ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Opptellingskommuner

Denne artikkelen tar for seg ulike forhold som er spesielt for de kommunene som er ansvarlige for opptelling og valgoppgjør i sine kretser.
1
Om opptellingskommuner

Opptellingskommunene har spesielle oppgaver ved sametingsvalg. Ved sametingsvalg er landet delt inn i sju valgkretser, og i hver av disse er det en opptellingskommune. Samevalgstyret i opptellingskommunene omtales gjerne som et opptellingsvalgstyre i forbindelse med opptelling og valgoppgjør.

Opptellingskommunenes oppgaver omfatter:

 • Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer fra alle kommuner med færre enn 30 manntallsførte i valgkretsen, i tillegg til stemmer fra kommunens egne innbyggere
 • Endelig opptelling av stemmer fra alle kommuner i valgkretsen
 • Valgoppgjør for valgkretsen

Ettersom alle opptellingskommunene har 30 eller flere manntallsførte, gjennomfører de forhåndsstemmeperiode og valgting på samme måte som øvrige kommuner i denne kategorien. 

De sju opptellingskommunene er:

 • Deatnu-Tana (Østre valgkrets)
 • Kárášjohka-Karasjok (Ávjovári valgkrets)
 • Alta (Nordre valgkrets)
 • Tromsø (Gáisi valgkrets)
 • Narvik (Vesthavet valgkrets)
 • Steinkjer (Sørsamisk valgkrets)
 • Oslo (Sør-Norge valgkrets)

Hvilke kommuner som tilhører de ulike kretsene er listet opp her.

2
Forberedelser

Alle opptellingskommuner har 30 eller flere manntallsførte. Du kan lese mer om forberedelser og andre forhold i temaartikkelen som er rettet mot disse kommunene.

I tillegg til oppgavene som gjelder forhånds- og valgtingstemmegivning, må opptellingskommunene også sørge for å forberede mottak, registrering og prøving av stemmer fra alle kommunene i valgkretsen de har ansvar for.

Det er store forskjeller mellom opptellingskommunene i så måte. Noen har ansvar for et fåtall kommuner med mange manntallsførte og noen har ansvar for et stort antall kommuner, der flertallet har svært få manntallsførte. Andre opptellingskommuner plasserer seg et sted mellom disse ytterpunktene. Dette innebærer at forberedelsene vil arte seg forskjellig fra opptellingskommune til opptellingskommune.

Eksempler på forhold dere bør tenke på:

 • etablere gode rutiner for mottak, registrering og prøving av forhåndsstemmegivninger
 • ha nødvendig kompetanse på bruk av EVA for sametingsvalg
 • god planlegging av den foreløpige og endelige opptellingen som skal foregå parallelt med opptellingen for stortingsvalget
3
Mottak av forhåndsstemmer

Kommuner med færre enn 30 manntallsførte teller ikke stemmer fra egne velgere. Stemmene sendes i stedet fortløpende til opptellingsvalgstyret i valgkretsen, som har ansvar for å registrere og prøve dem.

Dette innebærer at opptellingskommunene gjennom hele tidlig- og forhåndsstemmeperioden vil motta stemmegivninger og må planlegge for dette. Opptellingskommunene vil motta ulike typer forhåndsstemmer:

 • tidligstemmer
 • forhåndsstemmer fra andre kommuner, både fra kommunens egne velgere og fra velgere i kommuner med færre enn 30 manntallsførte
 • utenriksstemmer, inkludert fra Svalbard og Jan Mayen
 • brevstemmer
4
Opptelling

Kun manuell opptelling

Ved sametingsvalg telles alle stemmer manuelt. EVA Skanning er dermed ikke i bruk ved dette valget.

 

Foreløpig opptelling

I den foreløpige opptellingen skal opptellingskommunen telle forhånds- og valgtingsstemmer fra egen kommune og alle kommuner med færre enn 30 manntallsførte i kretsen.

 

Endelig opptelling

I den endelige opptellingen skal opptellingskommunen telle forhånds- og valgtingsstemmer fra samtlige kommuner i kretsen. Endelig telling av stemmer fra egen kommune og kommuner med færre enn 30 manntallsførte kan starte umiddelbart etter at den foreløpige tellingen er ferdig.

Det er viktig at oversendelsen av stemmer fra kommuner med 30 eller flere manntallsførte skjer så raskt som mulig etter at den foreløpige tellingen er gjennomført, slik at ikke valgoppgjøret blir unødvendig forsinket.

Det er for øvrig de samme reglene ved sametingsvalg som for øvrige valg når det gjelder sent innkomne forhåndsstemmer. Fristen er kl. 17 tirsdag etter valgdagen, og disse stemmene skal ikke telles før etter at denne fristen er utløpt.

5
Valgoppgjør

Når den endelige tellingen er ferdig og godkjent for alle kommuner i valgkretsen, er det opptellingskommunenes ansvar å foreta valgoppgjør. Dette gjøres i EVA, på samme måte som ved øvrige valg.

6
Oversendelse til Sametinget

Når valgoppgjøret er gjennomført skal relevant dokumentasjon oversendes til Sametingets valgnemnd så raskt som mulig. Dette omfatter:

 • bekreftet avskrift av det som er bokført i anledning valget (opptellingsvalgstyrets møtebok)
 • eventuelle klager og anmerkninger til gjennomføringen av valget
1
Brukerstøtte

Det er Sametinget som har faglig veiledningsansvar for gjennomføring av sametingsvalg. Spørsmålene rettes til Sametinget via Valgdirektoratets kontaktsenter:

Spørsmål som gjelder EVA for sametingsvalg besvares av Valgdirektoratet.

Sametinget kan også kontaktes direkte:

Sist oppdatert: 10.02.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.