta kontakt med Sametinget dersom du har spørsmål som gjelder antall manntallsførte. Kontaktinformasjon finner du lenger ned på denne siden.

2
Forberedelser

Selv om kommunen ikke skal gjennomføre valgting ved sametingsvalget, er det viktig at dere planlegger forhåndsstemmegivningen. Dette innebærer for eksempel:

 • at valgmedarbeiderne er opplært i å ta i mot stemmegivninger ved sametingsvalg
 • at valgmedarbeiderne vet hvor forhåndsstemmer skal sendes
 • at det er tilgjengelig valgmateriell (stemmesedler og stemmeseddelkonvolutter) for sametingsvalg i forhåndsstemmelokalene
 • at det legges ut utleggingsmanntall også for sametingsvalget. Husk at dette også skal kunngjøres
 • at dere underretter de manntallsførte i kommunen skriftlig om at det kun er mulig å forhåndsstemme. Dette er også et krav i forskriften

Det er for øvrig de samme reglene som gjelder for forhåndsstemmegivning ved sametingsvalg som ved stortingsvalg. Det betyr at velgere kan stemme i alle landets kommuner, i hele forhåndsstemmeperioden.

Kommunen har med andre ord ikke anledning til å avvise velgere som ønsker å stemme til sametingsvalget. Dette gjelder også for kommuner som selv ikke har noen manntallsførte.

 

3
Valgmateriell

Det er Sametinget som sender ut valgmateriell som er spesielt for sametingsvalget. Dette omfatter:

 • blå avkryssingsstemmesedler med partinavn
 • blå stemmesedler med kandidatnavn
 • blanke blå stemmesedler
 • offisielle stemmeseddelkonvolutter

For at antall stemmesedler skal bli så riktig som mulig ønsker Sametinget at dere angir antallet dere har behov for via et eget skjema på deres nettsider

Sametinget utsteder også valgkort til alle stemmeberettigede som er innført i Sametingets valgmanntall og som har bostedsadresse innenriks. Valgkortet skal inneholde opplysninger om hvilket samevalgstyre eller opptellingsvalgstyre stemmegivningen skal sendes til.

Øvrig valgmateriell er dere selv ansvarlige for å anskaffe. Dette omfatter blant annet:

 • blanke valgkort som dere fyller ut når velgeren ikke har med seg eget valgkort
 • omslagskonvolutter med vindu til forhåndsstemmegivningen

Det blanke valgkortet dere bestiller fra Valgdirektoratet til stortingsvalget kan også benyttes til sametingsvalget. Det er avkryssingsbokser på valgkortet for hvilket valg det gjelder.

4
Utleggingsmanntall

Kommuner med færre enn 30 manntallsførte benytter ikke EVA ved sametingsvalg og har derfor ikke tilgang til valgmanntallet for kommunen.

For disse kommunene er det Sametinget som skriver ut utleggingsmanntallet og sender det til kommunen slik at det kan legges ut. Endelig manntall blir klart rundt 10. juli.

Dere skal kunngjøre tid og sted for utlegging av manntallet. Dersom lokale forhold tilsier det kan denne kunngjøringen skje som direkte meddelelse til hver enkelt som er innført i manntallet.

Dersom kommunen ikke har noen manntallsførte kan dere se bort fra denne kunngjøringen.

1
Forhåndsstemmegivning

Kommuner som har færre enn 30 manntallsførte gjennomfører kun forhåndsstemmegivning ved sametingsvalg. Det er ikke mulig å stemme på valgdagen for velgere bosatt i disse kommunene.

Fremgangsmåte

Ved sametingsvalg skal alle stemmegivninger tas imot i konvolutt. Dette gjelder også stemmegivninger fra kommunens egne innbyggere. Som følge av dette skal ikke stemmesedlene stemples.

Velgere som er manntallsført i en annen valgkrets enn der de stemmer, skal få utdelt en avkryssingsstemmeseddel, med navnene til de registrerte samepolitiske organisasjonene.

Prosedyre for stemmegivning:

 • velgeren får stemmeseddelkonvolutten før han eller hun går inn i avlukket, og legger stemmeseddelen i konvolutten inne i avlukket.
 • valgfunksjonæren legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, sammen med valgkortet.
 • velgeren legger selv omslagskonvolutten i en urne

Det skilles mellom tidligstemmegivning og ordinær forhåndsstemmegivning på samme måte som ved øvrige valg. Det er derfor viktig at dere sender alle stemmegivninger videre fortløpende gjennom hele tidlig- og forhåndsstemmeperioden, slik at mottakskommunen rekker å registrere dem.

2
Send forhåndsstemmer til riktig kommune

Kommuner med færre enn 30 manntallsførte har ingen oppgaver knyttet til opptelling ved sametingsvalg. Alle forhåndsstemmer skal derfor sendes videre. Stemmer fra kommunens egne innbyggere telles både foreløpig og endelig av opptellingsvalgstyret i den valgkretsen kommunen tilhører.

Hvilken kommune stemmene skal sendes til avhenger av hvor mange manntallsførte det er i velgerens kommune:

 • Stemmer fra deres egne innbyggere sendes til opptellingsvalgstyret i den valgkretsen dere tilhører
 • Stemmer fra velgere som er bosatt i en annen kommune med færre enn 30 manntallsførte, skal sendes til opptellingsvalgstyret i den kretsen velgeren tilhører
 • Stemmer fra velgere bosatt i en kommune med 30 eller flere manntallsførte, skal sendes til samevalgstyret i den kommunen velgeren er manntallsført

Her er prosedyren for videresending nærmere beskrevet

Her finner du adressene til samevalgstyrene - altså dit forhåndsstemmene skal sendes

3
Brukerstøtte

Det er Sametinget som har faglig veiledningsansvar for gjennomføring av sametingsvalg. Spørsmålene rettes til Sametinget via Valgdirektoratets kontaktsenter:

Sametinget kan også kontaktes direkte:

Sist oppdatert: 18.06.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.